2 grudnia 2009 Wojewoda Dolnośląski wydał rozporządzenie w sprawie ograniczeń w używaniu materiałów i wyrobów pirotechnicznych.

"Na terenie województwa dolnośląskiego zabrania się używania:
1) materiałów lub mieszanin pirotechnicznych przewidzianych do wytwarzania efektów świetlnych, dźwiękowych, cieplnych, gazu, dymu lub kombinacji tych efektów,
2) wyrobów zawierających jeden lub kilka materiałów pirotechnicznych, przeznaczonych do uzyskania efektów pirotechnicznych, w tym widowiskowych,
- jeżeli może to spowodować bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa dla życia, zdrowia lub mienia."

Przypominamy, że osoby naruszające ten zakaz poniosą konsekwencje karne.

Przepis nie dotyczy imprez masowych, podczas których użycie w/w materiałów następuje na warunkach wynikających z ustawy z dnia 20 marca 2009 o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. nr 62, poz. 504).

Rozporządzenie obowiązuje do 14 lutego 2010 roku.

Redakcja