Informuję, że w ewidencji działalności gospodarczej nadal figurują wpisy, które w myśl obowiązujących przepisów są NIEAKTUALNE, tzn. nie zawierają: numeru PESEL i NIP oraz określenia przedmiotu wykonywanej działalności zgodnie z aktualną Polską Klasyfikacją Działalności (PKD 2007).
W związku z powyższym wzywam wszystkich przedsiębiorców, posiadających nieaktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, do niezwłocznego uzupełnienia i zaktualizowania wymaganych danych (numer PESEL, PKD 2007) lub złożenia pisemnej informacji o zaprzestaniu wykonywanej przez siebie działalności gospodarczej.

Od 1 lipca 2011 roku nastąpiła centralizacja prowadzonej Ewidencji Działalności Gospodarczej. Uruchomiono Centralną Ewidencję i Informację Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzoną przez Ministra Gospodarki. Burmistrz Szklarskiej Poręby obowiązany jest do przeniesienia, w terminie do 31 grudnia 2011 roku, danych przedsiębiorców znajdujących się w ich ewidencji do systemu teleinformatycznego CEIDG. Nieuzupełnienie wpisów o nr PESEL, NIP oraz PKD 2007 spowoduje niemożność przeniesienia do CEIDG, a w obrocie gospodarczym to właśnie przedsiębiorca będzie ponosił konsekwencje braku aktualizacji wpisu.

Wszelkie informacje w powyższym zakresie można uzyskać w Urzędzie Miejskim w pokoju nr 3 lub pod numerem telefonu 75 75 47 705, 75 75 47 735 – Pani Joanna Góralewicz, Pani Joanna Osińska.

Grzegorz Sokoliński
/-/ Burmistrz Szklarskiej Poręby