Na podstawie art. 11 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) oraz Uchwały nr XIV/138/11 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 18 października 2011 r. w sprawie wieloletniego programu współpracy Miasta Szklarska Poręba z organizacjami pozarządowymi oraz innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w latach 2011 – 2012 oraz uchwały nr XVIII/192/11 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 18 października 2011 r. w sprawie wieloletniego programu współpracy Miasta Szklarska Poręba z organizacjami pozarządowymi oraz innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w latach 2011 - 2012

Burmistrz Szklarskiej Poręby
OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2012 W ZAKRESIE:
  1. POMOCY SPOŁECZNEJ, W TYM POMOCY RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNANIA SZANS TYCH RODZIN I OSÓB
  2. KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I TRADYCJI ORAZ DZIAŁALNOŚCI WSPOMAGAJĄCEJ ROZWÓJ WSPÓLNOTY I SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ
  3. WSPIERANIA, UPOWSZECHNIANIA I ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU
  4. NAUKI, EDUKACJI, OŚWIATY I WYCHOWANIA
  5. RATOWNICTWA I OCHRONY LUDNOŚCI
  6. DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM SPOŁECZNYM

Szczegóły w Biuletynie Informacji Publicznej