• Wyborca, który w dniu głosowania będzie przebywał poza miejscem zamieszkania może uzyskać zaświadczenie o prawie do głosowania , na podstawie którego może zagłosować w dowolnym obwodzie głosowania – tak w kraju jak i za granicą .Zaświadczenia o prawie do głosowania dla wyborcy zmieniającego miejsce pobytu przed dniem wyborów tj. 9 października 2011 r. są wydawane u Urzędzie Miejskim , pokój nr 13 do dnia 7 października 2011 r. (piątek) w godzinach pracy Urzędu Miejskiego tj. od godz. 8,30 do godz. 15,30. Zaświadczenie odbiera się za pokwitowaniem osobiście, lub przez upoważnioną pisemnie osobę, przy czym w upoważnieniu należy wskazać imię (imiona) i nazwisko oraz nr PESEL wyborcy.

  • Wyborca przebywający czasowo w Szklarskiej Porębie w okresie obejmującym dzień wyborów jest dopisywany do spisu wyborców, na jego pisemny wniosek w Urzędzie Miejskim pokój nr 13 do dnia 4 października 2011 r. w godzinach pracy urzędu.

  • Transport dla wyborców niepełnosprawnych i starszych
    Osoby niepełnosprawne i starsze wraz z opiekunami mogą skorzystać z transportu zorganizowanego przez Miejskie Biuro Wyborcze.
    Zgłoszenia będą przyjmowane w dniach poprzedzających głosowanie w godz. 8,00 – 15,00 oraz w dniu głosowania od godz. 8,00 do godz. 18,00 pod nr telefonów 75 75 47 713, 75 75 47 714

  • Osobie niepełnosprawnej w głosowaniu, na jej prośbę, może pomagać inna osoba z wyłączeniem członków obwodowej komisji wyborczej i mężów zaufania