×

Oznámení

There is no category chosen or category doesn't contain any items

Upływa okres objęty gwarancją na roboty wykonane w ramach modernizacji sieci wodno – kanalizacyjnej wykonywanych przez firmę Wamar.

Burmistrz Szklarskiej Poręby zaprasza mieszkańców na cykl spotkań poświęcony problemom miasta. 

Burmistrz Szklarskiej Poręby informuje, że zgodnie z art. 47b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 z późn. zm.) właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia na widocznym miejscu na ścianie frontowej budynkutabliczki z numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru.

 

Rada Miejska Szklarskiej Poręby uchwałą Nr XXXVI/431/09 z dnia 29 maja 2009 r., w sprawie wprowadzenia jednolitego systemu znakowania ulic, nieruchomości oraz obiektów publicznych i obiektów turystycznych (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 114, poz. 2367) ustaliła wzór tabliczki z numerem porządkowym, którego wzorzec jest nieodpłatnie udostępniany wszystkim zainteresowanym osobom. Gotowe tabliczki z numerami porządkowymi można również zamawiać za pośrednictwem Miejskiego Zakładu Gospodarki Lokalowej w Szklarskiej Porębie lub bezpośrednio u producenta (informacje adresowe dostępne w Urzędzie Miejskim i MZGL).

 

Informując o powyższym Burmistrz Szklarskiej Poręby przypomina, że zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. Nr 76, poz. 489) dotychczasowe tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, niespełniające wymogów wynikających z art. 47b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne, oraz wymienionej wyżej uchwały Rady Miejskiej Nr XXXVI/431/09 z dnia 29 maja 2009 r., zachowują ważność przez okres trzech lat od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej, czyli do dnia 06 czerwca 2013 r.

 

 

Burmistrz Szklarskiej Poręby

Grzegorz Sokoliński


 

 

Miasto Szklarska Poręba poszukuje osób/podmiotów zainteresowanych utworzeniem i prowadzeniem Rodzinnego Domu Pomocy dla seniorów. Rodzinny dom pomocy to forma usług opiekuńczych i bytowych świadczonych całodobowo przez osobę fizyczną lub organizację pożytku publicznego dla nie mniej niż trzech i nie więcej niż ośmiu osób wspólnie zamieszkujących wymagających z powodu wieku wsparcia w tej formie (art. 52 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej).

Reklama na bilboardach
Masowy zasięg oddziaływania.
Największa widownia reklamy - outdoor dociera do niemal wszystkich a głównie do najbardziej aktywnych i atrakcyjnych grup konsumentów.
Reklama, której nie da się uniknąć - przekaz płynący z billboardów jest odbierany niezależnie od woli odbiorcy.

Burmistrz Miasta Szklarska Poręba
przedstawia do konsultacji poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szklarska Poręba i na stronie internetowej Urzędu Miasta Szklarska Poręba:
projekt uchwały Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Szklarska Poręba