Nieruchomość pod zabudowę – działki nr 51/7 i 53/3

Nieruchomość o powierzchni 1214 m2 położona w peryferyjnej części miasta przy ul. Wiejskiej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną lub usługową — usługi turystyki, wypoczynku i pensjonatowa

Rodzaj nieruchomości: nieruchomość niezabudowana.

Oznaczenie w ewidencji gruntów i budynków: działki nr 51/7, 53/3 obr. 0003.

Powierzchnia działek: 1214 m2.

Lokalizacja: w strefie peryferyjnej przy ul. Wiejskiej.

Sytuacja prawna: własność Miasta Szklarska Poręba.

Księgę wieczystą: Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze dla działki nr 51/7 oraz dla innych gminnych nieruchomości prowadzi księgę wieczystą KW NR JG1J/00093229/7, a dla działki nr 53/3 prowadzi księgę wieczystą KW NR JG1J/00069328/4; ponieważ działka nr 51/7 nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość, po odłączeniu jej z księgi wieczystej KW NR JG1J/00093229/7 dołączona zostanie do księgi wieczystej KW NR JG1J/00069328/4.

Sposób udostępnienia nieruchomości: sprzedaż.

Tryb nabycia: przetarg ustny nieograniczony.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: działki znajdują się na terenie objętym ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obszarze ulic Piastowskiej, Kolejowej, Wiejskiej, Sanatoryjnej, Muzealnej w Szklarskiej Porębie – część A (uchwała Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie nr XXXVI/402/21 z 25 lutego 2021 r.); działki oznaczone są na rysunku planu symbolem 17MN/UTp z przeznaczeniem podstawowym zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna lub usługowa — usługi turystyki, wypoczynku i pensjonatowa oraz z przeznaczeniem dopuszczalnym budynki gospodarcze, gospodarczo-garażowe, garażowe.

Obiekty infrastruktury technicznej: lokalizowane na wydzielonych działkach nie mogą zajmować więcej niż 10 % powierzchni terenu; linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania określa rysunek planu.

Termin zagospodarowania nieruchomości: brak określenia.

Istniejące uzbrojenie: dojazd drogą gminną, wąską, utwardzoną płytami betonowymi. Teren znajduje w zasięgu wody (z przebiegiem sieci wodociągowej wA50 oraz przyłącza wodociągowego w32 do budynku nr 18), kanalizacji, telefonu i energii elektrycznej.

Opis nieruchomości: działki o nieregularnym, ale korzystnym kształcie; działka nr 51/7 o pow. 364 m2 porośnięta jest drzewami, natomiast działka nr 53/3 o pow. 850 m2 zagospodarowana jako teren rekreacyjny z altaną, wiatą i z murkami. W ewidencji gruntów działki oznaczone są symbolami Bp (zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy).

Informacja o terenach przyległych: w sąsiedztwie zabudowy mieszkalnej oraz terenów zielonych.

Nieruchomość pod zabudowę – działki nr 51/7 i 53/3

Cena wywoławcza nieruchomości: 240.000,- zł netto
(do wylicytowanej ceny doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%).

Dokumenty: