Zdrojowa 648/2

Działka położona w centralnej skrajnej części miasta przy ul. Zdrojowej to cisza i spokój. Nieruchomość sąsiaduje z budynkami mieszkalnymi, z drogą oraz z terenami leśnymi.

Rodzaj nieruchomości: nieruchomość niezabudowana.

Oznaczenie w ewidencji gruntów i budynków: działka nr 648/2 obr. 0005.

Powierzchnia działki: 819 m2.

Lokalizacja: w strefie centralnej skrajnej przy ul. Zdrojowej.

Sytuacja prawna: własność Miasta Szklarska Poręba.

Księgę wieczystą: prowadzi Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze dla tej działki i dla innych działek pod numerem KW NR JG1J/00039174/0. W chwili sprzedaży dla nieruchomości zostanie założona nowa księga wieczysta.

Sposób udostępnienia nieruchomości: sprzedaż.

Tryb nabycia: przetarg ustny nieograniczony.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: nieruchomość znajduje się na terenie objętym ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulic Franciszkańskiej, Demokratów, Konopnickiej, Sikorskiego i Żeromskiego w Szklarskiej Porębie (uchwała Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie nr LVIII/639/18 z 29 czerwca 2018 r. — https://szklarskaporeba.bip.net.pl/?a=11787).

Działka oznaczona jest na rysunku planu symbolem 2.M,MP z przeznaczeniem podstawowym:
a) tereny zabudowy mieszkaniowej jedno- i wielorodzinnej, z zastrzeżeniem ustaleń zawartych w punkcie c,
b) tereny zabudowy pensjonatowej,
c) w granicach terenów oznaczonych symbolami 1.M,MP do 5.M,MP ustala się ograniczenie zabudowy wielorodzinnej do obiektów istniejących.

Z przeznaczeniem uzupełniającym:
a) tereny zabudowy usługowej,
b) infrastruktura techniczna,
c) drogi wewnętrzne i parkingi.

Obiekty infrastruktury technicznej lokalizowane na wydzielonych działkach nie mogą zajmować więcej niż 10 % powierzchni terenu. Linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania określa rysunek planu.

Termin zagospodarowania nieruchomości: brak określenia.

Istniejące uzbrojenie: działka z dobrym dojazdem, w zasięgu energii elektrycznej, gazu, wody, kanalizacji i telefonu oraz z przebiegiem przez środek działki napowietrznej linii energetycznej niskiego napięcia ze słupem oraz przy granicach podziemnych linii energetycznych niskiego napięcia i napowietrznej telefonicznej ze słupem (do przełożenia własnym kosztem i staraniem w uzgodnieniu z jednostkami branżowymi i właścicielami sieci).

Opis nieruchomości: nieruchomość o regularnym kształcie, częściowo zadrzewiona i zakrzaczona, niezagospodarowana, położona na równym terenie, w bardzo dobrym sąsiedztwie.

Informacja o terenach przyległych: w sąsiedztwie drogi, zieleni oraz zabudowy mieszkalnej.

Cena wywoławcza nieruchomości: 159.000,- zł netto
(do wylicytowanej ceny doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%)

Przetarg odbędzie się 29 listopada 2021 r. o godz. 13 w sali nr 2 Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie przy ul. Granitowej 2

Dokumenty:

Zdrojowa 648/2

Zdrojowa 648/2 fotografia lotnicza

Zdrojowa 648/2 mapa ewidencyjna

Zdrojowa 648/2 mapa zasadnicza

Zdrojowa 648/2 plan

Szklarska Poręba, 14 października 2021 r.