Każdy właściciel (władający) posesją po opadzie śniegu musi dokładnie uprzątnąć przylegający do niej chodnik. Nie jest istotne, że nie jest on częścią posiadanej nieruchomości.

Ten obowiązek reguluje ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w artykule 5:

1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez: [...]
4) uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości [...].

Pamiętać należy, że obowiązkiem posiadacza nie jest uprzątnięcie już zebranego z chodnika śniegu. Wystarczy kolejne warstwy pozostawiać w miejscu, w którym nie będzie przeszkadzał użytkownikom ruchu, a za usunięcie pryzmy śniegowej odpowiedzialny jest zarząd drogi, do której przylega chodnik.

Za stan posesji: alejek, chodników, parkingów na obszarze nieruchomości odpowiada wyłącznie jej właściciel (władający).

Przypominamy także o konieczności usuwania śniegu zalegającego na dachach oraz zwisających zeń sopli. Nadwątlenie konstrukcji dachu ciężkim śniegiem, jego nagłe zsunięcie się lub oderwanie sopla, może być tragiczne w skutkach.