Ochotnicza Straż Pożarna w Szklarskiej Porębie ma nowy wóz ratowniczo-gaśniczy

Single track — zrównoważone trasy rowerowe. Przebudowa dróg i ścieżek leśnych na terenie Szklarskiej Poręby

Szanowni Państwo,
w związku z planowanym wdrożeniem nowego Systemu w zakresie świadczenia usług publicznych, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Wyniki posłużą do rzetelnej analizy i dostarczą niezbędnych danych w zakresie oczekiwań mieszkańców naszej Gminy.
W ramach projektu "Dolnośląscy Liderzy e-Rozwoju JST" nasza Gmina przygotowuje dla mieszkańców system, dzięki któremu będą mogli Państwo uzyskać przez Internet dostęp do informacji o naliczonych podatkach i opłatach, sprawdzić aktualny stan zobowiązań i dokonać ich płatności. System umożliwi przesyłanie dokumentów i wniosków do Urzędu, dzięki temu sprawy będą mogli Państwo załatwiać w dogodnym dla siebie czasie, 24 godziny na dobę, bez wychodzenia z domu. Korzystanie z serwisu będzie bezpłatne i dostępne dla wszystkich, aby móc w pełni korzystać z jego funkcjonalności niezbędne będzie założenie bezpłatnego Profilu Zaufanego, czyli podpisu elektronicznego, który zastępuje podpis tradycyjny.
Dziękujemy za Państwa rzetelność i cierpliwość przy wypełnieniu ankiety, wierzymy, że dzięki Państwa wkładowi System będzie spełniał wszystkie oczekiwania.

Ankieta

Rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Szklarskiej Porębie, poprzez rozbudowę i przebudowę budynku byłej stolarni WOP przy ul. 1-go Maja na potrzeby budynku biurowo-socjalnego Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej wraz z budową wiat, zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną.

Wsparcie finansowe wymiany ogrzewania na ekologiczne

E-AKTYWNI MIESZKAŃCY MIASTA SZKLARSKIEJ PORĘBY - wchodzimy na wyższy poziom

Burmistrz Miasta Szklarska Poręba Informuje, że w okresie od 23 maja do 30 sierpnia 2018 r. na terenie miasta Szklarska Poręba prowadzone były prace polegające na zdemontowaniu, wywiezieniu oraz utylizacji materiału izolacyjnego zawierającego azbest.

Łącznie z terenu Szklarskiej Poręby zostało usunięte 7,052 Mg azbestu z 6 nieruchomości. Łączna kwota przeznaczona na realizację zadania wyniosła 5072,37 zł.
Środki na powyższy cel zostały pozyskane z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie 4311,51 zł, co stanowi 85% wartości zadania, oraz z dotacji ze środków budżetu powiatu jeleniogórskiego w kwocie 760,00 zł, co stanowi 14,98% wartości zadania.

Projekt „Dolnośląscy Liderzy e-Rozwoju JST” o numerze: POWR.02.18.00-00-0022/17 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.

Wartość projektu: 4299,50 €

Całkowita wartość Projektu:     4299,50 €
Dofinansowanie EFRR 85%:    3654,58 €
Dofinansowanie budżetu państwa 5%:     214,97 €

Projekt ma na celu promocję tras turystycznych oraz atrakcji turystycznych po polskiej i czeskiej stronie poprzez wydanie mapy (30000szt.). Głównym celem projektu jest wspólne działanie informacyjne, marketingowe i promocyjne w dziedzinie wykorzystania zasobów przyrodniczych i kulturowych. Mapa zawiera:
•    obszar Szklarskiej Poręby i Harrachova
•    opisy atrakcji turystycznych, propozycje wycieczek, propozycje tras biegowych i inne.
Mapa zostanie wydana w czterech wersjach językowych (polska, czeska, angielska i niemiecka).

Trasy turystyczne Szklarskiej Poręby i Harrachova banner

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

„Rozwój infrastruktury dla potrzeb edukacji ekologicznej społeczeństwa poprzez utworzenie ścieżki przyrodniczej  na obszarach NATURA 2000 w Szklarskiej Porębie.”

Głównym celem projektu jest  rozwój infrastruktury dla potrzeb edukacji  ekologicznej  społeczeństwa w zakresie  ochrony i zachowania cennych przyrodniczo typów siedlisk oraz gatunków roślin i zwierząt występujących w granicach Obszarów Specjalnej Ochrony ptaków Natura 2000 Góry Izerskie PLB020009 i Karkonosze PLB020007 oraz obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty - projektowanych Specjalnych Obszarów Ochrony siedlisk Natura 2000 Torfowiska Gór Izerskich PLH020047 i Karkonosze PLH020006.

Realizacja  celu odbywa  się będzie  poprzez utworzenie ścieżki przyrodniczej,  przebiegającej  trasą istniejących szlaków turystycznych  i dróg leśnych oraz  ciągów komunikacyjnych zlokalizowanych w granicach administracyjnych miasta Szklarska Poręba, w Nadleśnictwie Szklarska Poręba,  na  obszarach należących Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.

Na trasie ścieżki, której całkowita długość wynosi ok. 39 km wbudowano  11 drewnianych szałasów, pomyślnych jako obiekty edukacji ekologicznej. Każdy z obiektów zlokalizowany został  w pobliżu  miejsc charakteryzujących się szczególnymi walorami przyrodniczymi i krajobrazowymi. Odległości pomiędzy  szałasami wynosi od 2 do 7 km.

Konstrukcja szałasów z bali  i desek, pokryta jednospadowym dachem z darni pozyskanej  z miejsca,  gdzie zostały wniesione, oparta na planie dwóch wpisanych w siebie okręgów pozwoliła  na „dyskretne” ulokowanie szałasów i ich   aranżację,  umożliwiającą odwiedzającym bezpośrednią obserwację szczególnych pod względem przyrodniczym miejsc.  

W celu rozwoju świadomości ekologicznej społeczeństwa, każdy obiekt wyposażony został  w tablice informujące odwiedzających o celach funkcjonowania  Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000, jak również o siedliskach przyrodniczych i gatunkach roślin i zwierząt występujących w danym miejscu, stanowiących przedmioty ochrony wymienione w Dyrektywie 2009/147/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia30 Listopada 2009r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa oraz Dyrektywie 92/43/EWG Rady z dnia 21 maja 1992r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory.

Dodatkowym wyposażeniem każdego obiektu są drewniane  ławy i stoły pozwalające  na odpoczynek  podczas wędrówki ścieżką przyrodniczą.

Utworzenie ścieżki przyrodniczej  umożliwia  mieszkańcom Szklarskiej Poręby oraz  licznie odwiedzającym  miasto turystom kontakt z przyrodą, wpływając jednocześnie na kształtowanie świadomości społecznej i zrozumienia dla potrzeb ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Trasa ścieżki przeznaczona jest  zarówno dla turystów pieszych jak i rowerowych. 

Link do mapy z lokalizacją szałasów

 

Gmina Szklarska Poręba informuje, iż realizuje projekt pn. „Interaktywna Szklarska Poręba – okno na świat dla każdego” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi:
                5 345 254,00 PLN
w tym:  4 543 465,90 PLN z budżetu środków europejskich,
                801 788,10 PLN z budżetu państwa

Celem projektu jest zapewnienie darmowego dostępu do Internetu gospodarstwom domowym z terenu miasta Szklarska Poręba zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji ekonomicznej lub ze względu na niepełnosprawność oraz dla 8 placówek podległych Miastu Szklarska Poręba w ramach działań koordynacyjnych. W tym celu projekt zakłada budowę sieci szerokopasmowej, która będzie zapewniać dostęp do Internetu dla Beneficjentów Ostatecznych. 

W ramach projektu przewiduje się realizację głównych działań, takich jak:

 • zapewnienie dostępu do Internetu 55 gospodarstwom domowym oraz 8 placówkom objętym projektem,
 • budowa 10 stacji bazowych,
 • budowa 9 radiolinii,
 • budowa przyłączy do 63 budynków,
 • zakup sprzętu komputerowego wraz z urządzeniami peryferyjnymi oraz oprogramowaniem i podłączenie Internetu,
 • szkolenie beneficjentów z zakresu obsługi sprzętu komputerowego oraz aplikacji komputerowych i Internetu.

Okres realizacji projektu: 01.10.2013 r. – 30.06.2015 r.

8 OŚ PRIORYTETOWA: „SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE-ZWIĘKSZANIE INNOWACYJNOŚCI GOSPODARKI” DZIAŁANIE 8.3 „PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU – EINCLUSION”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego „Przekraczamy granice”  „Překračujeme hranice“.

Tytuł projektu:
„Współpraca i wymiana doświadczeń między strażakami w gminach Lanov, Szklarska Poręba i Karpacz“ nr CZ.3.22/1.3.00/09.01555.
„Spolupráce a výměna zkušeností mezi hasiči v obcích Lánov, Szklarska Poręba a Karpacz“ nr CZ.3.22/1.3.00/09.01555.

Partner Wiodący/Vedouci Partner: Gmina Lanov, Obec Lánov.
Partnerzy Projektu/ Partneři projektu: Miasto Szklarska Poręba, Město Szklarska Poręba, Gmina Karpacz, Obec Karpacz.

 

PROJEKT „ROWEROWA KRAINA” JEST WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU  ROZWOJU REGIONALNEGO ORAZ ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZA POŚREDNICTWEM EUROREGIONU NYSA

Projekt „Rowerowa Kraina” realizowany w partnerstwem z Miastem Harrachov w ramach Programu Operacyjnego Europejskiej Współpracy Terytorialnej  Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska na lata 2007 -2013, Fundusz Mikroprojektów Euroregionu Nisa-Nysa.
Wartość projektu: 29 702,94 €

Całkowita wartość Projektu:                    29 702,94 €
Koszty kwalifikowane Projektu:              29 702,94 €
Dofinansowanie EFRR:                            25 247,49 €
Dofinansowanie budżetu państwa:             2 970,29 €
Wkład własny ze środków publicznych:   1 485,16 €

Celem projektu jest stworzenie nowego produktu turystycznego i  rozszerzenie oferty turystycznej obszaru pogranicza polsko-czeskiego w szczególności po przez stworzenie aplikacji mobilnej wykorzystującej technologię ICT do promocji  regionu  co spowoduje  zwiększenie dostępności  do informacji o tych terenach nie tylko wśród mieszkańców obu gmin, ale również wśród stale rosnącego grona użytkowników  urządzeń mobilnych. Ponad to projekt ma na celu pogłębienie współpracy w obszarze wspólnego zainteresowania, jakim jest turystyka rowerowa.  Ścisła współpraca wzmocni stosunki dwustronne  i umożliwi podejmowanie wspólnych wyzwań na szczeblu regionalnym co spowoduje  intensyfikację i rozszerzenie działań między partnerami. Aplikacja mobilna stanie się nowym produktem turystycznym pogranicza polsko-czeskiego, a powstająca przy tym projekcie  infrastruktura turystyczna oraz mapa rowerowa  tylko dodatkowo wzbogaci produkt i stanie się jego nieodłącznym elementem.

Projekt obejmuję:

 1. Stworzenie aplikacji na urządzenia mobilne pełniącej rolę przewodnika po "Rowerowej Krainie" (w związku z rosnącym zapotrzebowaniem na promocję turystyki rowerowej i obsługę rowerzystów w technologii ICT)..
 2. Modernizację i budowę infrastruktury technicznej w tym tablic z mapami regionu transgranicznego oraz stojaków rowerowych (w związku z potrzebą dodatkowego oznakowania, uaktualnienia i modernizacji istniejącej infrastruktury)..
 3. Wydruk papierowych map "Rowerowej Krainy"  w nakładzie 30 000 szt. w 4 wersjach językowych polskim, czeskim, niemieckim i angielskim 
 4. Organizację "Rajdu rowerowego bez granic" wspólnie z partnerem czeskim promującego turystykę rowerową regionu oraz inne działania objęte projektem. 
 5. Promocję wyżej wymienionych działań w postaci: plakaty, ulotki, komunikaty prasowe. W celu promowania obszaru pogranicza polsko-czeskiego oraz innych działań objętych projektem również poza obszarem wsparcia.
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

 

Tytuł realizowanego projektu (działanie i priorytet):
„Rozwój infrastruktury dla potrzeb edukacji ekologicznej społeczeństwa poprzez przebudowę i zagospodarowanie zabytkowego parku wokół domu Carla i Gerharta Hauptmannów w Szklarskiej Porębie”

Projekt realizowanych jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 - Priorytet IV „Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska (Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne)”, Działanie 4.7. „ Ochrona bioróżnorodności i edukacja ekologiczna”.

Całkowita wartość projektu: 1 676 528,96 PLN
Całkowite wydatki kwalifikowane: 1 250 778,59 PLN
Kwota dofinansowania: do 925 576,16 PLN
Opis projektu:
Przedmiotem projektu jest utworzenie infrastruktury dla potrzeb edukacji ekologicznej społeczeństwa z wykorzystaniem naturalnych walorów unikalnego, zabytkowego parku wokół domu Carla i Gerharta Hauptmannów w Szklarskiej Porębie. Realizowany projekt wpłynie również na zachowanie bioróżnorodności na terenie Parku, oraz przywrócenie pierwotnych założeń parkowych, a tym samym jego unikalnych, niepowtarzalnych walorów przyrodniczych.
Ideą projektu jest zatem wykorzystanie naturalnego potencjału Szklarskiej Poręby i Parku będącego przedmiotem projektu, w celu stworzenia infrastruktury pozwalającej na edukacje ekologiczną młodzieży szkolnej, pozostałych mieszkańców miasta oraz grup przyjezdnych. Celem projektu jest zachowanie i stworzenie możliwości zwiększenia bioróżnorodności na opisywanym obszarze przez poprawę warunków siedliskowych wybranych gatunków flory i fauny.
Zakres przedsięwzięcia obejmuje stworzenie: - naturalistycznych, drewnianych pawiloników, które wykorzystywane będą do prowadzenia zajęć z zakresu edukacji ekologicznej, - drewnianej pergoli widokowej, z której rozpościera sie przepiękna panorama na góry i okolice; architektura tego miejsca została tak pomyślana, aby można było tu prowadzić plenerowe zajęcia edukacyjne; - placyku dobrej kondycji: placu zabaw sprawnościowych stworzonego z elementów drewnianych; - systemu dróg parkowych stanowiącego połączenie komunikacyjne poszczególnych elementów ścieżki dydaktycznej. Istotnym elementem przedsięwzięcia jest przywrócenie dawnej świetności przyrodniczej zabytkowego parku, uznawanego do końca II Wojny Światowej za atrakcje turystyczna i miejsce godne odwiedzenia.
Założeniem projektu jest utrzymanie charakteru parku w konwencji naturalistycznej. Projekt uporządkowania szaty roślinnej ma charakter zachowawczy i naprawczy. W tym celu planuje sie: - wykonanie cięć sanitarnych, konserwatorskich, pielęgnacyjnych; - posadzenie drzew liściastych, iglastych (71 szt.), krzewów (954 szt. - 18 gatunków krzewów w tym chroniona i rzadko spotykana kłokoczkę południowa (Staphylea pinnata)) oraz roślin odkrywkowych, (3845 szt.) gatunków i odmian charakterystycznych dla założeń ostatniej ćwierci XIX w. i przełomu XIX/XX w.; - utworzenie ogrodu błotnego tzw. paludarium; - założenie nowych trawników.
Zagospodarowanie zieleni podlega szczególnemu obostrzeniu i ograniczeniu ze względu na stan prawny parku. Jest on bowiem wpisany do rejestru zabytków decyzja z dnia 9.02.1987 pod nr 888/J. Najciekawsze okazy flory parkowej stanowić będą elementy edukacyjne dydaktycznej ścieżki przyrodniczej o długości ok. 900 m.Fundusz Mikroprojektów Nisa-Nysa funkcjonuje w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 (Oś priorytetowa 3: Wspieranie współpracy społeczności lokalnych, Dziedzina wsparcia 3.3:Fundusz Mikroprojektów).

1. Prezentacja interesujących miejsc Harrachov, Szklarska Poręba - Prezentace zajímavých míst - Harrachov, Szklarska Poreba projekt zrealizowany w transgranicznej współpracy Miasta Harrachov i Szklarska Poręba w ramach Programu Operacyjnego Europejskiej Współpracy Terytorialnej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska na lata 2007 -2013 Fundusz Mikroprojektów Euroregionu Nissa. Wartość projektu: 7 225,00 Eur

2. Partnerstwo spojone koleją zębatą- Partnerství spojené ozubnicovou železnicí projekt zrealizowany w transgranicznej współpracy Gminy Kořenov i Miasta Szklarska Poręba ramach Programu Operacyjnego Europejskiej Współpracy Terytorialnej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska na lata 2007 -2013 Fundusz Mikroprojektów Euroregionu Nissa. Wartość projektu: 21 522,18 Eur

3. Wspólny czesko – polski marketing turystyczny w regionie przygranicznym - Společný česko-polský marketing cestovního ruchu příhraničního území -projekt realizowany w ramach transgranicznej współpracy Gminy Kořenov i Miasta Szklarska Poręba ramach Programu Operacyjnego Europejskiej Współpracy Terytorialnej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska na lata 2007 -2013 Fundusz Mikroprojektów Euroregionu Nissa. Wartość projektu: 12 416,80 Eur

4. Harrachov.cz – raj turystów bez granic - Harrachov.cz - ráj turistů bez hranic projekt realizowany w ramach transgranicznej współpracy Miasta Harrachov i Miasta Szklarska Poręba ramach Programu Operacyjnego Europejskiej Współpracy Terytorialnej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska na lata 2007 -2013 Fundusz Mikroprojektów Euroregionu Nissa. Wartość projektu: 7 140,00 Eur

5. SzklarskaPoreba.pl - magiczny wypoczynek bez granic magický odpočinek bez hranic projekt realizowany w ramach transgranicznej współpracy Miasta Harrachov i Miasta Szklarska Poręba ramach Programu Operacyjnego Europejskiej Współpracy Terytorialnej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska na lata 2007 -2013 Fundusz Mikroprojektów Euroregionu Nissa. Wartość projektu: 12 981,30 Eur

Złożone projekty- MOKSiAL:

1. Z Duchem Gór –karkonoska zimowa rzeźba projekt realizowany w ramach transgranicznej współpracy Miasta Harrachov i Miasta Szklarska Poręba ramach Programu Operacyjnego Europejskiej Współpracy Terytorialnej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska na lata 2007 -2013 Fundusz Mikroprojektów Euroregionu. Wartość projektu: 8 126, 47 Eur

2. Karkonoski slalom retro – sport łączy ponad granicami/Krkonošsky retro slalom sport słojuje přes hranice - projekt realizowany w ramach transgranicznej współpracy Miasta Harrachov i Miasta Szklarska Poręba ramach Programu Operacyjnego Europejskiej Współpracy Terytorialnej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska na lata 2007 -2013 Fundusz Mikroprojektów Euroregionu. Wartość projektu: 5 637,41 Eur

PROJEKT „ OZNAKOWANIE ATRAKCJI TURYSTYCZNYCH” JEST WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU  ROZWOJU REGIONALNEGO ORAZ ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZA POŚREDNICTWEM EUROREGIONU NYSA

Oznakowanie atrakcji turystycznych Szklarska Poręba, Harrachov - Označení turistických atrakcí Szklarska Poręba, Harrachov. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Europejskiej Współpracy Terytorialnej  Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska na lata 2007 -2013, Fundusz Mikroprojektów Euroregionu Nisa-Nysa. Wartość projektu: 30 812,07 €

Całkowita wartość Projektu:                30 812,07 €
Koszty kwalifikowane Projektu:          30 812,07 €
Dofinansowanie EFRR:                         15 406,03 €
Dofinansowanie budżetu państwa:       1 811,75 €

W latach 1925-1930 niemiecki artysta Helmut Benna (ur. 9.12.1900 w Harrachovie) stworzył drewniane drogowskazy. Do dziś nie zachował się żaden ze znaków. Żartobliwe w formie kierunkowskazy cieszyły się olbrzymią popularnością, a turyści i wczasowicze chętnie wykonywali przy nich sobie pamiątkowe zdjęcia. Dzięki działalności Helmuta Benny Szklarska Poręba zyskała niekonwencjonalny wystrój tworzący "małą architekturę", ciekawy wyróżnik o lokalnym, karkonosko-izerskim charakterze.

Projekt obejmuje:
1.    Powstanie 14 rzeźbionych drogowskazów, z czego jeden stanie po czeskiej stronie. Drogowskazy będą odtworzone z zachowaniem stylu oraz czcionki rzeźbiarza, jednak nie będą znajdowały się w pierwotnych miejscach – wiele z tych miejsc już dzisiaj nie istnieje. Zostaną oznakowane nowe atrakcje, które powstały w ostatnich latach, a także droga prowadząca do Harrachova, gdzie urodził się artysta.
Miejsca, w których staną drogowskazy:
•    Dworzec PKP Szklarska Poręba Górna
•    Skwer Małgosia, ul. Jedności Narodowej
•    Skwer Radiowej Trójki
•    Skwer, ul. Turystyczna
•    Dolna Stacja Wyciągu na Szrenicę
•    Szrenica
•    Parking przy Wodospadzie Szklarki
•    Szklarska Poręba Dolna, ul. Piastowska
•    Dworzec PKP Szklarska Poręba Średnia
•    Zakręt Śmierci
•    Stacja Turystyczna ORLE
•    Przy Muzeum Mineralogicznym, ul. Kilińskiego
•    Dworzec PKP Szklarska Poręba – Jakuszyce
•    Harrachov – centrum
2.    Mapę szlaków turystycznych Szklarska Poręba – Harrachov z informatorem turystycznym. Mapa zostanie wydana w czterech wersjach językowych: polskiej, czeskiej, niemieckiej i angielskiej.
3.    Uroczyste otwarcie szlaku połączone z wystawami wielkoformatowych fotografii starych i nowych drogowskazów na terenie Szklarskiej Poręby i Harrachova.
 

„Ułatwienie dostępu do miejsc atrakcyjnych turystycznie oraz poprawa komunikacji drogowej w Szklarskiej Porębie poprzez przebudowę ul. 11-go Listopada” -  projekt realizowany w ramach Priorytetu nr 3 „Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013”.

Całkowita wartość Projektu:             5 396 091,54 PLN
Całkowite wydatki kwalifikowane:         5 392 517,54 PLN
Dofinansowanie Projektu:            2 526 933,72 PLN

Celem projektu jest poprawa dostępności do miejsc atrakcyjnych turystycznie o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym poprzez przebudowę ulicy 11 Listopada. Wynikiem realizacji powyższego celu będzie również poprawa bezpieczeństwa i komfortu uczestników ruchu komunikacyjnego miasta , zarówno zmechanizowanych jak i pieszych i rowerzystów .Obszar objęty inwestycją stanowi odcinek 1846, 57 m pasa drogowego ul. 11 Listopada oraz ul. Franciszkańskiej (na odcinku ok. 50 m). Projekt obejmuje:
1.    w części drogowej :
-    poszerzenie jezdni ulicy 11 Listopada o szerokość uzależniona od możliwości terenowych i własnościowych;
-    przebudowę polegającą na częściowym uzyskaniu przekroju poprzecznego o charakterze półulicznym ( z jednostronnym chodnikiem z obramowaniem krawężnikami);
-    budowę zatok parkingowych, mijanek,
-    zagospodarowanie  zielni z usunięciem drzew kolidujących z przebudową,
-    oznakowanie pionowe
2.     w części elektrycznej:
-    przebudowę istniejącej sieci oświetlenia drogowego
3.     w części  odwodnieniowej:
-    budowę kanalizacji deszczowej,
-    przebudowę przepustów drogowych pod ul. 11 Listopada na istniejących rowach i ciekach,
-    budowę wylotów wód deszczowych na przepustach drogowych i do rowów
4.    części telekomunikacyjnej:
-    przestawienie drewnianych słupów telekomunikacyjnych,
-    nabudowanie na trasie kabli nowej studni kablowej poza obrysem jezdni( z likwidacja istniejącej) oraz wzmocnienie do   typu „ciężkiego” studni na parkingu.
Charakterystyczne parametry techniczne ulicy:
-    klasa L1/2 (gminna, lokalna, jezdnia jednoprzestrzenna, dwa pasy ruchu);
-    prędkość projektowana – Vp =30 km/godz.,
-    prędkość miarodajna – Vm = 30 km/godz.,
-    szerokość jezdni – 4,5- 6,0 m
-    szerokość chodników: –  przy jezdni 1,0-2,5m, odsunięte od jezdni pasm zielni 1,5m,
-    długości projektowane:
a) ul. 11 Listopada na odc. Od ul. s. Wyszyńskiego do ul. Górnej ( w obrębie ul. Sanatoryjnej) 1708,84m
b) ul. 11 Listopada na odc. Od ul. Dolnej do ul. Górnej 137,73m,
Obiekty drogowe:
-    jezdnia ulicy – 10 790 m2,
-    jezdnia parkingów z płyt YOMB – 1 250 m2,
-    jezdnia parkingów z betonowej kostki na wyokrągleniach - 20 m2,
Chodniki : 1 820 m2,
Tereny zielone : 7 675 m2,
Obiekty liniowe sieci deszczowej:
-    siec kanalizacji deszczowej – 1 840 m2,
-    studzienki rewizyjne – 85 szt.,
-    przykanaliki do wpustów ulicznych – 200 mb,
-    wpusty deszczowe – 62 szt.
Przepusty drogowe odwodnienia:
-    przepusty rurowe Ø 80cm – 23, 5m,
-    przepusty rurowe Ø 100 cm – 12m,
Obiekty elektroenergetyczne:
-    słupy oświetleniowe 7m z wysięgnikami jednoramiennymi z oprawami 150 W – 78 szt.
-    słupy oświetleniowe 7 m z wysięgnikami dwuramiennymi z oprawami 150m – 1 szt.
-    kable oświetleniowe YAKXS 4x35mm2 – 2480 mb,
-    szafki oświetleniowe – 2 szt.
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
(oraz budżetu Państwa / oraz budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego)
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

1. Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji projekt realizowany w ramach Funduszu Spójności -  całkowite koszty projektu z uwzględnieniem kosztów finansowych wynoszą 234 851,4 tys. zł.
www.kswik.eu/www/index.php

2. Rewitalizacja linii kolejowej Szklarska Poręba - Harrachov projekt realizowany przez  właściciela linii nr 311 Województwo Dolnośląskie - Dolnośląska Służba Dróg i Kolei  - dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  4 302 062,00 Eur
www.dsdik.wroc.pl

1. Tworzenie zintegrowanych polsko-czeskich struktur współpracy w zakresie zapobiegania i usuwania skutków klęsk żywiołowych w pasie transgranicznym / Tvoření integrovaných polsko-českých struktur spolupráce v oblasti předcházení a odstraňování následků živelných pohrom v přeshraničním pásmu. Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Europejskiej Współpracy Terytorialnej  Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska na lata 2007 -2013 wartość projektu 828 117,00 EUR

2. Ułatwienie dostępu do miejsc atrakcyjnych turystycznie oraz poprawa komunikacji drogowej w Szklarskiej Porębie poprzez przebudowę ul. 11-go Listopada projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 -2013 wartość projektu 5 440 463,54 zł

3. Prezentacja interesujących miejsc Harrachov, Szklarska Poręba - Prezentace zajímavých míst - Harrachov, Szklarska Poreba projekt zrealizowany w transgranicznej współpracy Miasta Harrachov i Szklarska Poręba w ramach Programu Operacyjnego Europejskiej Współpracy Terytorialnej  Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska na lata 2007 -2013 Fundusz Mikroprojektów Euroregionu Nissa. Wartość projektu: 7 225,00 Eur

4. Partnerstwo spojone koleją zębatą- Partnerství spojené ozubnicovou železnicí projekt zrealizowany w transgranicznej współpracy Gminy Kořenov i Miasta Szklarska Poręba ramach Programu Operacyjnego Europejskiej Współpracy Terytorialnej  Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska na lata 2007 -2013 Fundusz Mikroprojektów Euroregionu Nissa. Wartość projektu: 21 522,18 Eur

5. Wspólny czesko – polski marketing turystyczny w regionie przygranicznym - Společný česko-polský marketing cestovního ruchu příhraničního území -projekt realizowany w ramach transgranicznej współpracy Gminy Kořenov i Miasta Szklarska Poręba ramach Programu Operacyjnego Europejskiej Współpracy Terytorialnej  Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska na lata 2007 -2013 Fundusz Mikroprojektów Euroregionu Nissa. Wartość projektu: 12 416,80 Eur

6. Harrachov.cz – raj turystów bez granic - Harrachov.cz - ráj turistů bez hranic projekt realizowany w ramach transgranicznej współpracy Miasta Harrachov i Miasta Szklarska Poręba ramach Programu Operacyjnego Europejskiej Współpracy Terytorialnej  Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska na lata 2007 -2013 Fundusz Mikroprojektów Euroregionu Nissa. Wartość projektu: 7 140,00 Eur

7. SzklarskaPoreba.pl - magiczny wypoczynek bez granic magický odpočinek bez hranic  projekt realizowany w ramach transgranicznej współpracy Miasta Harrachov i Miasta Szklarska Poręba ramach Programu Operacyjnego Europejskiej Współpracy Terytorialnej  Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska na lata 2007 -2013 Fundusz Mikroprojektów Euroregionu Nissa. Wartość projektu: 12 981,30 Eur

8. Z Duchem Gór –karkonoska zimowa rzeźba projekt realizowany w ramach transgranicznej współpracy Miasta Harrachov i Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Szklarskiej Porębie w ramach Programu Operacyjnego Europejskiej Współpracy Terytorialnej  Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska na lata 2007 -2013 Fundusz Mikroprojektów Euroregionu. Wartość projektu: 8 126, 47 Eur

9. Karkonoski slalom retro – sport łączy ponad granicami/Krkonošsky retro slalom sport słojuje přes hranice - projekt realizowany w ramach transgranicznej współpracy Miasta Harrachov i Miasta Szklarska Poręba ramach Programu Operacyjnego Europejskiej Współpracy Terytorialnej  Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska na lata 2007 -2013 Fundusz Mikroprojektów Euroregionu. Wartość projektu: 5 637,41 Eur

10. Oznakowanie atrakcji turystycznych Szklarska Poręba, Harrachov - Označení turistických atrakcí Szklarska Poręba, Harrachov. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Europejskiej Współpracy Terytorialnej  Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska na lata 2007 -2013, Fundusz Mikroprojektów Euroregionu Nisa-Nysa. Wartość projektu: 30 812,07 €

11. Projekt „Rowerowa Kraina” realizowany w partnerstwem z Miastem Harrachov w ramach Programu Operacyjnego Europejskiej Współpracy Terytorialnej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska na lata 2007 -2013, Fundusz Mikroprojektów Euroregionu Nisa-Nysa. Wartość projektu: 29 702,94 €

12.„Kobiety sobie radzą” - projekt realizowany w ramach transgranicznej współpracy ze Szkołą Tańca „ILMA” w Turnovie  i Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Aktywności Lokalnej w Szklarskiej Porębie w ramach Programu Operacyjnego Europejskiej Współpracy Terytorialnej  Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska na lata 2007 -2013 Fundusz Mikroprojektów Euroregionu.
Wartość projektu: 21 272,00 Eur

13. „Czas na nasze Karkonosze – artystyczne spotkania w Szklarskiej Porębie” - projekt realizowany w ramach transgranicznej współpracy Stowarzyszenia „Mini Czech” z Mimonia  i Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Aktywności Lokalnej w Szklarskiej Porębie w ramach Programu Operacyjnego Europejskiej Współpracy Terytorialnej  Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska na lata 2007 -2013 Fundusz Mikroprojektów Euroregionu. Wartość projektu: 7777,40 Eur

15.„Kronika mojego miasta” - projekt realizowany w ramach transgranicznej współpracy Miasta Harrachov i Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Aktywności Lokalnej w Szklarskiej Porębie w ramach Programu Operacyjnego Europejskiej Współpracy Terytorialnej  Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska na lata 2007 -2013 Fundusz Mikroprojektów Euroregionu. Wartość projektu: 12674,35  Eur

16.„Hauptmann na rockowo – tradycja w młodzieżowym wydaniu” - projekt realizowany w ramach transgranicznej współpracy Miasta Harrachov i Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Aktywności Lokalnej w Szklarskiej Porębie w ramach Programu Operacyjnego Europejskiej Współpracy Terytorialnej  Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska na lata 2007 -2013 Fundusz Mikroprojektów Euroregionu. Wartość projektu: 31 800 PLN

17.„Skrzydlate domy – transgraniczne ekologiczne warsztaty” - projekt realizowany w ramach transgranicznej współpracy Stowarzyszenia Steinhaus z Bautzen i Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Aktywności Lokalnej ramach Programu Operacyjnego Europejskiej Współpracy Terytorialnej  Saksonia –  Polska na lata 2007 -2013 Fundusz Mikroprojektów Euroregionu. Wartość projektu:  54 007 PLN

18.Festiwal Rowerowy Bike Action -  - projekt realizowany w ramach transgranicznej współpracy Miasta Harrachov i Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Aktywności Lokalnej w Szklarskiej Porębie w ramach Programu Operacyjnego Europejskiej Współpracy Terytorialnej  Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska na lata 2007 -2013 Fundusz Mikroprojektów Euroregionu. Wartość projektu:12751,65  Eur

19.Ski Retro Festiwal -  projekt realizowany w ramach transgranicznej współpracy Miasta Harrachov i Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Aktywności Lokalnej ramach Programu Operacyjnego Europejskiej Współpracy Terytorialnej  Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska na lata 2007 -2013 Fundusz Mikroprojektów Euroregionu. Wartość projektu:19119,08  Eur

20. Rozwój infrastruktury dla potrzeb edukacji ekologicznej społeczeństwa poprzez utworzenie ścieżki przyrodniczej na obszarach NATURA 2000 w Szklarskiej Porębie 

 

Tworzenie zintegrowanych polsko-czeskich struktur współpracy w zakresie zapobiegania i usuwania skutków klęsk żywiołowych w pasie transgranicznym.

Miasto Szklarska Poręba

Opis działań

 • Współpraca z wyznaczonym przez Partnera Wiodącego Zespołem Zarządzającym Projektem
 • Współpraca przy organizacji trzech warsztatów tematycznych w zakresie przygotowania szczegółowego programu warsztatów, rekrutacji uczestników,dystrybucji materiałów powarsztatowych dla zainteresowanych osób indywidualnych i środowisk
 • Zakup pojazdu specjalistycznego z funkcją ratownictwa ekologicznego
 • Współpraca przy organizacji i wzięcie udziału we wspólnych ćwiczeniach  szkoleniowych z udziałem nowo zakupionych pojazdów specjalistycznych i sprzętu ewakuacyjnego
 • Współpraca w promocji projektu: przekazywanie danych do publikacji na stronie www, folderów informacyjnych, ulotki informacyjnej oraz dystrybucja materiałów i gadżetów promocyjnych wśród społeczności lokalnej
 • Wykonanie obowiązkowych tablic pamiątkowych i naklejek informujących o współfinansowaniu zakupu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Tvoření integrovaných polsko-českých struktur spolupráce v oblasti předcházení a odstraňování následků živelných pohrom v přeshraničním pásmu.

Město Szklarska Poręba

Popis activit

 • Spolupráce s Řídicí skupinou projektu určenou Vedoucím partnerem
 • Spolupráce při organizaci tří tématických workshopů v oblasti přípravy podrobného programu workshopů, nábor účastníků, distribuce materiálů po workshopu pro jednotlivé zainteresovanéosoby a střediska

 • Zakoupení speciálního vozidla se záchranou ekologickou funkcí
 • Spolupráce na organizaci a účastnění se společných školeni cvičení za účasti nově zakoupených specialistických dopravních prostředků a evakuačního vybavení
 • Spolupráce na propagaci projektu: předávání dat k publikaci na internetových stránkách, informačních souborech, informačních letácích a distribuce materiálů a propagačních novinmezi místní společností
 • Vyhotovení povinných památečních tabuli a informačních etiketek o spolufinancování pořízení z prostředků Evropského fondu regionálního rozvoje

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

„Przekraczamy granice”  „Překračujeme hranice“

PROJEKT

Tworzenie zintegrowanych polsko-czeskich struktur współpracy w zakresie zapobiegania i usuwania skutków klęsk żywiołowych w pasie transgranicznym
Tvoření integrovaných polsko českých struktur spolupráce v oblasti předcházenía odstraňování následků živelných pohrom v příhraničním pásmu
Partner Wiodący/Vedouci Partner - Gmina Miejska Piechowice
Partnerzy Projektu/ Partneři projektu : Miasto Szklarska Poręba, Gmina Stara Kamienica, Město Harrachov, Obec Kořenov
Nr rejestracyjny: PL.3.22/1.3.00/08.00667, Sygn.: 37779/2008-71, Numer w CES: 4416

Wspólne ćwiczenia szkoleniowe sprawdzające współpracę polsko-czeską transgraniczną w zakresie zapobiegania i usuwania skutków klęsk żywiołowych i katastrof w pasie transgranicznym z udziałem nowozakupionych pojazdów specjalistycznych oraz sprzętu -Szklarska Poręba –Jakuszyce 31.05.2011 rok

31 maja 2011 we wtorkowe upalne przedpołudnie w Szklarskiej Porębie- Jakuszycach rozpoczęły się wspólne, transgraniczne polsko –czeskie ćwiczenia kończące realizację projektu pn. Tworzenie zintegrowanych polsko-czeskich struktur współpracy w zakresie zapobiegania i usuwania skutków klęsk żywiołowych w pasie transgranicznym / Tvoření integrovaných polsko českých struktur spolupráce v oblasti předcházenía odstraňování následků živelných pohrom v příhraničním pásmu, który został zrealizowany dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

SCENARIUSZ

WSPÓLNYCH TRANSGRANICZNYCH POLSKO-CZESKICH ĆWICZEŃ SZKOLENIOWYCH Z UDZIAŁEM NOWO ZAKUPIONYCH POJAZDÓW SPECJALISTYCZNYCH ORAZ SPRZĘTU W CELU PRZETESTOWANIA KOMPATYBILNOŚCI INFORMACYJNEJ, ORGANIZACYJNEJ I SZKOLENIOWEJ

„SZKLARSKA PORĘBA - JAKUSZYCE 2011”

godz. 12:00 – 12:05 - alarmowanie jednostek i służb
godz. 12:20– 12:30 - przyjazd jednostek do punktu koncentracji
godz. 12:31 – 13:00 - praktyczne rozwinięcie pododdziałów
godz. 14:00 – 15:00 - zwinięcie sprzętu
godz. 15:00 – 15:30 - podsumowanie ćwiczeń
godz. 15:31 – 16:00 - posiłek regeneracyjny
godz. 16:00 - odjazd jednostek do koszar

CEL WSPÓLNYCH POLSKO-CZESKICH ĆWICZEŃ TRANSGRANICZNYCH

Celem wspólnych transgranicznych polsko – czeskich ćwiczeń szkoleniowych z udziałem nowo zakupionych pojazdów specjalistycznych oraz sprzętu było przede wszystkich przetestowania kompatybilności informacyjnej ,organizacyjnej i szkoleniowej oraz:

 • Sprawdzenie procedur wzywania pomocy służb ratowniczych przez stronę polską i czeską w aspekcie współpracy gmin przygranicznych na zasadzie pomocy wzajemnej .
 • Sprawdzenie zasad współpracy miejskich/gminnych zespołów zarządzania kryzysowego na szczeblu gmin partnerów projektu na podstawie zawartych porozumień.
 • doskonalenie współdziałania jednostek PSP i OSP  z jednostkami Strażackiego Korpusu Ratowniczego i Ochotniczej Straży Pożarnej Republiki Czeskiej,
 • doskonalenie umiejętności kierowania dużymi związkami taktycznymi oraz współpracy PSP z innymi podmiotami ratowniczymi podczas organizowania i prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczej n terenie kompleksów sportowych oraz w zalesionym terenie górskim,
 • sprawdzenie stanu gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej, ich operatywności, poziomu wyszkolenia, działania środków alarmowania i łączności oraz stanu technicznego sprzętu,
 • prowadzenie działań ratowniczych związanych z zastosowaniem różnorodnych metod dostarczania wody na duże odległości w trudnodostępnych warunkach górskich,
 • sprawdzenie organizacji pracy dowódców oraz osób funkcyjnych w sztabie podczas prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych podczas pożaru kompleksu sportowego oraz dużego obszaru leśnego w trudnodostępnym terenie górskim,
 • sprawdzenie pracy dyżurnych MSK podczas organizowania akcji, powoływania sztabu oraz dysponowania dużej ilości sił i środków, przeprowadzenie kalkulacji sił i środków dla pożaru leśnego.

DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM ZA UDZIAŁ I POMOC W PRZYGOTOWANIU I PRZEPROWADZENIU ĆWICZEŃ.

Wsparcie finansowe wymiany ogrzewania na ekologiczne