Zarządzenie prezesa zarządu Karkonoskiego Systemu Wodociągów i Kanalizacji ograniczające odbiór ścieków

Komunikat Burmistrza Szklarskiej Poręby w sprawie organizacji pracy Urzędu Miejskiego

W Szklarskiej Porębie powietrze wolne od PM10

Burmistrz Szklarskiej Poręby ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych

Przedłużenie terminu naboru na rachmistrzów

Przypominamy właścicielom, użytkownikom i dzierżawcom budynków o obowiązku odśnieżania dachów, z których nie spada samoistnie śnieg, o obowiązku usuwania jego nadmiernej ilości. Nieodśnieżenie grozi załamaniem się konstrukcji dachu i katastrofą budowlaną. Nie wywiązanie się z tego obowiązku grozi karą administracyjną nałożoną przez nadzór budowlany.