Żeromskiego 102/1

Działka przy ul. Żeromskiego położona jest w części miasta Biała Dolina. Znajduje się w pobliżu rozproszonej zabudowy mieszkalnej wśród zieleni, z pięknym widokiem na Karkonosze i Góry Izerskie.

Rodzaj nieruchomości: nieruchomość niezabudowana.

Oznaczenie w ewidencji gruntów i budynków: działka nr 102/1 obr. 0001.

Powierzchnia działki: 1400 m2.

Lokalizacja: w strefie pośredniej przy ul. Żeromskiego.

Sytuacja prawna: własność Miasta Szklarska Poręba.

Księga wieczysta: prowadzi Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze dla tej działki i dla innych działek pod numerem KW NR JG1J/00092510/7. W chwili sprzedaży dla nieruchomości zostanie założona nowa księga wieczysta.

Sposób udostępnienia nieruchomości: sprzedaż.

Tryb nabycia: przetarg ustny nieograniczony.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: nieruchomość znajduje się na terenie objętym ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obszarze ulic Franciszkańskiej, Demokratów, Konopnickiej, Sikorskiego i Żeromskiego w Szklarskiej Porębie (uchwała Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie nr LVIII/639/18 z 29 czerwca 2018 r. https://szklarskaporeba.bip.net.pl/?a=11787).

Działka oznaczona jest na rysunku planu symbolem 5.MN,MP z przeznaczeniem podstawowym:
a) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
b) tereny zabudowy pensjonatowej.

Z przeznaczeniem uzupełniającym:
a) tereny zabudowy usługowej,
b) infrastruktura techniczna,
c) drogi wewnętrzne i parkingi.

Obiekty infrastruktury technicznej lokalizowane na wydzielonych działkach nie mogą zajmować więcej niż 10% powierzchni terenu. Linie rozgraniczające tereny o różnych przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania określa rysunek planu.

Termin zagospodarowania nieruchomości: brak określenia.

Istniejące uzbrojenie: działka z dobrym dojazdem, dostępem do energii elektrycznej, wody, kanalizacji i telefonu.

Opis nieruchomości: nieruchomość o regularnym kształcie, niezagospodarowana, częściowo zadrzewiona (na wschodniej granicy), położona w sąsiedztwie zabudowy mieszkalnej oraz w pobliżu czynnej linii kolejowej, na wschodnim skłonie, z widokiem na góry.

Informacja o terenach przyległych: nieruchomość z widokiem na Góry Izerskie i Karkonosze, w sąsiedztwie zieleni oraz zabudowy mieszkalnej.

Cena wywoławcza nieruchomości: 270.000,- zł netto
(do wylicytowanej ceny doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%)

Przetarg odbędzie się 29 listopada 2021 r. o godz. 13 w sali nr 2 Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie przy ul. Granitowej 2

Dokumenty:

Żeromskiego 102/1

Żeromskiego 102/1 fotografia lotnicza

Żeromskiego 102/1 mapa ewidencyjna

Żeromskiego 102/1 mapa zasadnicza

Żeromskiego 102/1 plan

Szklarska Poręba, 14 października 2021 r.