KOMUNIKAT

Rada Miejska w Szklarskiej Porębie w dniu 29 grudnia 2011 r. podjęła uchwałę Nr XVIII/184/11 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właściciel nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych. Nowe górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości wynoszą:

  1. za odbiór odpadów komunalnych niesegregowanych: 80,00 zł netto/m3,
  2. za odbiór odpadów komunalnych zbieranych selektywnie: 25,00 zł netto/m3,
  3. za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 30 zł netto/m3.

Ustalone uchwałą Rady Miejskiej górne stawki opłat są elementem wykonywania obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj.: Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz.1042 z późn. zm.). Uchwała staje się prawem miejscowym a usługodawca działający na terenie gminy ma obowiązek jego stosowania – świadczenie w/w usług po cenach wyższych niż określone uchwałą jest łamaniem prawa.

Informujemy ponadto, że w związku z sygnałami otrzymywanymi przez tut. Urząd od mieszkańców Szklarskiej Poręby, o podwyżkach opłaty za usługę wywozu odpadów komunalnych świadczoną przez firmę SIMEKO Sp. z o. o. do 90 zł netto/m3, 23 grudnia 2011 r. Spółka SIMEKO została poinformowana o możliwości cofnięcia w/w zezwolenia w przypadku naruszenia jego warunków.

Jednocześnie prosimy Mieszkańców o poinformowanie Urzędu o każdym przypadku przekroczenia górnych stawek opłat określonych w uchwale.

KOMUNIKAT [Adobe Acrobat PDF - 297.75 KB]