Zarządca cmentarzy w Szklarskiej Porębie przypomina o obowiązku dokonania opłaty za miejsca grzebalne, dla których upłynął 20-to letni okres rezerwacji.

Miejsca bez aktualnej opłaty będą likwidowane. 

W dniu 22 czerwca 2011 r. zgłosiliśmy udział Gminy Szklarska Poręba w programie realizowanym przez operatora programu przy wsparciu naukowo-badawczym Fundacji Poszanowania Energii oraz współpracy organizacyjnej Urzędu Miejskiego pn. „Program dotacji do 70% na zakup zestawów solarnych”.

Informuję, że w ewidencji działalności gospodarczej nadal figurują wpisy, które w myśl obowiązujących przepisów są NIEAKTUALNE, tzn. nie zawierają: numeru PESEL i NIP oraz określenia przedmiotu wykonywanej działalności zgodnie z aktualną Polską Klasyfikacją Działalności (PKD 2007).

W związku z powyższym wzywam wszystkich przedsiębiorców, posiadających nieaktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, do niezwłocznego uzupełnienia i zaktualizowania powyższych danych (numer PESEL, PKD 2007) lub złożenia pisemnej informacji o zaprzestaniu wykonywanej przez siebie działalności gospodarczej.

Ogłoszenie Burmistrza Szklarskiej Poręby
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 101/12, 101/15, 101/16 obręb 7, położonych przy ul. 1 Maja w Szklarskiej Porębie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

W związku z faktem, że Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011 powoli dobiega końca, a wielu mieszkańców z naszej gminy nie zostało jeszcze spisanych, informujemy, że tylko do 16 czerwca 2011 możecie Państwo skorzystać z możliwości spisania się przez Internet: http://form.spis.gov.pl

W celu umożliwienia wszystkim mieszkańcom realizacji tego ustawowego obowiązku Gminne Biuro Spisowe z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Szklarskiej Porębie, ul. Buczka 2 wprowadza dodatkowe dyżury

W związku ze zgłoszeniami przez mieszkańców Szklarskiej Poręby zauważenia w ogródkach przydomowych i na działkach żmij przypominamy zasady postępowania w razie napotkania tych gadów:
Ponieważ żmija jest podobna do zupełnie niegroźnego zaskrońca podajemy jak rozróżnić zaskrońca od żmii zygzakowatej.
(Opracowanie na podstawie artykułu Jakuba Świeckiego ”Jak rozróżnić zaskrońca od żmii zygzakowatej))