×

Oznámení

There is no category chosen or category doesn't contain any items

Oświadczenie w sprawie psa Barona. Fot. materiał TVN Uwaga.W odniesieniu do treści publikacji na profilu społecznościowym stowarzyszenia używającego nazwy : „Dolnośląski Inspektorat Ochrony Zwierząt” a zatytułowanej „Jak powstrzymać dramat Barona ?”, burmistrz Szklarskiej Poręby informuje, iż w przedmiocie czasowego odebrania właścicielowi psa rasy owczarek podhalański o imieniu BARON, przez Stowarzyszenie Dolnośląski Inspektorat Ochrony Zwierząt , trwa obecnie właściwe postępowanie administracyjne.

Zawarte w publikacji sugestie nie polegają na prawdzie. Postępowanie administracyjne pozostaje w toku i ma na celu , wyjaśnienie wszelkich okoliczności sprawy, a przede wszystkim zebranie dowodów dających podstawę prawną do wydania stosownej decyzji. Z tego względu kreowanie jakichkolwiek opinii wobec organu w zakresie rzekomo wydanych już decyzji jest działaniem przedwczesnym, a negatywne opinie, krzywdzące.

Decyzją zarządu stowarzyszenia Dolnośląski Inspektorat Ochrony Zwierząt w dniu 02 lutego 2018 reprezentujący DIOZ Konrad Kuźmiński z lekarzem weterynarii Dorotę Węglińską, podjęli interwencję odebrania właścicielowi psa z uwagi na to, iż był on utrzymywany  w kojcu o wymiarach 9 m kwadratowych bez zapewnienia stałego dostępu do wody oraz pokarmu. Zwierzę było znacznie skołtunione oraz obklejone odchodami Prócz stwierdzonych zaniedbań natury pielęgnacyjnej oraz dobrostanowej u zwierzęcia zauważono przewlekłe pozostające w stanie nieleczonym zapalenie ucha powodujące znaczny ból i cierpienie. Interweniujący uznając sytuację za przypadek niecierpiący zwłoki gdzie dalsze pozostawienie zwierzęcia u dotychczasowego właściciela zagrażałoby życiu i zdrowiu podjęli decyzję o czasowym odebraniu właścicielowi psa, powołując się na  tryb art. 7 ust. 3 Ustawy o ochronie zwierząt.  Następnie w dniu 05.02.2018r. Powiadomili o zaistniałej sytuacji Urząd Miejski w Szklarskiej Porębie.

Oświadczenie w sprawie psa Barona. Fot. materiał TVN Uwaga.W opisywanej sprawie zważyć należy, iż iż podstawą do odebrania właścicielowi zwierzęcia jest art. 7. USTAWY z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, którego pierwszy paragraf mówi, iż zwierzę można czasowo odebrać właścicielowi na podstawie wydanej decyzji Burmistrza. Jak wiemy Stowarzyszenie Dolnośląski Inspektorat Ochrony Zwierząt (DIOZ) nie posiadało takiej decyzji. W tej sytuacji koniecznym jest przeprowadzenie postępowania administracyjnego w oparciu o obowiązujące zasady prawne. Jednakże wbrew tezom zawartym w publikacji, na chwilę obecną nie jest rozważana kwestia odebrania zwierzęcia z miejsca jego czasowego pobytu celem umieszczenia go w schronisku.  

Jakkolwiek działalność Pana Kuźmińskiego w zakresie podejmowanych interwencji gdy zwierzętom dzieje się krzywda w większości przypadków zasługuje na społeczne uznanie, to jednak dziwić musi w tym przypadku dalsze stanowisko  wyrażone  tak jednostronną  informacją, bezrefleksyjnym oskarżeniem służb, oraz Urzędu Miasta w Szklarskiej Porębie. Dziwić musi fakt, iż Pan Kuźmiński czyni zarzut z wezwania do złożenia wyjaśnień w tut. Urzędzie, skoro sam jako zawiadamiający złożył wniosek o uznanie dowodu z przesłuchania świadków, podając się za jednego z nich. To już zupełnie niezrozumiała próba eskalacji konfliktu.

Zwrócić należy  przede wszystkim uwagę, że na burmistrzu bez wątpienia spoczywa obowiązek bezstronnego działania a co z tym związane, ustalenie czy zaistniały przesłanki czasowego odebrania zwierzęcia w myśl art. 7 ust. 3 ustawy o ochronie zwierząt. Po wykonaniu wszelkich czynności  zostanie wydana stosowna do zdarzenia decyzja administracyjna. Pamiętać przy tym należy, że w prowadzonym postępowaniu, podejmowane działania służyć mają przede wszystkim poprawie losu zwierzęcia.

Na chwilę obecną burmistrz Szklarskiej Poręby pragnie podziękować Panu Kuźmińskiemu za przejaw społecznej postawy, prosząc jednak jednocześnie aby formułowane komunikaty charakteryzowały się większą odpowiedzialnością za słowo, tak aby nie wprowadzać w błąd opinii publicznej.

Burmistrz Szklarskiej Poręby
Mirosław Graf