BURMISTRZ SZKLARSKIEJ PORĘBY

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w dzierżawę na okres od 25.10.2013 do 03.11.2013 pięciu miejsc przeznaczonych pod działalność gospodarczą przy ul. Wyszyńskiego, w granicach części działki numer 487/2 obręb 5.

 

 

 1. Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy: pięć miejsc o powierzchni 50 m² (5,0m x 10m) każde, oznaczone numerami od 1 do 5. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania nieruchomości: działalność usługowa. Termin zagospodarowania nieruchomości: brak określenia.

 2. Ustala się wywoławczy czynsz dzierżawny na kwotę: 180,- zł netto za okres od 25.10.2013 do 03.11.2013. Do uzyskanego w przetargu czynszu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

 3. Dzierżawca nie może potrącać z czynszu żadnych należności z tytułu roszczeń przysługujących mu względem Gminy Szklarska Poręba. Dzierżawca wyraża zgodę na zaliczenie dokonywanych wpłat z tytułu czynszu przede wszystkim na zaległe należności uboczne wynikające z umowy. Czynsz dzierżawny nie obejmuje opłat w związku z korzystaniem z przedmiotu dzierżawy oraz utrzymania czystości na nieruchomości i wokół niej. Wszelkie nakłady na przedmiot umowy mogą być dokonywane za zgodą Wydzierżawiającego, na koszt Dzierżawcy. Wyłącza się uprawnienie Dzierżawcy do zwrotu nakładów poniesionych na przedmiot umowy. Dzierżawca zobowiązany jest wpłacić Wydzierżawiającemu kaucję w wysokości 221,40 zł brutto, w dniu podpisania umowy. Kaucja ma stanowić zabezpieczenie prawidłowego wykonania umowy. Oprócz czynszu dzierżawnego Dzierżawca zobowiązany będzie do ponoszenia wszelkich świadczeń publicznych związanych z wydzierżawioną nieruchomością oraz utrzymania jej oraz otoczenia w należytym stanie.

 4. Pisemne oferty zawierające:

  • imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot;

  • datę sporządzenia oferty,

  • oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu oraz stanem technicznym przedmiotu dzierżawy oraz, że przyjmuje w/wym. bez zastrzeżeń ,

  • oferowany miesięczny czynsz dzierżawny netto za jedno miejsce (wyższy od minimalnej kwoty określonej w punkcie II niniejszego ogłoszenia),

  • rodzaj planowanej działalności,

  • podpis oferenta / osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta należy składać w zaklejonych kopertach z napisem: „Dzierżawa miejsca przy ul. Wyszyńskiego. Nie otwierać przed 23 października 2013 r.” w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie przy ul. Buczka 2, pokój nr 1 do dnia 23 października 2013 r. do godz. 1000

 1. Oferty zakwalifikowane do części niejawnej przetargu będą oceniane według następujących kryteriów:

 • oferowany czynsz dzierżawny -100%

Komisja przetargowa odmawia zakwalifikowania ofert do części niejawnej przetargu, jeżeli nie odpowiadają warunkom przetargu, zostały złożone po wyznaczonym terminie, nie zawierają danych wymienionych w punkcie IV niniejszego ogłoszenia lub dane te są niekompletne albo są nieczytelne lub budzą wątpliwości co do ich treści.

Zawarcie umowy nastąpi w dniu rozstrzygnięcia przetargu. Przed podpisaniem umowy wygrywający przetarg przedstawi aktualny odpis z właściwego rejestru

 1. Burmistrz Szklarskiej Poręby może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny oraz zastrzega możliwość zamknięcia przetargu bez wybrania jakiejkolwiek oferty spośród złożonych ofert.

 

Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 23 października 2013 r. o godz. 1030 w sali nr 2 Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie przy ul. Buczka 2

 

Szczegółowych informacji udziela Referat Rozwoju, Planowania Przestrzennego i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie , pok. nr 11 tel. (75) 75 47 715

Szklarska Poręba, 10.10.2013 r.