Program współpracy z Miasta ze szklarskoporębskimi organizacjami pozarządowymi poddany dyskusji społecznej

Burmistrz Szklarskiej Poręby zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu Programu współpracy Miasta Szklarska Poręba z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie miasta na rok 2022. Konsultacje zarządził 3 listopada 2021 r. (zarządzenie nr 0050.667.2021).

Konsultacje prowadzone są od 4 do 18 listopada 2021 r. poprzez formularz uwag. Dostępny jest w formie papierowej (w urzędzie miejskim ul. Granitowej 2) oraz w formie elektronicznej.

Propozycje i uwag zgłaszać mogę organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.). Po rozpatrzeniu uwag i sugestii oraz ewentualnym ich uwzględnieniu program zostanie przyjęty uchwałą Rady miejskiej.

Projekt programu zakłada 100 tys. zł na realizację zadań publicznych w 2022 r.

Dokumenty: