PRZEDSIĘBIORCO, ZWERYFIKUJ DANE
W EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Informuję, że w ewidencji działalności gospodarczej nadal figurują wpisy, które w myśl obowiązujących przepisów są NIEAKTUALNE, tzn. nie zawierają:numeru PESEL i NIP oraz określenia przedmiotu wykonywanej działalności zgodnie z aktualną Polską Klasyfikacją Działalności (PKD 2007).

W zakresie ewidencji działalności gospodarczej przedsiębiorca miał obowiązek:

  1. do dnia 31 grudnia 2004r. – uzupełnić posiadany wpis o ww. dane (art. 8 ustawy z dnia 14 listopada 2003r. o zmienia ustawy Prawo działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. Nr 217, poz. 2125);
  2. do 31 grudnia 2009r. – zaktualizować swoje zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej poprzez przeklasyfikowanie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej z kodów PKD 2004 na kody PKD 2007 (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007r., Dz. U. z 2007r.,  Nr 251, poz. 1885).

Ponadto od 1 lipca 2011 roku nastąpi centralizacja prowadzonej obecnie Ewidencji Działalności Gospodarczej. Zostanie uruchomiona Centralna Ewidencja i Informacja Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzona przez Ministra Gospodarki. Obecne organy ewidencyjne obowiązane są do przeniesienia w terminie do 31 grudnia 2011 roku danych przedsiębiorców znajdujących się w ich ewidencji do systemu teleinformatycznego CEIDG. W obrocie gospodarczym to właśnie przedsiębiorca będzie ponosił konsekwencje braku aktualizacji wpisu.

W związku z powyższym wzywam wszystkich przedsiębiorców, posiadających nieaktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, do niezwłocznego uzupełnienia i zaktualizowania powyższych danych (numer PESEL, PKD 2007) lub złożenia pisemnej informacji o zaprzestaniu wykonywanej przez siebie działalności gospodarczej.
Wszelkie informacje w ww. sprawie można uzyskać w Urzędzie Miejskim, ul. Buczka 2 – pok. 3 u Pani Agnieszki Swobody lub pod numerem telefonu 75 75 47 704.

Burmistrz Szklarskiej Poręby
/-/ Grzegorz Sokoliński