Mając na uwadze postawę oraz zasługi zmarłych w ostatnim czasie mieszkańców Szklarskiej Poręby — Pana Macieja Abramowicza i Pana Przemysława Wiatera, chcemy poznać Państwa opinię w sprawie uhonorowania wymienionych działaczy, m. in. poprzez nadanie imienia miejscom bądź ulicom szczególnie bliskim zmarłym. W tym celu zarządzeniem nr 0050.639.2021 z dnia 23 września 2021 r. Burmistrz Szklarskiej Poręby zarządził przeprowadzenie konsultacji społecznych.

Chcemy poznać Państwa opinię odnośnie upamiętnienia tych osób. Prosimy o wypełnienie ankiety w punkcie 1 i 2. W jej punkcie 3 prosimy o zajęcie stanowiska w sprawie zmiany nazwy Skweru Radiowej Trójki na Skwer Twórców Radiowej Trójki.
Ankietę można także pobrać i wypełnić w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie.


ZARZĄDZENIE
Nr 0050.639.2021 Burmistrza Szklarskiej Poręby z dnia 23 września 2021 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Szklarska Poręba

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) w związku z § 2 i 3 uchwały nr LXII/669/18 Rady Miejskiej Szklarskiej Poręby z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Szklarska Poręba, zarządzam:

§ 1 1. Przeprowadzenie konsultacji społecznych w celu poznania opinii mieszkańców:
a) w sprawie uhonorowanie zasłużonego działacza i mieszkańca Szklarskiej Poręby śp. Przemysława Wiatera poprzez nadanie imienia miejscom upamiętniającym Przemysława Wiatera;
b) w sprawie uhonorowanie zasłużonego działacza i mieszkańca Szklarskiej Poręby śp. Macieja Abramowicza poprzez nadanie nazwy jednej z ulic miasta Szklarska Poręba Jego nazwiskiem Abramowicza;
c) w sprawie zmiany nazwy Skweru Radiowej Trójki
2. Konsultacje przeprowadza się w formie ankiet z pytaniami lub propozycją wariantowych rozwiązań.
3. Konsultacje społeczne mają zasięg miejski. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy Miasta Szklarska Poręba.
4. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie ankiety z pytaniami lub propozycją wariantowych rozwiązań, która będzie do pobrania w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie oraz w formie formularza elektronicznego dostępnego w miejskim serwisie internetowym.
5. Wyznaczam termin rozpoczęcia konsultacji społecznych na dzień 24 września 2021 r., a termin ich zakończenia na dzień 30 września 2021 r.

§ 2 Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta we współpracy z Kierownikami Referatu Promocji Miasta, Rozwoju, planowania przestrzennego i nieruchomości oraz Inwestycji miejskich i gospodarki komunalnej.

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz Szklarskiej Poręby Mirosław Graf

ANKIETA DO PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH Z MIESZKAŃCAMI SZKLARSKIEJ PORĘBY

Ankieta jest dostępna po zalogowaniu się przez konto Google (gMail). Jeśli nie posiada Pan/i konta, prosimy o skorzystanie z ankiety papierowej dostępnej w Urzędzie Miejskim (Granitowa 2), w Biurze Obsługi Interesanta.