Żeromskiego 107/3

Działka przy ul. Żeromskiego położona jest w części miasta Biała Dolina. Znajduje się w pobliżu rozproszonej zabudowy mieszkalnej wśród zieleni.

Rodzaj nieruchomości: nieruchomość niezabudowana.

Oznaczenie w ewidencji gruntów i budynków: działka nr 107/3 obr. 0001.

Powierzchnia działki: 1052 m2.

Lokalizacja: w strefie pośredniej przy ul. Żeromskiego.

Sytuacja prawna: własność Miasta Szklarska Poręba.

Księgę wieczystą: Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze dla tej działki i dla innych działek pod numerem KW NR JG1J/00029297/5. W chwili sprzedaży dla nieruchomości zostanie założona nowa księga wieczysta.

Sposób udostępnienia nieruchomości: sprzedaż.

Tryb nabycia: przetarg ustny nieograniczony.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: nieruchomość znajduje się na terenie objętym ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie Białej Doliny w Szklarskiej Porębie (uchwała Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie nr LXII/673/18 z 28 września 2018 r. — https://szklarskaporeba.bip.net.pl/?a=11785).

Działka oznaczona jest na rysunku planu symbolem MN,MP.19 z przeznaczeniem podstawowym:
a) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
b) tereny zabudowy pensjonatowej.

Z przeznaczeniem uzupełniającym:
a) tereny zabudowy usługowej,
b) infrastruktura techniczna,
c) drogi wewnętrzne i parkingi,
d) wody powierzchniowe śródlądowe — cieki i zbiorniki wodne.

Obiekty infrastruktury technicznej lokalizowane na wydzielonych działkach nie mogą zajmować więcej niż 10 % powierzchni terenu. Linie rozgraniczające tereny o różnych przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania określa rysunek planu.

Termin zagospodarowania nieruchomości: brak określenia.

Istniejące uzbrojenie: działka z dobrym dojazdem (dostęp do drogi publicznej poprzez działkę nr 108 obr. 0001, oznaczona w ewidencji gruntów symbolem Tp — tereny przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych oraz z przeznaczeniem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako KD/D.3 — tereny dróg publicznych klasy dojazdowej), w zasięgu energii elektrycznej, gazu, wody, kanalizacji i telefonu oraz z przebiegiem napowietrznej linii telefonicznej ze słupem (do przełożenia własnym kosztem i staraniem w uzgodnieniu z jednostkami branżowymi i właścicielami sieci).

Opis nieruchomości: nieruchomość o nieregularnym kształcie, niezagospodarowana, częściowo zadrzewiona i z występującym rumoszem skalnym (na granicy), położona w sąsiedztwie zabudowy mieszkalnej oraz w pobliżu czynnej linii kolejowej, na wschodnim skłonie, z widokiem na góry.

Informacja o terenach przyległych: nieruchomość z widokiem na Góry Izerskie, w sąsiedztwie zieleni oraz zabudowy mieszkalnej.

Cena wywoławcza nieruchomości: 210.000,- zł netto
(do wylicytowanej ceny doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%)

Przetarg odbędzie się w dniu 29 listopada 2021 r. o godz. 13:00 w sali nr 2 Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie przy ul. Granitowej 2
Informacja o przetargu:   doc.   pdf

Dokumenty:

Żeromskiego 107/3

Żeromskiego 107/3 fotografia lotnicza

Żeromskiego 107/3 mapa ewidencyjna

Żeromskiego 107/3 mapa zasadnicza

Żeromskiego 107/3 plan

Szklarska Poręba, 14 października 2021 r.