Nowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych - 1 stycznia 2017r.

o ustawowym obowiązku złożenia w tut. Urzędzie w terminie do 31 stycznia 2017r. stosownego oświadczenia o wartości sprzedaży brutto napojów alkoholowych w roku ubiegłym, przez przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych, w ramach udzielonego im zezwolenia. Gdy przedsiębiorca nie złoży oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w ustawowym terminie, obowiązany jest do uiszczenia opłaty dodatkowej w wysokości 30 % opłaty rocznej za każde z posiadanych zezwoleń.

UWAGA ! Podmiot podszywający się pod Ministerstwo Rozwoju wysłał na adresy przedsiębiorców komunikat wzywający do zapłaty, pod rygorem usunięcia danych dotyczących wpisów z bazy CEIDG. W tej sprawie Ministerstwo Rozwoju prowadzi już wyjaśnienia.

Mirosław Graf Burmistrz Szklarskiej Poręby informuje Mieszkańców, iż z dniem 1 stycznia 2017 roku w Szklarskiej Porębie będzie można skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej  zgodnie z  ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej

Z wielkim smutkiem zawiadamiamy, że 19 grudnia 2016 r. po ciężkiej chorobie zmarł Mirosław Kupis, wieloletni samorządowiec, który przez wiele lat  pracował z oddaniem na rzecz mieszkańców Szklarskiej Poręby.

BURMISTRZ SZKLARSKIEJ PORĘBY
OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż motocykla marki HONDA XL 125 SL, który odbędzie się w dniu
30 grudnia 2016 roku o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie przy ul. Buczka 2 – parter, sala nr 2.

17 października  2016 r. Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca  ogłosiła konkursy dla JST, IOB na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.2. C b Usługi dla przedsiębiorstw – „Bon na innowacje”

  • 1.2. C. b  Usługi dla przedsiębiorstw – „Bon na innowacje” (konkurs horyzontalny)
  • 1.2.C. b Usługi dla przedsiębiorstw – „Bon na innowacje”  (konkurs ZIT WrOF)

Ze względu na prowadzenie prac z pozyskania i zrywki drewna, Nadleśnictwo Szklarska Poręba informuje o czasowym zamknięciu fragmentu niebieskiego szlaku turystycznego (do odwołania). W załączeniu przesyłamy mapkę z zaznaczonym fragmentem.

Uprzejmie informuję, że w terminie od 24 listopada 2016 prowadzone będą prace związane z modernizacją oświetlenia drogowego przy ulicach:

W związku z wejściem w życie nowego Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, wielu dolnośląskich pracowników urzędów zwróciło się do naszego Wydziału z wątpliwościami dotyczącymi nowych wzorów ww. dokumentów.

"Fundusze Europejskie dla organizacji pozarządowych w Polsce" to ogólnopolski projekt edukacyjno-informacyjny realizowany na zlecenie Ministerstwa Rozwoju przez Towarzystwo Amicus - organizację pozarządową z blisko 20 letnim doświadczeniem w działaniach proeuropejskich.

Od 2 lipca 2016 r. działa linia komunikacji miejskiej na trasie Świeradów-Zdrój - Szklarska Poręba - Świeradów-Zdrój.
Od

Beneficjent BRC Consulting Renata Różycka informuje, iż realizuje projekt „KIERUNEK PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ – dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej” nr RPDS.08.03.00-02-0126/16, w ramach Osi priorytetowej 8 Rynek pracy, Działania 8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy, Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Jednostka samorządu terytorialnego Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca ogłosiła 30 września konkurs dla MŚP (z wyłączeniem mikroprzedsiębiorstw działających do 2 lat) na wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej na poziomie przedsiębiorstwa. 

Już od dwóch miesięcy, co piątek, Magazyn Przystanek Dolny Śląsk pokazuje Czytelnikom jak pysznie może być w dolnośląskich restauracjach.

Informujemy, że dnia 12.10.2016 (środa) odbędzie się testowy objazd komunikacji miejskiej w Szklarskiej Porębie.

Testowany będzie na trasie większy niż dotychczas autobus, mogący zabrać większą ilość pasażerów.
Ilość miejsc siedzących 23+1, Łączna ilość miejsc do 60. 
Start testu o godz. 11 z przystanku PKS (ul. 1Maja)

W związku z planowanym naborem dotyczącym inwestycji w infrastrukturę turystyczną, rekreacyjną i kulturalną, innowacyjną opartą na zasobach, uwzględniającą ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu, w ramach środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dostępnych w konkursach ogłaszanych przez LGD Partnerstwo Ducha Gór, Burmistrz Szklarskiej Poręby zaprasza stowarzyszenia działające na terenie Szklarskiej Poręby do składania wniosków na zwrotną pożyczkę w wysokości 300 000 ZŁ (trzysta tysięcy złotych) na zadanie pn:

PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami we Wrocławiu przesyła treść ogłoszenia o rokowaniach na zbycie prawa własności lokalu mieszkalnego nr 1 o powierzchni użytkowej 70,46 m2 wraz z powierzchnią przynależną 21,03 m2, położonego w Szklarskiej Porębie przy ul. Kolejowej 25A, woj. dolnośląskie, wraz z udziałem wynoszącym 4978/10000 w prawie użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego geodezyjnie jako działka nr 1/1 AM-1 o powierzchni 0,2365 ha, obręb 0003, Szklarska Poręba oraz w częściach wspólnych budynków.

W związku z wejściem w życie nowego Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, wiele dolnośląskich organizacji pozarządowych zwróciło się do naszego Wydziału z wątpliwościami dotyczącymi nowych wzorów ww. dokumentów.

Samorządowy integracyjny żłobek „magiczny świat maluchów” w Szklarskiej Porębie ogłasza:
Nabór pracowników  na stanowisko: opiekun w żłobku