×

Uwaga

There is no category chosen or category doesn't contain any items

Budżet Obywatelski w Szklarskiej Porębie 22

Rozpoczyna się głosowanie Budżetu Obywatelskiego '22

Mieszkańcy Szklarskiej Poręby!
Komisja ds. wdrożenia Budżetu Obywatelskiego Miasta Szklarska Poręba na rok 2022, w trakcie posiedzenia 17 stycznia 2022 r. zatwierdziła projekty zgłoszone przez mieszkańców. Pod głosowanie zostaną poddane 25 stycznia br. Wpłynęło sześć propozycji. Głosować będziemy na pięć projektów. Jeden został odrzucony po negatywnej ocenie merytorycznej. Kolejność projektów na liście do głosowania została ustalona poprzez losowanie.

ZASADY GŁOSOWANIA

Każdemu mieszkańcowi Szklarskiej Poręby, który ukończył 16 rok życia, przysługuje prawo głosu na jeden projekt ogólnomiejski. Uwaga! Jeżeli osoba chcąca zagłosować jest niepełnoletnia, to do karty głosowania musi załączyć zgodę opiekuna prawnego na udział osoby małoletniej w procesie Budżetu Obywatelskiego.

Głosowanie na projekty zgłoszone w ramach BO '22 odbędzie się od 25 stycznia 2022 r. godz. 0000 do 7 lutego 2020 r. godz. 2359.

Głos można oddać poprzez wypełnienie formularza w serwisie www.BO.szklarskaporeba.pl.

Głos można oddać również na karcie do głosowania poprzez postawienie znaku [×] przy nazwie wybranego projektu. Poprawnie wypełnioną kartę do głosowania należy wrzucić do urny w:
1) Urzędzie Miejskim w Szklarskiej Porębie przy ul. Granitowej 2 (w pon. — godz. 8-16, wt.-pt. — godz. 730-15)
2) Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Szklarskiej Porębie przy ul. 1 Maja 32 (w godzinach pracy placówki)
3) Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Szklarskiej Porębie przy ul. Słowackiego 13 (w godzinach pracy placówki)
4) Świetlicy CEGIEŁKA w przy ul. Kolejowej 22; UWAGA ! Tylko w terminie 25-28 stycznia br. w godz. 14-18 (po 28 stycznia ze względu na ferie zimowe placówka będzie zamknięta)

Kartę do głosowania można także przesłać listownie (w zamkniętej kopercie) na adres Urzędu miejskiego w Szklarskiej Porębie: ul. Granitowa 2, 58-580 Szklarska Poręba, z dopiskiem „Budżet Obywatelski Miasta Szklarska Poręba na rok 2022”. W ważności głosu decyduje data stempla pocztowego.

Karta do głosowania z listą i opisem projektów poddanych pod głosowanie dostępna jest w wersji do druku na stronach internetowych: www.BO.szklarskaporeba.pl oraz w urzędzie miej. i w pozostałych punktach do głosowania.

Złożoną kartę do głosowania uważa się za ważną, jeśli:
• zostaną wypełnione czytelnie wszystkie pola obowiązkowe,
• na karcie do głosowania wpisana zostanie data jej wypełnienia,
• na karcie do głosowania złożony zostanie czytelny podpis osoby głosującej,
• zostanie dostarczona w sposób opisany powyżej do 7 lutego 2022 r.

Za nieważne zostaną uznane karty do głosowania:
• wypełnione niewłaściwie lub przez osoby nieuprawnione,
• niezawierające wymaganych danych,
• niezawierające zgody na przetwarzanie danych osobowych,
• oddane na karcie do głosowania innej niż urzędowo określona,
• wypełnione nieczytelnie.

W przypadku wypełnienia przez jedną osobę kilku kart do głosowania i oddania głosu na różne projekty, wszystkie karty wypełnione przez tę osobę będą uznane za nieważne.

W przypadku wypełnienia przez jedną osobę kilku kart do głosowania i oddania głosu tylko na jeden projekt, głosy takie potraktowane zostaną jako jeden głos oddany na ten projekt.

Wynik głosowania ustalony będzie poprzez zsumowanie dla każdego z projektów ważnych głosów. Do realizacji zostaną skierowane te projekty, które uzyskały największą liczbę głosów.

Szczegółowe zasady głosowania, weryfikacji oddanych głosów i obliczania wyników określa Regulamin Budżetu Obywatelskiego Miasta Szklarska Poręba na rok 2022 dostępny jest w serwisie www.BO.szklarskaporeba.pl. Tamże znajdują się pozostałe niezbędne dokumenty (w tym karta do głosowania i zgoda na udział w głosowaniu małoletniego) oraz lista i opisy projektów poddanych pod głosowanie.

Wszelkich informacji nt. zgłoszonych projektów oraz zasad głosowania BO udzielą pracownicy Urzędu miejskiego w Szklarskiej Porębie, tel. 757 547 703.

1. KULTURALNE GRZANIE
Wykonanie instalacji grzewczej w budynku Sudeckiego Centrum Kultury i Sztuki
Wnioskodawca: Anna Wójcikiewicz
Koszt: 100.000,00 zł

2. TĘŻNIA SOLANKOWA
Górskie inhalatorium
Wnioskodawca: Teresa Żywicka
Koszt: 100.000,00 zł

3. BUDOWA BOISKA DO SIATKÓWKI PLAŻOWEJ
Wnioskodawca: Grzegorz Tośko
Koszt: 99.000,00 zł

4. ZAMIAST W KRZAKACH
Budowa szaletu miejskiego
Wnioskodawca: Piotr Kozioł
Koszt: 100.000,00 zł

5. BUDOWA WIAT PRZYSTANKOWYCH W SZKLARSKIEJ PORĘBIE-ŚREDNIEJ I SZKLARSKIEJ PORĘBIE-DOLNEJ
Wnioskodawca: Janusz Lichocki
Koszt: 99.909,50 zł

Sekretarz Miasta
Agnieszka Gwóźdź

• Wyniki II etapu weryfikacji projektów do budżetu obywatelskiego