Kontakt

KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Szklarska Poręba z siedzibą w urzędzie miejskim w Szklarskiej Porębie przy ulicy Granitowej 2. 
Z administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. bądź pod wskazanym adresem siedziby.
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez adres e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3. Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) tzn. w celu prowadzenia korespondencji przychodzącej i wychodzącej.
4. Podanie danych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania wymaganych danych jest brak możliwości wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
5. Dane osobowe mogą być ujawnione jedynie właściwie upoważnionym osobom fizycznym, prawnym lub innym odbiorcom posiadającym podstawę prawną żądania dostępu do danych osobowych oraz odbiorcom, którym muszą zostać ujawnione dane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
6. Administrator będzie przechowywać Państwa dane osobowe do chwili załatwienia sprawy,
a następie przez okres wynikający z zasad określonych w Rozporządzeniu z 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji
w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
7. W uzasadnionych przypadkach przysługują Pani/Panu następujące prawa:
- prawo dostępu,
- prawo do sprostowania,
- prawo do ograniczenia
- prawo do wniesienia sprzeciwu,
- prawo do usunięcia,
- prawo do przenoszenia,
- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

 


Deklaracja dostępności

Urząd Miejski w Szklarskiej Porębie
ul. Granitowa 2
58-580 Szklarska Poręba

tel.: 757 547 708
fax: 757 547 724

Biuro obsługi interesanta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Informacja turystyczna: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Referat promocji miasta This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Sekretariat burmistrza: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Redakcja serwisu: Referat Promocji Miasta