×

Oznámení

There is no category chosen or category doesn't contain any items

Informujemy, że od 01.01.2016 r. nastąpiła zmiana/obniżka stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Stawka dla nieruchomości zamieszkałych, na terenie których odpady zbierane są w sposób selektywny wynosi 4,00 zł miesięcznie od 1 m³ zużytej wody, natomiast dla nieruchomości, na terenie których odpady zbierane są w sposób zmieszany ustalono 8,00 zł od 1m³ zużytej wody.

Miejska Przychodnia przy ul. Szpitalnej już od stycznia oferuje zwiększoną dostępność do lekarza dziecięcego i tak :

BURMISTRZ SZKLARSKIEJ PORĘBY
P R Z Y P O M I N A

o ustawowym obowiązku złożenia w tut. Urzędzie w terminie do 31 stycznia 2016r.

ZAPRASZAMY DO KONSULTACJI DOKUMENTU WYZNACZAJĄCEGO KIERUNKI POLITYKI SPOŁECZNEJ STRATEGII

Aktywni, świadomi i kreatywni obywatele z silnym poczuciem tożsamości lokalnej opartej na bogatej historii miasta, zjednoczeni we wspólnym działaniu na rzecz rozwoju Szklarskiej Poręby jako miejsca realizacji marzeń i aspiracji mieszkańców.

Burmistrz Szklarskiej Poręby działając na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 1 ustawy o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777) z dnia 9 października 2015 r.
PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI informację o przystąpieniu do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Szklarska Poręba na lata 2015-2020

Burmistrz Miasta Szklarska Poręba podaje do publicznej wiadomości informacje o przystąpieniu do przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie przyjęcia uchwały w sprawie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Szklarska Poręba na lata 2015-2020, z perspektywą do 2023 roku.