PaństwowaInspekcjaSanitarna logoNa podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017r., poz. 1261z późn.zm.) oraz § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017, poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jeleniej Górze przesyła ocenę jakości wody wodociągu publicznego na terenie miasta Szklarska Poręba za rok 2017. Na podstawie otrzymanych sprawozdań z badań próbek wody pobranych w wybranych punktach monitoringowych z sieci wodociągowej pobranych w ramach kontroli wewnętrznej, analizy podejmowanych działań naprawczych oraz sprawozdań z badań próbek wody pobranych w ramach kontroli Inspekcji Sanitarnej i prowadzonego nadzoru nad jakością wody, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jeleniej Górze dokonał oceny jakości wody pod względem przydatności do spożycia przez ludzi w miejskim wodociągu.

Nazwa wodociągu Nazwa ujęcia Ilość prób zbadanych w zakresie składu mikrobiologicznego Ilość prób zdyskwalifikowanych ze względu na skład mikrobiologiczny Ilość prób zbadanych w zakresie składu fizyczno-chemicznego Ilość prób zdyskwalifikowanych ze względu na skład fizyczno-chemiczny
Szklarska Poręba system zaopatrzenia Leśny Domek 23 2 21 0
Jutrzenka 11 0 12 1
Polanka 8 0 10 0
Podziemny 8 0 9 0
Huta Julia 10 0 10 0
Biała Dolina 9 0 9 1
Razem 69 2 71 2

Po przeanalizowaniu danych dotyczących przebadanych próbek z sieci wodociągowych Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jeleniej Górze stwierdza:
Przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągu sieciowym w Szklarskiej Porębie. W zakresie składu fizyczno-chemicznego w próbkach (pochodzących ze stref zaopatrzenia w wodę: Jutrzenka i Biała Dolina) stwierdzono nieznacznie zaniżony odczyn pH. Następne zbadane próbki były prawidłowe. W I półroczu w zakresie składu mikrobiologicznego wody w 2 próbkach wody pobranej ze strefy zaopatrzenia w wodę SUW Leśny Domek stwierdzono podwyższoną zawartość bakterii grupy coli oraz wykryto pojedyncze bakterie Clostridium perfringens. W związku z tym do wiadomości publicznej podano komunikat dotyczący pogorszenia jakości wody do spożycia na stronie internetowej PSSE w Jeleniej Górze oraz został powiadomiony Burmistrz Szklarskiej Poręby i Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji. Po podjętych działaniach naprawczych (zwiększenie dawki dezynfektanta. piukanie sieci wodociągowej oraz odłączenie zbiornika gromadzącego wodę z systemu Łabski Szczyt) następne próbki były prawidłowe. Nie odnotowano przypadków zatruć i chorób wodozależnych. Ponadto przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne KSWiK przeprowadziło badania w zakresie wstępnego monitoringu substancji promieniotwórczych w wodzie wodociągowej pochodzącej ze wszystkich czynnych ujęć wody. Wyniki badań mieściły się w granicach norm sanitarnych.

Pismo do pobrania [pdf - 780.63 KB]