Minister Spraw Wewnętrznych rozporządzeniem z 29 kwietnia 2022 roku zmienił wzór wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi.

Zmiana dotyczy karty osoby przyjętej do zakwaterowania. We wzorze z 16 marca należało wpisać PESEL lub w przypadku braku rodzaj oraz numer/seria dokumentu potwierdzającego tożsamość. W aktualnie obowiązującym wzorze PESEL jest obowiązkowy.

Rozporządzenie wraz z wnioskiem i załącznikami z 29 kwietnia

Poprzednie rozporządzenie: Zwrot kosztów pobytu uchodźców