×

Oznámení

There is no category chosen or category doesn't contain any items

GDDKiA o/Wrocław Rejon w Lubaniu informuje, że w związku ze zbliżającym się okresem zimowym, przystępuje, do ustawienia siatek przeciwśnieżnych, na gruntach i terenach, przyległych do dróg krajowych i autostrad, w ramach sezonu zimowego 2015/2016. 

Informujemy, że został wydłużony termin składania fiszek projektowych do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.

Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji Sp z o.o. uprzejmie prosi  mieszkańców z terenu Gminy Kowary, Mysłakowice, Piechowice, Podgórzyn i Szklarska Poręba o bardzo oszczędne gospodarowanie wodą ze względu na występującą suszę.

Zawiadamiam, że zgodnie z poleceniem wojewody dolnośląskiego działającego na podstawie  §8 pkt 3 w zw. z § 4 pkt 2a -  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 07 stycznia 2013r. „W sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach” – w celu sprawdzenia przygotowania systemów do działania w ramach krajowego systemu, a także sprawdzenie przygotowania do realizacji przedsięwzięć i procedur określonych w wykazie przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego, określonym na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, oraz weryfikację i doskonalenie  procedur i mechanizmów funkcjonowania systemów 

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (PIFE)  w Jeleniej Górze zaprasza  na kolejne spotkanie informacyjne z cyklu "Środa z Funduszami".
Podczas spotkania zostaną przedstawione możliwości pozyskania dofinansowania z Funduszy Europejskich 2014-2020 na szkolenia dla dolnośląskich przedsiębiorców

Minister Infrastruktury i Rozwoju
zawiadamia, że decyzją z dnia 15 lipca 2015 r., znak: DOII-IV-mm-772-130-711/14/15, uchylił w całości decyzję Wojewody Dolnośląskiego Nr I-P-41/14 z dnia 31 lipca 2014 r., znak: IF-PP.746.46.2014.GM2, ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej SN-20kV w miejscowości Szklarska Poręba - Jakuszyce, przewidzianej do realizacji na terenie działek nr 38/12 AM-12 i nr 38/11 AM-3, obręb 0008, m. Szklarska Poręba, stanowiących teren zamknięty kolejowy, i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.