W związku z małą liczbą głosów oddanych w trakcie konsultacji społecznych przeprowadzonych na podstawie zarządzenia nr 0050.639.2021 Burmistrza Szklarskiej Poręby z dnia 23 września 2021 r. w sprawie uhonorowania zmarłych mieszkańców Szklarskiej Poręby: Przemysłwa Wiatera i Macieja Abramowicza, m. in. poprzez nadanie imienia miejscom, bądź ulicom szczególnie bliskim działaczom oraz w sprawie zmiany nazwy Skwerku Radiowej Trójki, termin oddawania głosów zostaje przedłużony.

Zarządzeniem nr 0050.665.2021 z dnia 28 października 2021 r. Burmistrz Szklarskiej Poręby wprowadził nowy okres konsultacji, od 1 listopada do 31 grudnia 2021 r.
Przypominamy, że ankieta ma na celu poznanie Państwa opinii w sprawach istotnych dla miasta i jego mieszkańców. Czy jesteście Państwo za upamiętnieniem Pana Macieja Abramowicza i Pana Przemysława Wiatera? Prosimy, wyraźcie swoje zdanie poprzez wypełnienie załączonej ankiety w punkcie 1 i 2.
Natomiast w punkcie 3 prosimy o zajęcie stanowiska w sprawie zmiany nazwy Skweru Radiowej Trójki na Skwer Twórców Radiowej Trójki.
Ankietę będzie można wypełnić poprzez formularz internetowy (dostępny od 1 listopada) oraz pobrać i wypełnić w Biurze Obsługi Interesanta w urzędzie miejskim przy Granitowej 2.

 


ZARZĄDZENIE
Nr 0050.665.2021 Burmistrza Szklarskiej Poręby z dnia 28 października 2021 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Szklarska Poręba

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) w związku z § 2 i 3 uchwały nr LXII/669/18 Rady Miejskiej Szklarskiej Poręby z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Szklarska Poręba, zarządzam:

§ 1 1. Przeprowadzenie konsultacji społecznych w celu poznania opinii mieszkańców:
a) w sprawie uhonorowanie zasłużonego działacza i mieszkańca Szklarskiej Poręby śp. Przemysława Wiatera poprzez nadanie imienia miejscom upamiętniającym Przemysława Wiatera;
b) w sprawie uhonorowanie zasłużonego działacza i mieszkańca Szklarskiej Poręby śp. Macieja Abramowicza poprzez nadanie nazwy jednej z ulic miasta Szklarska Poręba Jego nazwiskiem Abramowicza;
c) w sprawie zmiany nazwy Skweru Radiowej Trójki
2. Konsultacje przeprowadza się w formie ankiet z pytaniami lub propozycją wariantowych rozwiązań.
3. Konsultacje społeczne mają zasięg miejski. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy Miasta Szklarska Poręba.
4. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie ankiety z pytaniami lub propozycją wariantowych rozwiązań, która będzie do pobrania w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie oraz w formie formularza elektronicznego dostępnego w miejskim serwisie internetowym.
5. Wyznaczam termin rozpoczęcia konsultacji społecznych na dzień 1 listopada 2021 r., a termin ich zakończenia na dzień 31 grudnia 2021 r.
6. Głosy oddane w sprawach określonych w ust. 1 lit. a-c w trakcie konsultacji odbytych w terminie 24 września – 30 września 2021 r. będą zsumowane z głosami oddanymi w czasie konsultacji przeprowadzonych na podstawie niniejszego zarządzenia.

§ 2 Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta we współpracy z Kierownikami Referatu Promocji Miasta, Rozwoju, planowania przestrzennego i nieruchomości oraz Inwestycji miejskich i gospodarki komunalnej.

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz Szklarskiej Poręby Mirosław Graf