×

Oznámení

There is no category chosen or category doesn't contain any items

Wrocław, dnia 3 marca 2016 r. IF- PP.746.11.2016.GM2

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 23) zwanej dalej „kpa" w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późniejszymi zmianami)
zawiadamiam,

że na wniosek z dnia 22.02.2016 roku (data wpływu 23.02.2016 roku), złożony przez TAURYN Dystrybucja S.A. Oddział w Jeleniej Górze, działający przez pełnomocnika Pana Andrzeja Zawadzkiego — Projektowanie Sieci i Instalacji Elektrycznych wszczęto postępowanie administracyjne, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn: budowa linii kablowej SN-20kV w miejscowości Szklarska Poręba — Jakuszyce w ramach zadania: Modernizacja linii napowietrznej 20kV L-194 relacji PT-19412 Szklarska Poręba — PT-19407 Polana Jakuszycka (zamknięcie pętli L-194).

Planowana linia kablowa SN-20kV lokalizowana będzie na terenie działek nr 38/12 AM-12 i nr 38/11 AM-3, obręb 0008 Szklarska Poręba, znajdujących się na liście terenów kolejowych zamkniętych zamieszczonej w załączniku do Decyzji nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MI Nr 14, poz. 25 z późniejszymi zmianami).

Strony postępowania mają prawo do czynnego w nim udziału, przeglądania akt sprawy oraz składania wniosków i uwag w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, Wydział Infrastruktury, Plac Powstańców Warszawy 1, w pokoju 2110, w godzinach pracy Urzędu, w terminie 7 dni po zawiadomieniu w drodze publicznego obwieszczenia.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od daty ukazania się obwieszczenia na tablicach ogłoszeń i stronach internetowych Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu i Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie.

Dokument do pobrania [400.24 KB]