×

Uwaga

There is no category chosen or category doesn't contain any items

Nowa strategia społeczna Szklarskiej PorębyDo zadań własnych gminy należy opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka. Stąd też od czerwca br. nad opracowaniem nowej Strategii społecznej na lata 2016-2020 pracuje pod kierownictwem zastępcy burmistrza Stanisława Koziny zespół powołany przez burmistrza złożony z ekspertów zaangażowanych w rozwiązywanie i profilaktykę występowania problemów społecznych na co dzień. 

Głównym powodem przystąpienia do aktualizacji strategii społecznej jest fakt, iż obecnie obowiązująca „Strategia integracji i aktywizacji społecznej dla Szklarskiej Poręby na lata 2008-2015” traci swoją aktualność. Istotne jest także, że od ostatniej diagnozy problemów społecznych minęło już 8 lat, co w obecnej bardzo dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości jest bardzo długim okresem czasu.

Nowa strategia społeczna Szklarskiej PorębyZespół pracujący nad strategią oprócz cyklicznych spotkań na których wypracowywane są kolejne etapy strategii przeprowadził badania ankietowe wśród mieszkańców naszego miasta. Ich wyniki posłużyły do wypracowania trzech najważniejszych obszarów nad jakimi powinni pochylić się twórcy dokumentu. Pierwszy z obszarów to tzw. grupy wrażliwe, a wiec grupy społeczne, którym w obecnym etapie życia należy udzielić największego wsparcia. Do grup tych zaliczono: dzieci i młodzież, młode rodziny z dziećmi, seniorów oraz osoby niepełnosprawne. Drugi z obszarów dotyka najpilniejszych problemów społecznych występujących w naszym mieście czyli bezrobocia, wszelakich uzależnień, ubóstwa i przemocy domowej. Ostatni obszar obejmuje wszelkie działania, jaki powinny być podejmowane w mieście w celu integracji lokalnej społeczności, budowania lokalnej tożsamości mieszkańców i kształtowanie postaw. Opracowano również wizję i misję oraz przeprowadzono analizę SWOT naszego miasta patrząc na te trzy zagadnienia z perspektywy spraw społecznych.

Nowa strategia społeczna Szklarskiej PorębyZespół pracujący nad strategią w celu poznania stanowisk różnych środowisk i organizacji działających na terenie naszego miasta na swoje spotkania zaprasza przedstawicieli biznesu, instytucji działających na terenie miasta, jednostek oświatowych ale także reprezentantów najbardziej aktywnych stowarzyszeń i fundacji. Okazją do zaprezentowania swoich poglądów przez wszystkich mieszkańców była zorganizowana w dniu 4 listopada w Cafe Esplanada tzw. world cafe. Każdy z przybyłych miał możliwość zaangażowania się w pracę stolika pracującego nad konkretnym zagadnieniem/obszarem z wyżej opisanych. Frekwencja mieszkańców na spotkaniu dopisała.

W najbliższych tygodniach zadaniem grup roboczych powołanych w trakcie prac zespołu jest wypracowanie celów głównych i szczegółowych dla każdego z trzech opisanych wcześniej obszarów na podstawie materiału z badań ankietowych, materiału wypracowanego na world cafe oraz innych dostępnych danych statystycznych. Według planów strategia ma być jeszcze w tym roku przyjęta uchwałą rady miasta. Dokument ma być wyznacznikiem działań podejmowanych na terenie miasta w celu wzmocnienia jego kapitału społecznego ale i dokumentem do którego będzie można odnosić przy ubieganiu się o zewnętrzne źródła finansowania różnorodnych działań społecznych (MSL)

  • Odsłon: 404
  • Odsłon: 2595
  • Odsłon: 609
  • Odsłon: 612
  • Odsłon: 446