OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZKALRSKIEJ PORĘBY

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów narciarskich w masywie Góry Szrenica w Szklarskiej Porębie

na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 647) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 ze zmianami)

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Miejską w Szklarskiej Porębie Uchwały Nr XXVI/285/12 z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie przystąpienia do opracowania:

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów narciarskich w masywie Góry Szrenica w Szklarskiej Porębie

Zmiana planu obejmuje obszar terenów narciarskich w masywie góry Szrenica, tereny położone w rejonie dolnej stacji kolei linowych.

Mapa z oznaczonym przebiegiem granic obszaru objętego zmianą planu jest do wglądu w Referacie Rozwoju, Planowania Przestrzennego i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie (pok. Nr14).

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu miejscowego.

Wnioski należy składać na piśmie , w siedzibie Urzędu Miasta w Szklarskiej Porębie,

ul. Buczka 2, 58-580 Szklarska Poręba, w terminie do dnia 17 grudnia 2012 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres Wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której wniosek dotyczy.