Burmistrz Szklarskiej Poręby informuje , iż listy wyborców dla wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej są do wglądu w Urzędzie Miejskim , pokój nr 13 w godzinach pracy urzędu tj. od godz. 730 do godz. 1530 do dnia 7 października 2011 r.

Burmistrz Szklarskiej Poręby przypomina - termin wniesienia III raty opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych mija 30 września 2011 roku
Jeżeli chcesz zachować ciągłość sprzedaży – zapłać już dzisiaj !

Zarządca cmentarzy w Szklarskiej Porębie przypomina o obowiązku dokonania opłaty za miejsca grzebalne, dla których upłynął 20-to letni okres rezerwacji.

Miejsca bez aktualnej opłaty będą likwidowane. 

W dniu 22 czerwca 2011 r. zgłosiliśmy udział Gminy Szklarska Poręba w programie realizowanym przez operatora programu przy wsparciu naukowo-badawczym Fundacji Poszanowania Energii oraz współpracy organizacyjnej Urzędu Miejskiego pn. „Program dotacji do 70% na zakup zestawów solarnych”.

Informuję, że w ewidencji działalności gospodarczej nadal figurują wpisy, które w myśl obowiązujących przepisów są NIEAKTUALNE, tzn. nie zawierają: numeru PESEL i NIP oraz określenia przedmiotu wykonywanej działalności zgodnie z aktualną Polską Klasyfikacją Działalności (PKD 2007).

W związku z powyższym wzywam wszystkich przedsiębiorców, posiadających nieaktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, do niezwłocznego uzupełnienia i zaktualizowania powyższych danych (numer PESEL, PKD 2007) lub złożenia pisemnej informacji o zaprzestaniu wykonywanej przez siebie działalności gospodarczej.

Ogłoszenie Burmistrza Szklarskiej Poręby
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 101/12, 101/15, 101/16 obręb 7, położonych przy ul. 1 Maja w Szklarskiej Porębie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko