×

Oznámení

There is no category chosen or category doesn't contain any items

1. WNIOSEK
Komunalny lokal mieszkalny może nabyć wyłącznie jego najemca.
Pierwszą czynnością jest wypełnienie wniosku o wykup lokalu mieszkalnego i złożenie go w Urzędzie Miejskim, w Biurze Obsługi Interesanta (pokój nr 1).
Ważne! Do wniosku konieczne jest dołączenie aktualnej kopii umowy najmu lokalu mieszkalnego.

Wszystkie koszty związane z wykupem lokalu ponosi nabywca.

2. ZAŚWIADCZENIE O MOŻLIWOŚCI ROZPOCZĘCIA SPRZEDAŻY
Do rozpoczęcia procedury sprzedaży konieczne jest uzyskanie od Miejskiego Zakładu Gospodarki Lokalowej w Szklarskiej Porębie informacji, że najemca nie zalega z opłatami za czynsz oraz czy stan prawny nieruchomości nie budzi żadnych wątpliwości.

3. WADIUM
Konieczna jest wpłata wadium w kwocie równej 500,00 zł., o czym poinformuję odrębnym pismem.
Wadium stanowi zabezpieczenie pokrycia kosztów umowy i nie podlega zwrotowi w przypadku odstąpienia od zawarcia umowy sprzedaży z przyczyn leżących po stronie nabywcy.

4. WYCENA MIESZKANIA
Następnym krokiem jest wykonanie przez rzeczoznawcę majątkowego:
- zaświadczenia o samodzielności lokalu,
- operatu szacunkowego prawa własności mieszkania,
Koszty związane z tymi czynnościami ponosi najemca.

5. ZARZĄDZENIE I WYKAZ
Na podstawie wartości nieruchomości wynikającej z operatu szacunkowego, zarządzeniem Burmistrza przeznacza się do sprzedaży lokal mieszkalny wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste/sprzedażą przynależnej działki, podając do publicznej wiadomości wykazem.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży zostaje podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni.
Po ich upływie najemca zobowiązany jest w ciągu kolejnych 21 dni do złożenia oświadczeń:
- o skorzystaniu z prawa  pierwszeństwa w nabyciu lokalu,
- o zrzeczeniu się z prawa roszczenia zwrotu zwaloryzowanej kaucji gwarancyjnej  wniesionej przy zawieraniu umowy najmu,

6. OPŁATY, BONIFIKATY
Gmina, sprzedając lokal mieszkalny oddaje w użytkowanie wieczyste lub na własność działkę gruntu w udziale procentowym.

Gdy sprzedaż lokalu następuje wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste gruntu:
bonifikata wynosi od 35 % do 95 % od ceny lokalu i pierwszych opłat za użytkowanie wieczyste
* pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 15% ceny
    nieruchomości gruntowej.
*  opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego płatne w wysokości 1% ceny  
    nieruchomości gruntowej.

Gdy sprzedaż lokalu następuje wraz ze sprzedażą gruntu na własność bonifikata wynosi od 20 % do 90 % od ceny lokalu i gruntu.

7. POMNIEJSZENIE BONIFIKATY
Bonifikata pomniejszana jest o 2 % za każdy rozpoczęty 1.000,00 zł odpowiadający wartości nakładów remontu na lokal lub części wspólne nieruchomości przypadających w udziale procentowym na dany lokal.

8. ROKOWANIA WARUNKÓW UMOWY
Sprzedaż lokalu poprzedzają rokowania warunków umowy sprzedaży oraz oddania w użytkowanie wieczyste/sprzedaży działki w udziale procentowym.  

9. UMOWA
Po uzgodnieniu warunków umowy – zamówiony zostaje wypis i wyrys z ewidencji gruntów nieruchomości – dokument niezbędny do zawarcia umowy sprzedaży.

Ostatnim już etapem procedury sprzedaży jest ustalenie terminu zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.

W dniu zawarcia umowy sprzedaży lokalu wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste/sprzedażą gruntu w formie aktu notarialnego, najemca staje się właścicielem lokalu.

Uwaga!

Jeżeli nabywca lokalu zbędzie lub wykorzysta go na cele inne niż cele uzasadniające bonifikatę* przed upływem 5 lat – zobowiązany jest do zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji.

* przepisu nie stosuje się w przypadku zbycia na rzecz osoby bliskiej lub w przypadku zamiany lokalu mieszkalnego na inny lokal mieszkalny albo nieruchomość przeznaczoną lub wykorzystywana na cele mieszkalne.

Przygotowała: Joanna Witczak