×

Oznámení

There is no category chosen or category doesn't contain any items

Dwudniowe szkolenie dla uczestników projektu nt.: „ABC przedsiębiorczości – jak założyć własna firmę”. 

Burmistrz Szklarskiej Poręby – Arkadiusz Wichniak informuje, że Miasto Szklarska Poręba zgłosiło akces udziału w projekcie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, priorytet VIII Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.

Zarząd Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Jeszcze Młodzi” w Szklarskiej Porębie zaprasza słuchaczy oraz osoby zainteresowane na rozpoczęcie Nowego Roku Akademickiego 2010/2011. Inauguracja odbędzie się 1 października 2010 roku o godz. 16.00 w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki przy ul. 1 Maja 32 w Szklarskiej Porębie (II piętro).

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Szklarskiej Porębie rozpoczyna już drugi rok swej działalności.

Projekt realizowany jest w ramach projektu systemowego „Aktywizacja społeczno-ekonomiczna kobiet na poziomie lokalnym i regionalnym” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szanowni Państwo.

PSDB Sp. z o.o. oraz Idea Zmiany działając na zlecenie Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich rozpoczyna realizację kolejnego (III) cyklu szkoleń: „Polityka równości płci dla instytucji rynku pracy”– kompleksowy program 7 szkoleń kształcący specjalistów i specjalistki ds. równości szans i równości płci. Projekt realizowany jest w ramach projektu systemowego „Aktywizacja społeczno-ekonomiczna kobiet na poziomie lokalnym i regionalnym” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ustawa reguluje udzielanie pomocy przedsiębiorcom, w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, z późn. zm.1)), którzy ponieśli szkodę w wyniku powodzi z 2010 r., zwanej dalej „powodzią”, z wyłączeniem przedsiębiorców wykonujących działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego.

 USTAWA_z_dnia_12_sierpnia_2010r.pdf

W ramach projektu realizowanego przez Dział Komunikacji Społecznej Programów, działający w strukturze Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego zaplanowano szereg działań mających na celu upowszechnianie wiedzy nt. możliwości dofinansowania planowanych przez mieszkańców Dolnego Śląska przedsięwzięć z Funduszy Europejskich w bieżącym okresie programowania.