W związku z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego z dnia 03 grudnia 2012 r., w którym stwierdzono nieważność zapisów § 8 ust. 2 oraz § 10 ust. 2 wieloletniego programu współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w latach 2013 – 2015 przyjętego uchwalą nr XXVIII/327/12 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 25 października 2012 r., na podstawie § 2 uchwały nr LVI/653/10 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 29 października 2010 r. w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji przedstawiam nowy projekt wieloletniego programu współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego w latach 2013 – 2015.

Od 1 grudnia  obowiązywać będzie zakaz parkowania na kilku ulicach.

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów narciarskich w masywie Góry Szrenica w Szklarskiej Porębie

Zmiana organizacji ruchu  przy cmentarzu przy ul. Wyszyńskiego w dniu 1 listopada 2012

Gminny Program Wspierania Rodzin Szklarskiej Poręby na lata 2012-2015

Zapraszamy przedsiębiorców do wspólnej promocji.