×

Oznámení

There is no category chosen or category doesn't contain any items

Miejska Przychodnia przy ul. Szpitalnej już od stycznia oferuje zwiększoną dostępność do lekarza dziecięcego i tak :

BURMISTRZ SZKLARSKIEJ PORĘBY
P R Z Y P O M I N A

o ustawowym obowiązku złożenia w tut. Urzędzie w terminie do 31 stycznia 2016r.

ZAPRASZAMY DO KONSULTACJI DOKUMENTU WYZNACZAJĄCEGO KIERUNKI POLITYKI SPOŁECZNEJ STRATEGII

Aktywni, świadomi i kreatywni obywatele z silnym poczuciem tożsamości lokalnej opartej na bogatej historii miasta, zjednoczeni we wspólnym działaniu na rzecz rozwoju Szklarskiej Poręby jako miejsca realizacji marzeń i aspiracji mieszkańców.

Burmistrz Szklarskiej Poręby działając na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 1 ustawy o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777) z dnia 9 października 2015 r.
PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI informację o przystąpieniu do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Szklarska Poręba na lata 2015-2020

Burmistrz Miasta Szklarska Poręba podaje do publicznej wiadomości informacje o przystąpieniu do przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie przyjęcia uchwały w sprawie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Szklarska Poręba na lata 2015-2020, z perspektywą do 2023 roku.

Uprzejmie informuję, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad jako zarządca drogi krajowej nr 3 w Szklarskiej Porębie dokonała zmiany organizacji ruchu.