Spotkanie Ludzi Gór po raz trzynasty było okazją do rozmów, wymiany poglądów i uhonorowania zasłużonego mieszkańca

Miejski biuletyn informacyjny POD SZRENICĄ dostępny jest także w wersji on-line

Plakaty z kalendarzem imprez w Szklarskiej Porębie do pobrania.

28 listopada 2013 r. Miejska Biblioteka Publiczna w Szklarskiej Porębie zaprosiła Przedszkole Samorządowe nr 2 z okazji Dnia Pluszowego Misia.


28 listopada 2013 r. Miejska Biblioteka Publiczna w Szklarskiej Porębie zaprosiła Przedszkole Samorządowe nr 2 z okazji Dnia Pluszowego Misia.

Wybraliśmy się tam zatem wraz ze swoimi ukochanymi pluszakami. Powitały nas serdecznie zaprzyjaźnione z nami panie: Kasia i Hania oraz i tu uwaga, gość niezwyczajny i trochę nam znajomy. Pani Joanna M. Chmielewska, autorka opowiadań i utworów dla dzieci i dorosłych zaszczyciła nas swoją osobą. Przypomniała nam historię powstania maskotki, historia jest barwna i ciekawa, maskotka wszak stała się ulubioną zabawką wszystkich dzieci.

Nie obyło się również bez prezentacji naszych misiów, przedstawialiśmy ich imiona oraz opowiadaliśmy, co lubimy z nimi robić. Pani Joanna czytała nam fragmenty ze swojej książki p.t.. „Niebieska Niedźwiedzica”. To opowieść dla dużych i małych, zdążyliśmy już pokochać jej bohaterów. Pani Hania przypominała nam innych misiowych bohaterów choćby naszego rodzimego Misia Uszatka, przyjaznego wszystkim Kubusia Puchatka, zabawnego Padingtona i wiele innych książkowych postaci. Mogliśmy się również pobawić przy uroczym i żywym pląsie „Jadą, jadą misie".

Dziękujemy pani Haniu za wspólny śpiew. Byliśmy zaszczyceni faktem prezentacji najnowszej książki pani Joanny M. Chmielewskiej p.t.: „Muszla”. Wypożyczyliśmy ją do przeczytania i już możemy zdradzić: to będzie jedna z naszych ulubionych książek, a jej bohaterów polubimy tak samo jak tych z „Niebieskiej Niedźwiedzicy”. Jesteśmy dumni, że tuż obok nas tworzy dla nas opowieści urzekające i mądre pani Joanna M. Chmielewska. Dziękujemy naszym kochanym paniom z biblioteki i mamy nadzieję…. (tekst i zdjęcia : Przedszkole Samorządowe nr 2)


 

8 czerwca odbył się XIII Międzynarodowy Turniej Amatorskich Drużyn Mieszanych w Piłce Siatkowej o Puchar Harrachova. Tradycyjnie do udziału w zawodach zaproszono drużynę ze Szklarskiej Poręby. Impreza jak co roku odbywała się w serdecznej atmosferze, choć oczywiście nie zabrakło atmosfery rywalizacji.

22 marca 2013 r. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki obchodziła Dzień Patrona.

27.03.2013 o godz 15.00 w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie odbędzie się egzamin sprawnościowy dla kandydatów do I klasy gimnazjum o profilu sportowym

Bardzo dobre wyniki osiągnęli uczniowie i absolwenci Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie podczas kolejnej edycji „Biegu na Igrzyska” tym razem rozgrywanego w Tomaszowie Lubelskim.

ŚWIAT SIĘ ZMIENIA

ŚMIECENIE ODPADA

Nowe prawo odpadowe – nowy styl życia Dolnoślązaków

Jeżeli chcesz wiedzieć jak zmiany w prawie odpadowym wpłyną na Twoje codzienne postępowanie z odpadami – przeczytaj tę broszurę.

W styczniu 2012 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach zmieniająca od podstaw system zagospodarowania odpadów. Polska rozpoczyna nowoczesne zarządzanie odpadami i dołącza do europejskiego standardu zagospodarowania odpadów. Od 2013 r. wszyscy mieszkańcy polskich gmin będą korzystali z uproszczonego systemu, który zapewni większy porządek, lepszą segregację odpadów i mniejsze zaśmiecenie środowiska. Za właściwe zagospodarowanie wszystkich odpadów komunalnych odpowiedzialna będzie gmina, a nie jak dotychczas firma odbierająca odpady. Przyjęte rozwiązania wprowadzają dla samorządów nowe obowiązki i kompetencje.

Co czeka każdego z nas:

 • nie będziemy musieli poszukiwać najatrakcyjniejszej oferty wywozu odpadów i podpisywać umów z przedsiębiorcami odbierającymi odpady. Będzie to obowiązkiem gminy, która zawrze umowę z wyłonioną w drodze przetargu firmą,
 • będziemy uiszczać do gminy ujednoliconą, stałą, wyznaczoną w drodze uchwały stawkę za odbiór odpadów. Dla osób, które będą zbierać odpady selektywnie, tj. sortować osobno papier, plastik, szkło, opakowania wielomateriałowe i odpady ulegające biodegradacji opłata ta będzie niższa,
 • w celu naliczenia opłaty każdy właściciel nieruchomości w I połowie 2013 r. złoży do gminy DEKLARACJĘ, która będzie pod- stawą do naliczenia opłaty ponoszonej przez mieszkańców nieruchomości. Mieszkańcy zostaną poinformowani o zasadach wypełnienia i miejscu złożenia deklaracji,
 • gmina będzie miała obowiązek zapewnić właściwe, ekologiczne zagospodarowanie odebranych od mieszkańców odpadów oraz umożliwić nam mieszkań- com selektywne zbieranie odpadów (np. ułatwić dostęp do pojemników do selektywnej zbiórki, ustawić większą ilość pojemników, itp.),
 • gmina zorganizuje punkty selektywnego zbierania odpadów dając wreszcie możliwość nieodpłatnego pozbycia się np. starego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, niepotrzebnych mebli, przeterminowanych leków czy zużytych baterii i żarówek w sposób zgodny z prawem i przyjazny środowisku,
 • każda osoba posiadająca dotychczas samodzielną umowę z firmą wywozową powinna pamiętać o wypowiedzeniu tej umowy z dniem 1 lipca 2013 r.

Jakich korzyści możemy się spodziewać:

 • poprawi się stan czystości miast i wsi oraz zmniejszona będzie uciążliwość odpadów dla ludzi i środowiska,
 • wypełnione zostaną nałożone na Polskę obowiązki zapewnienia wymaganych poziomów recyklingu surowców wtórnych oraz ograniczenia składowania odpadów organicznych, przez co uniknie się płacenia kar,
 • wzrośnie świadomość ekologiczna i dbałość mieszkańców o stan środowiska, w którym żyją,
 • zmniejszy się ilość odpadów wyrzucanych „na dziko” i zniknie powód do spalania odpadów w piecach domowych.

Polska znajduje się w ogonie Europy

Większość z 12 mln ton odpadów komunalnych wytwarzanych przez nas w ciągu roku ląduje na składowiskach. W wielu miejscach brakuje dobrze działających systemów selektywnej zbiórki oraz instalacji zagospodarowania odpadów: sortowni, kompostowni, instalacji do spalania odpadów.

Dzięki zmianom w prawie odpadowym Polska ma szansę uzyskać 30 % poziom recyklingu wszystkich odpadów i zmniejszyć o ponad połowę ilość składowanych odpadów.

Każdy z nas może mieć wpływ

na ilość powstających odpadów

Segreguj ponieważ 80% odpadów w Twoim pojemniku to cenne surowce m.in.: plastik, papier, szkło, metale, odpady organiczne 

Dowiedz się jakie zasady segregacji obowiązują w Twojej miejscowości. Zadzwoń do swojego Urzędu Miasta/Gminy.

Zachęcamy do:

 • Korzystania z produktów wielokrotnego użytku.
 • Pakowania zakupów do toreb płóciennych lub koszyków, zamiast jednorazowych reklamówek foliowych.
 • Kupowania produktów w opakowaniach zwrotnych lub nadających się do recyklingu.
 • Zgniatania odpadów przed wyrzuceniem do pojemnika.
 • Kompostowania odpadów z własnego ogrodu, to dobry sposób na zagospodarowanie cennych odpadów zielonych. 
 • Zwracania uwagi na towary oznakowane jako ekologiczne, gdyż są one wyprodukowane tak, aby nie stanowiły zagrożenia dla środowiska.

SYMBOL RECYKLINGU Taką informację znajdziemy na opakowaniach, które podlegają ponownemu wykorzystaniu. Umieszcza się je na opakowaniach z tworzyw sztucznych bądź aluminium.
DBAJ O CZYSTOŚĆ Symbol przypomina, że opakowanie po zużytym produkcie należy wyrzucić do kosza, tak aby nie zaśmiecać otoczenia.
OPAKOWANIE BIODEGRADOWALNE
Symbol opakowania biodegradowalnego, które w czasie kompostowania nie uwalnia żadnych szkodliwych sub- stancji.
OPAKOWANIE DO PONOWNEGO WYKORZYSTANIA
Symbol ten oznacza, że po wykorzystaniu produktu jego opakowanie nadaje się do ponownego wykorzystania co najmniej drugii raz. Znak można znaleźć na kontenerach, beczkach, pudełkach, puszkach, kanistrach.BEZPIECZNY DLA OZONU
Ten symbol informuje konsumenta, że produkt nie zawiera freonów, które niszczą warstwę ozonową, a tym samym przyczyniają się do globalnego ocieplenia klimatu.
PRODUKT ENERGOOSZCZĘDNY
Międzynarodowy program mający na celu promowanie produktów energooszczędnych i zmniejszenie wydzielania gazów będących przyczyną efektu cieplarnianego.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o postępowaniu z odpadami na Dolnym Śląsku wejdź na serwis www.smiecenieodpada.pl oraz www.facebook.com/smiecenie.odpada dostępne tam są:

 • informacje gdzie można pozbyć się śmieci
 • porady jak prawidłowo segregować odpady
 • ciekawe wydarzenia, konkursy, sondaże
 • wywiady, zdjęcia, teksty nadesłane przez użytkowników
 • informacje o nowym prawie odpadowym
 • informacje o kampanii

 

Termiczne unieszkodliwianie odpadów z odzyskiem energii

Jednym z ważniejszych przedmiotów gospodarki odpadami są opakowania i odpady opakowaniowe. Podstawowym dokumentem Unii Europejskiej wyznaczającym kierunki działań w tym zakresie jest Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/12/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych.
Na jej podstawie ustalono ustawowe poziomy obowiązków odzysku i recyklingu, które do końca 2014 r. powinny wynieść odpowiednio: min. 60% i 55%-80%, co oznacza, że już co drugie opakowanie musi zostać poddanie odzyskowi!!! Należy się zatem zastanowić nad możliwościami uzyskania tych poziomów.

OD CZEGO ZACZĄĆ?
Podstawową zasadą gospodarowania odpadami jest:

 • Unikanie ich powstawania, w dalszej kolejności,
 • Wykorzystanie materiałowe i energetyczne, w tym m. in. termiczne unieszkodliwianie odpadów,
 • W ostateczności składowanie na składowiskach, co jest najbardziej prymitywną metodą postępowania z odpadami.

Pierwsza zasada najpełniej może być realizowana poprzez działania informacyjno-edukacyjne skierowane nie tylko do społeczeństwa, lecz także do producentów, polegająca na nakłanianiu do redukcji masy opakowań,
druga opiera się na recyklingu  surowców wtórnych,
oraz odzysku energii zawartej w odpadach podczas termicznego przekształcania i wytwarzania energii elektrycznej i/lub ciepła.

Składowanie odpadów jest w gospodarce odpadami zjawiskiem najmniej pożądanym.

Termiczne unieszkodliwienie odpadów, choć jest skutecznym sposobem na spełnienie wymogów prawnych, ograniczone jest licznymi barierami.

STAN GOSPODARKI ODPADAMI W POLSCE

 1. W Polsce brak jest wystarczającej liczby instalacji do odzysku i unieszkodliwienia odpadów.
 2. Systemy selektywnej zbiórki odpadów nie funkcjonują na tyle sprawnie, aby zaspokoić potrzeby w zakresie recyklingu.
 3. Pierwsza spalarnia odpadów komunalnych uruchomiona została w Polsce już w 1912 r. w Warszawie, w chwili obecnej funkcjonuje nadal tylko jedna spalarnia odpadów, od 2001 r., ponownie w Warszawie!

To za mało, by udało się osiągnąć wymagany prawem min. 60% poziom odzysku opakowań!!!

Nowoczesne spalarnie w znaczący sposób, m.in. poprzez najnowsze rozwiązania w zakresie oczyszczania spalin oraz wymagane prawem rygorystyczne parametry emisyjne, ograniczają do minimum możliwość zanieczyszczenia środowiska.
Spalanie odpadów jest reakcją utleniania przebiegającą z wydzieleniem ciepła na zewnątrz.
Najważniejszymi czynnikami procesu spalania, od których zależy czy stanowi on zagrożenie dla środowiska, są:

 • czas przebywania odpadów w komorze spalania,
 • turbulencja gazów i powietrza w komorze spalania,
 • temperatura spalania.

Efektywne spalanie, przebiegające w odpowiedniej temperaturze, tj. 1200 stopnie Celcjusza, nie powoduje wytwarzania szkodliwych substancji i związków, m.in. furanów i dioksyn. Ponadto instalacje oczyszczania spalin dotrzymują najbardziej surowych norm, podczas gdy indywidualne paleniska domowe, w których częstokroć spalane są odpady, np. tworzywa sztuczne, emitują do powietrza wielokrotne, większe stężenia zanieczyszczeń niż profesjonalne spalarnie odpadów (przykładowo: spalanie tworzyw sztucznych z udziałem chloru powoduje nawet 10 tysięcy razy większe stężenia emitowanych dioksyn).

Jedną z przyczyn istotnego zagrożenia dla zdrowia ludzi ze strony, w żaden sposób niekontrolowanych, kominów palenisk domowych jest fakt, że zlokalizowane są one zwykle bardzo nisko. Stanowią w ten sposób tzw. źródła niskiej, niebezpiecznej dla zdrowia, emisji. Niskie kominy nie mają możliwości wyniesienia zanieczyszczeń na duże odległości i ich rozproszenia przez wiatr, co powoduje ich koncentrację i uniemożliwienie samooczyszczenia powietrza, którym w tym przypadku często bezpośrednio oddychamy.

ZALETY TERMICZNEGO UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW

Termiczne unieszkodliwienie odpadów o odpowiednich właściwościach paliwowych, przebiegające w optymalnych, wymaganych prawnie warunkach procesu, dostarcza w konsekwencji energię elektryczną i/lub cieplną, zmniejszając tym samym zużycie podstawowych surowców energetycznych i ograniczając uzależnienie produkcji energii od paliw kopalnych. Ponadto w świetle najnowszych przepisów część energii elektrycznej wytworzonej w spalarni odpadów z odzysku energii zawartej w tzw. odpadach ulegających biodegradacji będzie miała charakter energii odnawialnej, podobnie jak energia uzyskana z energii słońca, wiatru itp.
1 tona odpadów komunalnych posiada w warunkach polskich wartość opałową od 6 000 do 9 000 kJ/kg. Odpowiedniej wielkości spalarnia odpadów komunalnych spalająca o takiej kaloryczności odpady może pokryć nawet do 50% zapotrzebowania na energię cieplną miasta.

Spalanie 1 plastikowej torebki może zasilić jedną żarówkę o mocy 60 W przez jedną minutę.

Nie można zapomnieć, że podczas procesu spalania odpadów powstają różnego rodzaju pozostałości stałe i ciekłe, tzw. odpady wtórne, a ich średni, procentowy udział masowy nie przekracza 30% masy odpadów na wejściu do spalarni. Ich udział i rodzaj zależy od stosowanej technologii spalania oraz technologii oczyszczania spalin. Są to głównie:

 • pozostałości poreakcyjne z oczyszczania spalin;
 • odpad żużla po spaleniu odpadów;
 • odpady odzyskanych metali żelaznych (poprzez elektromagnes).

Tylko pozostałości po procesie oczyszczania spalin są odpadem niebezpiecznym (i jako takie muszą być składowane na izolowanym składowisku odpadów niebezpiecznych), pozostałe mogą być gospodarczo wykorzystywane: żużel - może być wykorzystywany w budownictwie drogowym i pracach ziemnych, natomiast odpady pozyskanych metali trafiają do hut, gdzie stanowią bardzo dobry dla procesu wytopu żelaza złom metali, dzięki ich odtłuszczeniu i wypaleniu z powłok lakierniczych.

Termiczne unieszkodliwienie odpadów komunalnych nie jest rozwiązaniem uniwersalnym, sprawdzającym się w przypadku każdego systemu gospodarki odpadami, ale jeśli funkcjonuje, zawsze stanowi jego element. Występują tutaj następujące bariery:

 • bariera ilościowa
  Warunkuje ona bezpośrednio opłacalność ekonomiczną spalarni odpadów komunalnych, ponieważ za optymalne pod względem przepustowości uważa się instalacje o przepustowości od 100000 Mg/rok. Ponadto instalacje termicznego unieszkodliwiania powinny być lokalizowane na obszarach, na których "obsługiwać" będą co najmniej 300 tyś. mieszkańców;
 • bariera wartości opałowej
  Nie wszystkie odpady są odpowiednim źródłem energii. Istnieje tzw. granica autotermicznego spalania (bez paliwa wspomagającego), gwarantowana  przez wartość opałową równą 5800 kJ/kg, poniżej której spalanie wymaga dodatkowego użycia paliwa, co wpływa na obniżenie opłacalności ekonomicznej procesu oraz minimalizację korzystnego efektu środowiskowego;
 • bariera finansowa
  Budowa nowoczesnej spalarni odpadów komunalnych generuje wysokie nakłady inwestycyjne oraz koszty eksploatacyjne związane z jej funkcjonowaniem. Koszty eksploatacyjne spalarni nie muszą być jednak dużo wyższe w stosunku do opłat za składowanie odpadów, które w świetle najnowszych przepisów stają się coraz wyższe, jako opłaty odpowiadające najbardziej prymitywnej i zagrażającej środowisku metody unieszkodliwiania odpadów komunalnych.
 • bariera akceptacji społecznej
  Jest to bariera najtrudniejsza do pokonania. Warunkiem powodzenia jest rzetelne merytoryczne oraz wszechstronne i obiektywne informacje społeczeństwa,a szczególnie bezpośrednio zainteresowanych mieszkańców, o realnym zagrożeniu ze strony spalarni odpadów. Informacja taka musi być związana z ustawiczną edukacją ekologiczną.

PODSUMOWANIE

 • Polska musi osiągnąć min. 60% poziom odzysku i 55% - 80% poziom recyklingu odpadów opakowaniowych;
 • konieczna jest edukacja całego społeczeństwa w zakresie selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych, co stanowić będzie wkład każdego z nas w poprawę stanu środowiska, w którym żyjemy;
 • priorytetem jest unikanie powstawania odpadów;
 • niezbędna jest selektywna zbiórka pozwalająca na ponowne wykorzystanie odpadów (materiałowe i energetyczne);
 • składowanie odpadów powinno być ograniczane do niezbędnego minimum;
 • termiczne unieszkodliwienie odpadów komunalnych z odzyskiem energii jest jednym ze sposobów osiągnięcia wymaganych prawem poziomów odzysku opakowań, a ponad 350 spalarni pracujących w krajach członkowskich tzw. dawnej 15UE dowodzi bezpieczeństwa ekologicznego, sensu oraz potrzeby ich istnienia.

ZASADY SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW

Góra śmieci rośnie w zastraszającym tempie, niszcząc nasze środowisko!

Cz wiesz, że w 2007 r. wytworzono w Polsce ok. 10 mln ton stałych odpadów komunalnych? Tzn., że czteroosobowa  rodzina produkuje ok. 1000 kg odpadów rocznie !!!!
Źródło: GUS, 2008

Ok. 95% wytworzonych odpadów trafia na składowiska komunalne. Segregowanych jest więc zaledwie 5%
Źródło: GUS, 2008

Statystycznie jedna tona odpadów komunalnych zawiera:

 • 36% odpadów organicznych
 • 19% papieru u tektury
 • 14% tworzyw sztucznych
 • 10% odpadów frakcji drobnej (<10mm)
 • 8% szkła
 • 5% odpadów mineralnych
 • 4% metali
  Źródło: na podstawie danych opracowanych przez IETU

Jak możemy zahamować degradację otaczającego nas środowiska?
Przede wszystkim staraj się unikać powstawania odpadów:

 • wybierając produkty, które nie posiadają zbędnych opakowań,
 • pakując zakupy we własną, zabraną z domu torbę, rezygnując w ten sposób z kolejnej reklamówki,
 • używając produktów w opakowaniach wielokrotnego użytku,
 • zwracając uwagę na to, czy opakowanie produktu nadaje się do powtórnego przetworzenia,
 • kupując towary w opakowaniach z recyklingu.

Nie jesteśmy jednak w stanie całkowicie zapobiec powstawaniu odpadów, dlatego zacznijmy je segregować.

SEGREGUJ PAPIER

Do niebieskich pojemników na papier należy wrzucać:

 • gazety, czasopisma, katalogi,
 • książki w miękkich okładkach lub z usuniętymi twardymi,
 • papier szkolny i biurowy, ścinki drukarskie,
 • karton, tekturę, worki papierowe

Nie należy wrzucać:

 • opakowań z zawartością,
 • lakierowanego lub foliowanego papieru z folderów reklamowych,
 • tapet, worków po cemencie,
 • kalki, papieru termicznego i faksowego,
 • artykułów higienicznych,
 • zatłuszczonego papieru.

ZANIM WRZUCISZ:
postaraj się usunąć wszystkie części, które nie są z papieru, oczyść papier z resztek produktów, złóż kartony tak, aby zajmowały jak najmniej miejsca.

Każda tona papieru wyprodukowana z makulatury ratuje 17 drzew przed wycięciem. Przy produkcji papieru z recyklingu zużywa się 60% mniej energii.
Źródło: EPA

SEGREGUJ SZKŁO

Do pojemników na szkło należy wrzucać:

 • butelki i słoiki szklane po napojach i żywności,
 • szklane opakowania po kosmetykach.

Nie należy wrzucać:

 • szkła płaskiego (szyby, lustra, szyby samochodowe),
 • szkła okularowego,
 • szkła kryształowego, naczyń żaroodpornych,
 • ceramiki, fajansu, porcelany, naczyń typu arco, misek, talerzy,
 • żarówek, świetlówek, kineskopów,
 • opakowań po lekach i środkach chemicznych.

ZANIM WRZUCISZ:
zdejmij nakrętki, kapsle, korki i etykiety, rozdziel opakowania według kolorów i wrzuć do odpowiednich pojemników: szkło bezbarwne - biały pojemnik, szkło kolorowe - zielony pojemnik.

Recykling szklanego słoika pozwala zaoszczędzić tyle energii, ile zużywa w ciągu 4 godzin 100 watowa żarówka.
Źródło: EPA

SEGREGUJ TWORZYWA SZTUCZNE I METALE

Do żółtych pojemników na tworzywa sztuczne i metale należy wrzucać:

 • puste butelki plastikowe po napojach, kosmetykach i środkach czystości,
 • plastikowe opakowania po żywności, folie, reklamówki,
 • zakrętki,
 • czyste kanistry plastikowe,
 • puszki po napojach i konserwach,
 • metale kolorowe, kapsle i inne elementy metalowe.

Nie należy wrzucać:

 • opakowań po lekach,
 • opakowań i butelek po olejach i smarach, puszek i pojemników po farbach i lakierach,
 • opakowań po środkach chwasto i owadobójczych,
 • zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 • styropianu,
 • opakowań po aerozolach,
 • baterii,
 • butelek po płynach chłodniczych.

ZANIM WRZUCISZ:
opróżnij opakowania z resztek produktów, zdejmij nakrętki i etykiety, zgnieć butelkę i puszkę.

Produkcja puszki aluminiowej z recyklingu wymaga tylko 5% energii, potrzebnej  do wyprodukowania puszki z rudy.
Źródło: EPA

PAMIĘTAJ, ŻE RECYKLING:

 1. Oszczędza energię oraz zapobiega zanieczyszczeniom powstającym podczas przetwarzania surowców naturalnych.
 2. Zmniejsza emisję gazów cieplarnianych.
 3. Chroni zasoby naturalne oraz środowisko dla naszych dzieci.
 4. Znacznie zmniejsza ilość odpadów wywożonych na składowiska.
 5. Pozwala tworzyć tzw. zielone miejsca pracy oraz zwiększa konkurencyjność naszej gospodarki.
 6. Korzystając z pojemników do selektywnej zbiórki odpadów zmniejszasz masę i koszty wywozu odpadów z własnego gospodarstwa domowego.

Wystarczy tak niewiele, aby nasze życie zupełnie się zmieniło!

SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW TO AKTYWNA FORMA OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO!
PRZYŁĄCZ SIĘ DO NAS!


„OPŁATA ODPADOWA”

Gmina przejmuje obowiązki właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi i jest zobowiązana do zorganizowania odbierania tych odpadów. Może też przejąć obowiązki właścicieli nieruchomości, nie zamieszkiwanych przez mieszkańców (urzędy, szkoły, hotele, klepy, restauracje, ogródki działkowe, inne firmy itp.)

Właściciele nieruchomości = współwłaściciele, użytkownicy wieczyści, jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

 • Ustawa weszła w życie z dniem 1 stycznia 2012, ustalono okresy przejściowe od 6-18 miesięcy.
 • Rada gminy jest zobowiązana podjąć wszystkie uchwały związane ze zmienianą ustawą w terminie 12 miesięcy od dnia jej wejścia.
 • Gmina jest zobowiązana dostosować system gospodarowania odpadami do wymagań ustawy w terminie 18 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy. 

ZADANIA GMINY:

 • obejmuje wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie gminy systemem gospodarowania odpadami komunalnymi,
 • nadzoruje gospodarowaniem odpadami komunalnymi,
 • ustanawia selektywne zbieranie odpadów komunalnych co najmniej dla: papieru, metalu, tworzywa sztucznego, szkła i opakowań wielomateriałowych oraz odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,
 • tworzy punkty zbierania w/w odpadów oraz wskazuje miejsca zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych, prowadzi działania edukacyjne i informacyjne,
 • analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w tym koszty poniesionych w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych,
 • organizacja przetargu na odbieranie i zagospodarowanie odpadów,
 • Rada Gminy uchwala czy odpady będą odbierane wyłącznie z gospodarstw domowych, czy również od właścicieli nieruchomości, na terenie których prowadzona jest działalność, w związku z którą powstają odpady komunalne,
 • Rada Gminy ustala stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz szczegółowy sposób świadczenia usług na rzecz właścicieli nieruchomości ( niższe stawki jeśli odpady zbierane są selektywnie).

OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI:
Metoda wyliczania opłaty uzależniona jest od typu nieruchomości na której powstają odpady komunalne:

 • nieruchomości zamieszkałe (art. 6c ust. 1): rada gminy może uchwalić jedną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami (art. 6k ust. 1), jest to iloczyn:
  1. liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość lub
  2. ilość zużytej wody w danej nieruchomości lub
  3. powierzchni lokalu lub
  4. gospodarstwa domowego (art. 6j ust. 1 i 2)
  i ustalonej przez gminę stawki opłaty.
 • nieruchomości nie zamieszkałe (art. 6c ust. 2) opłata stanowi:
  iloczyn liczby pojemników z odpadami komunalnymi powstałymi na danej nieruchomości oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności (art. 6k ust.2).
  W przypadku nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość zamieszkaną i w części nie zamieszkaną, opłata za gospodarowanie
  odpadami stanowi sumę opłat obliczonych zgodnie z art. 6j ust. 1,2 i 3.

KOSZTY FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
W skład kosztów systemu wchodzą:

 • koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
 • koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
 • koszty obsługi administracyjnej systemu (obsługa klientów, obsługa finansowa i windykacyjna, koszty sprzętowe – komputery, programy).
 • Rada Gminy uchwala wzór deklaracji, jednostkową stawkę oraz częstotliwość wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, może określić wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji o wysokości opłaty (np. rachunek za wodę)
 • właściciel nieruchomości składa deklaracje i sam wylicza stawkę, którą będzie płacił.
 • stawka opłaty powinna być zróżnicowana i stanowić zachętę do ograniczania wytwarzania odpadów przez mieszkańców oraz odzysku odpadów we własnym zakresie (np. kompostowniki przydomowe), powinna uwzględniać ilość odpadów surowcowych i bioodpadów zbieranych selektywnie,

OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI:

 • wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymanie ich w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;
 • wypowiedzenie umowy firmie, która dotychczas odbierała odpady, nie wygasają one z mocy prawa.

GMINY SĄ ZOBOWIĄZANE OGRANICZYĆ MASĘ ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI PRZEKAZYWANYCH DO SKŁADOWANIA:

 • do dnia 16 lipca 2013 r. – do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,
 • do dnia 16 lipca 2020 r. – do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.

Gniazda selektywnej zbiórki odpadów


Selektywna zbiórka odpadów na terenie Szklarskiej Poręby zorganizowana jest w formie 38 tzw. gniazd selektywnej zbiórki, w których dostępne są zróżnicowane kolorystycznie pojemniki na następujące rodzaje odpadów:

 • pojemniki żółte i/lub pojemniki koszowe, na opakowania plastikowe i metalowe puszki po napojach;
 • pojemniki niebieskie – na papier;
 • pojemniki zielone – na szkło opakowaniowe;

Do pojemników niebieskich – na papier -  wrzucana powinna być makulatura (stare gazety, czasopisma, tektura opakowaniowa itp.) – nie wrzucamy do tych pojemników zatłuszczonych, zabrudzonych opakowań papierowych po żywności! (opakowania po pizzy)
Do pojemników zielonych – na szkło opakowaniowe – wrzucane powinny być wyłącznie opakowania szklane, pozbawione nakrętek i kapsli – nie wrzucamy stłuczki szklanej!
Do pojemników żółtych i koszowych – wrzucamy opakowania plastikowe oraz metalowe puszki po napojach.
Pojemniki opróżniane są raz w tygodniu (poniedziałek, wtorek) – w jednym tygodniu odbywa się to rano, w kolejnym po południu.
Często zdarza się, że widzimy obok pojemników w gniazdach sterty podrzuconych odpadów, stanowiące wyjątkowo nieestetyczne obrazki świadczące o kulturze naszych mieszkańców.

Podstawową zasadą każdego korzystającego z tych pojemników powinno być:
"pojemnik jest pełny, szukam w innym punkcie mniej pełnego lub wstrzymuję się z pozostawieniem odpadów do jego opróżnienia” .
No i rzecz najważniejsza, w gniazdach zbierane są wyłącznie te rodzaje odpadów, na jakie ustawiono w nich pojemniki.
Zużytych mebli, odpadów rozbiórkowych pozbywamy się w sposób dla nich przewidziany.
Miasto organizuje zbiórkę tzw. odpadów wielkogabarytowych - nieodpłatnie, a jeżeli musimy się pozbyć tego typu odpadów w innym terminie, należy we własnym zakresie skorzystać z usług firmy zajmującej się odbiorem odpadów.
Podobnie z odpadami rozbiórkowymi – należy zapewnić sobie podstawienie stosownego kontenera oraz wywiezienie go po napełnieniu.
Odbiór nieodpłatny od mieszkańców szczególnych grup odpadów nie oznacza, że odbierane są one za darmo. Za zebranie tych odpadów zapłacić musi miasto, czyli usługa ta jest opłacana przez nas wszystkich z zebranych opłat i podatków.
Również konieczność uprzątniecie „podrzutów” w gniazdach wiąże się z kosztami.
Właśnie konieczność sprzątania tzw. „podrzutów” przy gniazdach selektywnej zbiórki odpadów oraz likwidacji „dzikich” wysypisk na terenie miasta angażuje środki budżetowe (pochodzące z naszych podatków), które mogłyby zostać przeznaczone np. na organizację zbiórki odpadów wielkogabarytowych.
Miasto nie ma możliwości ustanowienia całodobowego dozoru przy każdym gnieździe selektywnej zbiórki odpadów.
Tylko wypracowanie właściwych nawyków u wszystkich korzystających z tych punktów pozwoli na utrzymanie przy nich porządku i doprowadzi do tego, że nie będziemy się wstydzili przed turystami z powodu zaśmieconego miasta.
Każdy z nas powinien pilnować porządku wokół siebie i reagować na przypadki zanieczyszczania miasta przez zgłaszanie takich przypadków właściwym służbom. To pozwoli na ustalenie sprawców i zastosowanie sankcji z tytułu popełnionego wykroczenia, a takim jest zanieczyszczanie miasta.


Konkurs Plastyczny

REGULAMIN KONKURSU

"DBAM O ŚRODOWISKO – SEGREGUJĘ ODPADY”

 1. Organizatorem Konkursu jest Miasto Szklarska Poręba

 2. Cele konkursu:
  • zwiększenie poziomu świadomości ekologicznej
  • propagowanie idei proekologicznego stylu życia 
  • propagowanie zasad prawidłowej segregacji odpadów 
  • wtórne wykorzystanie odpadów jako tworzywa artystycznego 
  • stworzenie możliwości prezentacji prac dzieci uzdolnionych manualnie

 3. Uczestnicy konkursu:
  Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży z przedszkoli i szkół z terenu miasta Szklarska Poręba, z podziałem na następujące kategorie wiekowe:
  1. dzieci przedszkolne;
  2. dzieci z klas I-III szkół podstawowych;
  3. dzieci z klas IV-VI szkół podstawowych;
  4. młodzież gimnazjalna;
  5. młodzież szkół ponadgimnazjalnych.

 4. Warunki uczestnictwa:
  Wykonanie projektu maskotki – zabawki przy wykorzystaniu materiałów wtórnych
  • każdy uczestnik dostarcza jedną pracę przestrzenną
  • wykonuje ją dowolną techniką z wykorzystaniem materiałów ekologicznych recyklingowych (makulatura, butelki, puszki, baterie...) 
  • praca nie może przekroczyć: 50cm wysokości i 30cm szerokości 
  • maskotka-zabawka musi być podpisana (imię, nazwisko ucznia i opiekuna, klasa).

 5. Kryteria oceny prac:
  • oryginalność i pomysłowość
  • pracochłonność 
  • staranność wykonania

 6. Nagrody:
  Zwycięzcy konkursu zostaną uhonorowani dyplomami i nagrodami rzeczowymi za 3 najlepsze prace w każdej kategorii wiekowej.
  Organizatorzy biorą pod uwagę możliwość przyznania wyróżnień.

 7. Terminarz konkursu:
  • Etap I do dnia 15 października 2012 r. opiekunowie dzieci i młodzieży w placówkach dokonają wyboru 10 najciekawszych prac w poszczególnych kategoriach wiekowych, prace te należy przekazać organizatorowi konkursu do dnia 19 października 2012 r.
  • Etap II dnia 20 października 2012 r. Komisja Konkursowa dokona oceny i wyboru najlepszych prac w poszczególnych kategoriach wiekowych.
  W skład Komisji Konkursowej wchodzą:
  • nauczyciele plastyki z placówek oświatowych z terenu Szklarskiej Poręby;
  • przedstawiciel Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szklarskiej Porębie;
  • przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Szklarskiej Porębie;
  • przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie.

 8. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej organizatora do dnia 25 października 2012 r. Wręczenie nagród i dyplomów w terminie ustalonym z Dyrektorami placówek oświatowych.

 9. Postanowienia końcowe:
  9a. Uczestnictwo w Konkursie i złożenie pracy konkursowej jest równoznaczne z:
  - wyrażeniem dobrowolnej zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu pod nazwą „Dbam o środowisko – Segreguję odpady”. Podanie danych jest niezbędne do wzięcia udziału w konkursie. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych i prawo ich poprawiania.
  9b.Prawa autorskie wykonawców dostarczonych na konkurs prac przechodzą na ręce organizatora konkursu. Jednocześnie Organizator zastrzega sobie prawo do ekspozycji, wykorzystywania i przetwarzania w/w prac.
  9c. Biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na przestrzeganie zasad regulaminu.
  9d.Wszelkie kwestie sporne odnoszące się lub wynikające z konkursu będą rozwiązywane przez organizatora. 9e. Dodatkowych informacji udziela: inspektor ds. gospodarki odpadami – Maria Jeżowska, tel. 75 75 47 733, e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zapraszamy do udziału w konkursie życząc uczestnikom przyjemnej zabawy.

Zatwierdził:
Burmistrz Szklarskiej Poręby

Wyniki Konkursu

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Dbam o środowisko – Segreguję odpady”

 

 

Rozstrzygnięty został konkurs plastyczny „Dbam o środowisko – Segreguję odpady”. Pomysłowość  dzieci i ich fantazja jak widać na zdjęciach jest nieograniczona stereotypami. Na konkurs wpłynęły aż 74 prace które zostały zakwalifikowane do II etapu konkursu w trzech kategoriach wiekowych: przedszkola, szkoły podstawowe klasy I – III oraz szkoły podstawowe klasy IV – VI.

Wyłoniono następujących laureatów konkursu:

w kategorii Przedszkola:

- równorzędne trzy pierwsze miejsca dla:

Wiktoria Głodek, Nikola Małaszuk i Marysia Leśniak - PS Nr 1,

za pracę „Śmieciuch Karkonoski”

Bartek Olas - PS Nr 2, za pracę „Robot”

Andrzej Molka - PS Nr 2, za pracę „Robot”

- wyróżnienia:

Patryk Szulc – PS Nr 1, za pracę „Turbo Sprzątacz”

Oliwia Duk – PS Nr 2, za pracę „Rakieta”

Lena Rytau - PS Nr 1, za pracę „Ekopajączek”

w kategorii klasy I - III szkoły podstawowe:

I miejsce Dominik Jastrząb – SP Nr 5, za pracę „Robot Polaris”

II miejsce Sofia Lizak – SP Nr 5, za pracę „Eko Dziwak”

III miejsce Nikola Piś – SP Nr 1, za pracę „Dziewczynka”

Wyróżnienia: Anna Krawiec - SP Nr 1, za pracę „Miś z odpadów”

Bartosz Chrostek – SP Nr 1, za pracę „Robot”

 

w kategorii klasy IV – VI szkoły podstawowe:

I miejsce Krystian Jędraszek – SP Nr 5, za pracę „MS Pirat”

II miejsce Zuzanna Waliszewska – SP Nr 1, za pracę „Robot”

III miejsce Julia Sojka – SP Nr 5, za pracę „Eko Zdjęciobot”

Wyróżnienia: Katarzyna Bińkowska – SP Nr 1 za pracę „Wielbłąd”

Dominik Łabędzki - SP Nr 5, za pracę „Wojna ze śmieciami”

 

Organizator przewidział nagrody dla laureatów w poszczególnych kategoriach, drobne upominki dla pozostałych uczestników oraz dyplomy dla wszystkich uczestników II etapu konkursu.


Spot filmowy


Materiały do pobrania

Akty prawne

Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 [Adobe Acrobat PDF - 402.79 KB]

 Ustawa o zmianie ustawy o utrzymainu czystosci  i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw z dnia 1.07.2011 [Adobe Acrobat PDF - 232.98 KB]
 Ustawa o utrzymaniu porzadku i czystosci w gminach z dnia 13.09. 1996 [Adobe Acrobat PDF - 202.59 KB]

Ulotki i plakaty

 Nowe wymogi prawne [Adobe Acrobat PDF - 465.45 KB]
 Nowy system gospodarki odpadami [Adobe Acrobat PDF - 2.5 MB]
 Plakat [JPEG Image - 3.13 MB]
 Plakat [JPEG Image - 1.05 MB]

Nazwa i adres siedzibyKontaktOsoba/ osoby reprezentujące
Stowarzyszenie LGD Partnerstwo Ducha Gór
Biuro w Karpaczu,
ul. Konstytucji 3 Maja 25,
58-540 Karpacz,
516574988
5 644 21 65

Dorota Goetz

Lokalna Organizacja Turystyczna w Szklarskiej Porębie
Słowackiego 13
58-580 Szklarska Poręba
697 161 223 Grzegorz Sokoliński
Stowarzyszenie Obsługi Ruchu Turystycznego
ul. Jedności Narodowej 5
58-580 Szklarska Poręba
75 717 22 59 Grażyna Niska
Towarzystwo Przyjaciół Szklarskiej Poręby
ul. Jedności Narodowej 7/6
58-580 Szklarska Poręba
 75 717 31 87 Wojciech Grzybowski
Towarzystwo Wolnych Zjednoczonych Europejczyków Polski i Niemiec w Szklarskiej Porębie
ul. Górna 2
58-580 Szklarska Poręba
75 717 37 47 Roman Wielebski
Ogólnopolski Komitet Obrony przed Sektami i Przemocą w Szklarskiej Porębie
ul. 1 Maja 37
58-580 Szklarska Poręba

 

Ryszard Nowak

Sudeckie Bractwo Walońskie w Szklarskiej Porębie
ul. Kołłątaja 12
58-580 Szklarska Poręba
75 717 33 51 Robert Pawłowski
Towarzystwo Izerskie w Szklarskiej Porębie Osada Orle
58-580 Szklarska Poręba
  Stanisław Kornafel
Stowarzyszenie Cyklistów
SZKLARSKA PORĘBA NA DWÓCH KÓŁKACH
w Szklarskiej Porębie
ul. Jedności Narodowej 10
58-580 Szklarska Poręba
  Piotr Lepka
Sudeckie Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Sportów Zimowych
w Szklarskiej Porębie
ul. Kilińskiego 14
58-580 Szklarska Poręba
  Jerzy Szkamruk
Stowarzyszenie Pomocy Nieletnim Rodzicom w Szklarskiej Porębie
ul. Górna 9/2
58-580 Szklarska Poręba
  Andrzej Harasimowicz
Stowarzyszenie NOWY MŁYN
Kolonia Artystyczna w Szklarskiej Porębie
ul. 11 Listopada 23
58-580 Szklarska Poręba
75 717 26 11 Jerzy Kurowski
Stowarzyszenie PUCH OSTU w Szklarskiej Porębie
ul. Obrońców Pokoju 17
58-580 Szklarska Poręba
organizacja pożytku publicznego
  Maciej Dymarski
Stowarzyszenie Polski Ruch Odnowy Europa PRO EUROPA w Szklarskiej Porębie
ul. Kołłątaja 6
58-580 Szklarska Poręba.
Adres korespondencyjny:
u. Włodkowica 15
50-072 Wrocław
75 717 21 15 Jacek Żabiński
Stowarzyszenie Taksówkarzy Szklarskiej Poręby w Szklarskiej Porębie
ul. Franciszkańska 28
58-580 Szklarska Poręba
  Artur Grab
Stowarzyszenie Zdolna Dolna w Szklarskiej Porębie
ul. Kolejowa 22
58-580 Szklarska Poręba
 

Justyna Korzeniowska

Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych ‘'Światełko”
ul. Piastowska 22/1
58-580 Szklarska Poręba

511 554 055
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.swiatelkodladzieci.pl

Agnieszka Fryt
Karkonoskie Towarzystwo Biegaczy Narciarskich w Szklarskiej Porębie Jakuszyce
58-580 Szklarska Poręba, skr. pocztowa nr 3
  Zygmunt Bobowski
Stowarzyszenie Przyjaciół Terapii w Szklarskiej Porębie
ul. Dolna 4
58-580 Szklarska Poręba
  Ewa Ławreszuk
Stowarzyszenie SENIOR 60 w Szklarskiej Porębie
ul. Słowackiego 13
58-580 Szklarska Poręba
881 310 850
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Bohdan W. Ginter
Ochotnicza Straż Pożarna w Szklarskiej Porębie
ul. Jedności Narodowej 32
58-580 Szklarska Poręba
75 717 22 88 Jan Dalidowicz
Służba Ratownictwa Kataklizmowi w Szklarskiej Porębie
ul. Broniewskiego 12
58-580 Szklarska Poręba
75 717 23 25 Andrzej Piotrkowski
Koło Nr 5 Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Szklarskiej Porębie
ul. Sikorskiego 8
58-580 Szklarska Poręba

75 717 24 80

Janina Jarosz

Stowarzyszenie zwykłe Ruch Obrony Żołnierzy w Szklarskiej Porębie
58-580 Szklarska Poręba

75 717 35 78,
601 592 254

Ryszard Nowak

Fundacja ZIELONE OGRODY EUROPY w Szklarskiej Porębie
ul. Osiedle Podgórze 9/2
58-580 Szklarska Poręba

661 645 094

Monika Grzelązka

Fundacja Wspierania Edukacji Cyfrowej i Obywatelskiej KOMPAS w Szklarskiej Porębie
ul. Franciszkańska 26
58-580 Szklarska Poręba

 

Michał Ociepka

Polski Komitet Pomocy Społecznej
w Szklarskiej Porębie
ul. Sikorskiego 8
58-580 Szklarska Poręba

 

Janinę Gerczak

Stowarzyszenie Kultury Kamienny Krąg w Szklarskiej Porębie
ul. Słoneczna 6
58-580 Szklarska Poręba

 

Frączkiewicz Zbigniew
STOWARZYSZENIE LOKALNI - NIEBANALNI
Siedziba: ul. Jedności Narodowej 12
58-580 Szklarska Poręba

 

Elżbieta Pawłowska

Kluby sportowe

Nazwa i adres siedzibyNr telefonuOsoba/ osoby reprezentujące
Miejski Klub Sportowy WOSKAR
Szklarska Poręba Wojcieszyce
ul. Odrodzenia 35
58-580 Szklarska Poręba
organizacja pożytku publicznego
75 717 21 70 Krzysztof Jahn
Kub Sportowy SZRENICA w Szklarskiej Porębie
ul. Osiedle Huty 11/2
58-580 Szklarska Poręba
75 717 32 89 Maciej Koziński
Stowarzyszenie BIEG PIASTÓW
Szklarska Poręba Jakuszyce
58-580 Szklarska Poręba
organizacja pożytku publicznego
 75 717 33 38 Julian Gozdowski
KSM ŁABSKI Szklarska Poręba
ul. Turystyczna 30
58-580 Szklarska Poręba
  Janusz Gniadecki
Klub Sportowy SET w Szklarskiej Porębie
ul. 1 Maja 32
58-580 Szklarska Poręba
  Arkadiusz Wichniak

Towarzystwo Sportowe Regle Szklarska Poręba
w Szklarskiej Porębie
ul. Gimnazjalna 3/1
58-580 Szklarska Poręba

 

Marek Deputat 

Klub Sportowy „WDECHĘ”

605 915 789
665 023 302

Jakub Tymoczko
Bartosz Wójcikiewicz

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej 

KONTAKT
adres: ul Słowackiego 13 , 58-580 Szklarska Poręba (Biała Dolina - budynek byłej Szkoły Podstawowej nr 2)
tel: 75 717 36 14, kom. 502 215 830, www.moksial.pl

e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
sekretariat@mok.szklarskaporeba
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ośrodek jest czynny w godzinach:  od 8:00 do 20:00

Pracownicy:
Kaczmarska Anita
- Dyrektor MOKSiAL
Brenda Ewa - Główna księgowa
Bromblik Krystian  - Specjalista ds. informacji turystycznej i promocji miasta
Holek Beata - Starszy referent ds. Kancelaryjno-organizacyjnych
Sobolewska Marta - Specjalista ds. organizacji imprez kulturalnych
Popłoński Paweł - Specjalista ds. organizacji imprez sportowych i promocji
Wójcikiewicz Anna - Specjalista ds. organizacji imprez kulturalnych i promocji
Zając Mateusz - Robotnik gospodarczy
Bromblik Elżbieta - Sprzątaczka

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego im. J. I. Sztaudyngera
ul.Obrońców Pokoju 17 58-580 Szklarska Poręba
tel/fax 75 717-22-06
www.zso-szklarska.com
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki
ul.  1-go Maja 32
tel /fax 75 717 23 88
http://www.sp1szklarska.superszkolna.pl/
e- mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Wlastimila Hofmana
ul. 11 Listopada 2
tel. 75 717 29 32 , 75 717 29 32     
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
http://www.szkolahofman.szkolnastrona.pl

 

 

Przedszkole Samorządowe nr 2
ul. Osiedle Huty 1
tel. 75 717 27 16,  75 717 27 16     
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  
www.przedszkole2.szklarskaporeba.pl

SAMORZĄDOWY INTEGRACYJNY ŻŁOBEK 
„MAGICZNY ŚWIAT MALUCHÓW”
ul. Osiedle Huty 1
tel. 75 76 77 460  
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania klas I-III w szkołach podstawowych Gminy Szklarska Poręba

kapital Dolny Slask   UE
„Człowiek – najlepsza inwestycja" Projekt „Dzisiaj pracujemy na lepsze jutro" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej za pośrednictwem Europejskiego Funduszu Społecznego

Skład Rady Miejskiej kadencji 2018-2023 w Biuletynie Informacji Publicznej

Komisje - Kadencja 2018-2023 (w BIP)

Terminy posiedzeń komisji:

Komisja Rewizyjna – termin posiedzeń ustalany na bieżąco, zgodny z terminem kontroli,

Komisja Finansów i Spraw Społecznych – w każdy czwartek, godzina 1430,

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Komunalnej – w każdy poniedziałek, godzina 1500,

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – termin posiedzeń ustalany na bieżąco.


Skład Rady Miejskiej ubiegłych kadencji oraz pozostałe informacje o RM (w BIP).

--> -->
OsobaKontakt

Mirosław Graf

Burmistrz

 • Kierowanie bieżącymi sprawami miasta i reprezentowanie go na zewnątrz
 • Wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników miejskich jednostek organizacyjnych
Pokój nr 8
telefon: 75 75 47 708
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Zbigniew Misiuk

Zbigniew Misiuk

Zastępca Burmistrza

 • Kierowanie Referatami:
   - Inwestycji Miejskich i Gospodarki Komunalnej
   - Rozwoju, Planowania Przestrzennego i Nieruchomości
   - Projektów Współfinansowanych i Zamówień Publicznych
 • Miejskim Zakładem Gospodarki Komunalnej
Pokój nr 10
telefon: 75 75 47 708
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

Feliks Rosik

Sekretarz

 • Kierowanie Referatem Organizacji i Spraw Społecznych
 • Wewnętrzna organizacja pracy i nadzór nad obsługą interesantów
Pokój nr 13
telefon: 75 75 47 703
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Agata Skowrońska-Juralewicz

Skarbnik

 • Kierowanie Referatem Spraw Finansowych
 • Przygotowanie i wykonanie budżetu miasta
 • Podatki i opłaty lokalne
 • Gospodarka finansowa gminy
Pokój nr 17
telefon: 75 75 47 702
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Referat Organizacji i Spraw Społecznych - OR

Agnieszka Gwóźdź

Zastępca Kierownika Referatu Organizacji i Spraw Społecznych

 • Zastępstwo kierownika referatu
 • Prowadzenie spraw pracowniczych
 • Prowadzenie spraw z zakresu nadzoru administracyjnego nad publicznymi szkołami i przedszkolem
 • Prowadzenie spraw z zakresu nadzoru finansowego nad publicznymi szkołami i przedszkolem
Pokój nr 13
telefon: 75 75 47 735
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Joanna Cirko

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

 • Rejestracja zdarzeń stanu cywilnego
 • Sporządzanie aktów stanu cywilnego
 • Realizacja wniosków o wydanie dokumentu stwierdzającego tożsamość
 • Organizowanie uroczystości jubileuszowych
 • Prowadzenie rejestru mieszkańców zameldowanych na pobyt stały lub czasowy oraz ewidencji w tym zakresie
 • Prowadzenie i aktualizacja rejestrów wyborców
 • Prowadzenie rejestracji i ewidencji przedpoborowych
 • Zgłaszanie wniosków w zakresie potrzeb świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony
Pokój nr 3
telefon: 75 75 47 714
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Anna Adamczyk

Inspektor ds. Biura Rady Miejskiej
Z-ca kierownika USC

 • Wykonywanie czynności zapewniających sprawne organizowanie pracy Rady
 • Organizowanie i obsługa narad i konferencji
 • Prowadzenie korespondencji Rady i komisji
 • Prowadzenie całości spraw związanych z rozpatrywaniem skarg i wniosków
 • prowadzenie wszystkich spraw z zakresu Kultury i sportu, prowadzenie wszystkich spraw z zakresu pożytku publicznego i wolontariatu
 • sporządzanie aktów USC i rejestracja zdarzeń Stanu Cywilnego
Pokój nr 3
telefon: 75 75 47 705
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Agnieszka Swoboda

Inspektor ds. Przedsiębiorców Lokalnych

 • Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
 • Załatwianie spraw wynikających z ewidencjonowania działalności gospodarczej
 • wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
 • prowadzenie wszystkich spraw z zakresu ochrony zdrowia oraz zadań wynikających z realizacji ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3
Pokój nr 3
telefon: 75 75 47 704
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ewa Bartosik

Podinspektor ds. Administracji i Sekretariatu

 • Podejmowanie czynności techniczno-organizacyjnych związanych z przyjmowaniem interesantów przez Burmistrza i Zastępcę Burmistrza
 • Zaopatrywanie Urzędu w druki, formularze, materiały biurowe, kancelaryjne
 • Prowadzenie spraw z zakresu skarg i wniosków
Pokój nr 8
telefon: 75 75 47 708
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

Magdalena Żwirko

Inspektor ds. Obsługi Interesanta

 • Przyjmowanie podań i wniosków
 • Ewidencja, rejestracja, rozdział i rozliczanie korespondencji oraz przesyłek
 • Udzielenie informacji o trybie i sposobie załatwienia sprawy
Pokój nr 1
telefon: 75 75 47 700
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

Andrzej Starczyk

Informatyk

 • Obsługa informatyczna urzędu
 • Konserwacja sprzętu komputerowego będącego na wyposażeniu urzędu i jego bieżące naprawy
 • Realizacja projektów związanych z elektronicznym usprawnieniem funkcjonowania urzędu i obsługi interesantów
 • Aktualizacja, prowadzenie Miejskiego Biuletynu Informacji Publicznej
 • Współdziałanie w prowadzeniu oficjalnej strony miasta
 • Opieka nad siecią
Pokój nr 6
telefon: 75 75 47 707
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Osinska2

Joanna Osińska

urlop bezpłatny

 
Referat Rozwoju, Planowania Przestrzennego i Nieruchomości - RN

Edyta Kimbort

Kierownik Referatu

 • przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
 • wykonywanie czynności związanych z ewidencjonowaniem należności za nieruchomości udostępnione z zasobu
 • prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkownika wieczystego

Pokój nr 11
telefon: 75 75 47 715
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Aneta Żywicka-Hołownia

Zastępca Kierownika Referatu Rozwoju, Planowania Przestrzennego i Nieruchomości

 • przygotowanie i prowadzenie postępowania w sprawach związanych z podziałami, scalaniem  nieruchomości oraz rozgraniczeń nieruchomości
 • zapewnienie wyceny nieruchomości
 • tworzenie zasobu nieruchomości na cele zabudowy oraz planów wykorzystania zasobu;
 • oddawaniem nieruchomości w trwały zarząd
 • prowadzenie spraw w zakresie zbywania nieruchomości niezabudowanych, zabudowanych, lokalowych wchodzących w skład zasobu w drodze przetargu i w drodze bezprzetargowej, a także nabywania tych nieruchomości do zasobu
 • prowadzenie spraw w zakresie obciążania nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi
Pokój nr 11
telefon: 75 75 47 710
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Renata Teodorowska

Inspektor ds. Gospodarowania Nieruchomościami

 • prowadzenie spraw sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym
 • prowadzenie ewidencji gminnego zasobu nieruchomości
 • prowadzenie spraw komunalizacji mienia
 • ujawnianie prawa własności i użytkowania wieczystego w księgach wieczystych
 • prowadzenie spraw rekompensat z tytułu mienia pozostawionego poza granicami RP
Pokój nr 11
telefon: 75 75 47 736
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Marcin Mitura

Podinspektor ds. Gospodarowania Nieruchomościami

 • prowadzenie spraw z zakresu wydzierżawiania, wynajmowania i użyczania nieruchomości w drodze bezprzetargowej
 • prowadzenie ewidencji umów dzierżaw i użytkowania wieczystego
 • kontrola realizacji umów dzierżaw i użytkowania wieczystego
 • prowadzenie systemu informacji przestrzennej
 • wydawanie zaświadczeń z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Pokój nr 11
telefon: 75 75 47 726
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Katarzyna Pałka

Inspektor ds. Gospodarowania Nieruchomościami

 • Prowadzenie spraw dot. zawarcia umów najmu na lokale z zasobu mieszkaniowego Gminy;
 • Prowadzenie spraw nabycia nieruchomości gruntowych w obrębie działek w trybie art.  209 ugn.
Pokój nr 14
telefon: 75 75 47 739
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Piotr Rubaj

Inspektor ds. Gospodarki Nieruchomościami

 • przygotowywanie wypisów i wyrysów ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 • przygotowywanie materiałów związanych z organizacją konkursów architektonicznych i urbanistycznych
 • prowadzenie innych spraw w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz ochrony zabytków i opiece nad zabytkami
 • udzielanie informacji w zakresie wymaganych dokumentów umożliwiających otrzymanie pozwolenia na budowę, wydawanie decyzji
Pokój nr 14
telefon: 75 75 47 712
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Małgorzata Jarecka

Podinspektor ds. Rozwoju i Planowania Przestrzennego

 • przygotowanie i prowadzenie postępowań w sprawach dot. wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz warunków zabudowy
 • opiniowanie form architektonicznych obiektów tymczasowych oraz lokalizacji i formy plastycznej reklamy
 • uzgodnienia przebiegu inwestycji liniowych na terenach gminnych;przygotowywanie i prowadzenie postępowań w sprawach z zakresu wstrzymania użytkowania terenu oraz przywrócenia jego poprzedniego zagospodarowania
 • przygotowywanie materiałów związanych z organizacją konkursów architektonicznych i urbanistycznych
 • prowadzenie spraw w zakresie oraz ochrony zabytków i opiece nad zabytkami
Pokój nr 14
telefon: 75 75 47 737
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Referat Inwestycji Miejskich i Gospodarki Komunalnej - IK
 

Janusz Wnuczak

Kierownik Referatu

 • planowanie rzeczowo-finansowe inwestycji miejskich
 • określanie danych wyjściowych do projektowania i kosztorysowania
 • gromadzenie dokumentów do rozpoczęcia realizacji zadań inwestycyjnych wraz z organizacją przetargów zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych
Pokój nr 15
telefon: 75 75 47 711
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

Romuald Maly

Podinspektor ds. Inwestycji Miejskich

 • przekazywanie placu budowy dla wykonawców robót inwestycyjnych
 • zgłaszanie, zawiadamianie o rozpoczęciu i zakończeniu zadań inwestycyjnych właściwym organom i instytucjom
 • koordynacja prac inspektorów nadzoru w zakresie prowadzonych robót podczas realizacji zadań inwestycyjnych
 • organizowanie i uczestnictwo w odbiorach oddawanych do użytku obiektów budowlanych
Pokój nr 15
telefon: 75 75 47 731
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

Joanna Mazurkiewicz

Inspektor ds. Gospodarowania i Eksploatacji Urządzeń Komunalnych

 • prowadzenie spraw w zakresie koordynacji robót w pasie drogowym
 • przygotowywanie i prowadzenie postępowania w sprawach z zakresu zajęcia pasa drogowego
 • planowanie inwestycji drogowych i nadzór nad ich realizacją
 • prowadzenie okresowej kontroli stanu dróg, chodników, drogowych obiektów inżynierskich i innych urządzeń związanych z drogą
 • nadzorowanie i koordynacja działalności podmiotów wykonujących usługi komunalne w zakresie odśnieżania i oświetlenia miasta, dostawy energii elektrycznej, cieplnej i gazu
Pokój nr 15
telefon: 75 75 47 730
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

Ewelina Borkowska

Inspektor ds. infrastruktury i gospodarki komunalnej

 • prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów inżynierskich
 • prowadzenie okresowej kontroli stanu dróg, chodników, obiektów inżynierskich i innych urządzeń związanych z drogą ( zgodnie z obowiązującymi przepisami)
 • udzielanie zamówień w zakresie przeprowadzanych remontów w drogach, chodnikach, obiektach inżynierskich oraz nadzór nad realizacją
 • prowadzenie zaangażowania wydatków na poszczególnych kontach zgodnie z założeniami budżetu - wnioskowanie o dodatkowe środki na realizację zadań
 • nadzorowania w zakresie prawidłowego ustawiania i uzupełniania zniszczonego oznakowania drogowego na terenie miasta
 • współpraca z innymi zarządcami dróg w zakresie utrzymania
 • nadzorowanie i koordynacja działalności podmiotów wykonujących usługi komunalne w zakresie odśnieżania
 • współpraca z właścicielem sieci energetycznej na której umieszczone są oprawy oświetlenia ulicznego (umowa, faktury)
 • sprawdzanie opisywanie faktur oświetlenia ulicznego, wyłonienie wykonawcy, przygotowanie umowy, nadzór, kontrola w zakresie iluminacji świątecznych
Pokój nr 16
telefon: 75 75 47 749
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

Artur Maćkowiak

Podinspektor ds. Ochrony Przyrody, Zieleni Miejskiej i Lasów komunalnych

 • Prowadzenie spraw z zakresu gospodarki leśnej w lasach komunalnych
 • Sprawowanie nadzoru nad utrzymaniem zieleni miejskiej i pomników przyrody
 • Prowadzenie spraw z zakresu drzewostanu w mieście
 • Prowadzenie spraw z zakresu ochrony przyrody

Pokój nr 15
telefon: 75 75 47 732
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godz. pracy:
Poniedziałek 8:00 – 16:00
Środa 7:30 – 15:30
Piątek 7:30 – 11:30

Zajączkowska Magdalena

Magdalena Zajączkowska

Inspektor ds. Ochrony Środowiska

 •  prowadzenie spraw dotyczących ochrony środowiska oraz warunków korzystania z jego zasobów
 • projektowanie planu i programu GFOŚiGW
 • udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie
 • podejmowanie działań zapobiegających zagrożeniom środowiska
 • prowadzenie spraw z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
Pokój nr 16
telefon: 75 75 47 746
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 Zapiorkowska

Natalia Zapiórkowska

Inspektor ds. Gospodarki Odpadami

 • weryfikacja deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • weryfikacja deklaracji
 • prowadzenie postępowań w sprawach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Pokój nr 16
telefon: 75 75 47 733
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Referat Budżetu i Finansów Miasta
 

Krystyna Koman-Prokopiuk

Główna Księgowa

 • prowadzenie rachunkowości jednostki i organu
 • sporządzanie bilansów rocznych (jednostkowych, zbiorczych, skonsolidowanych), rachunku zysku i strat oraz zestawienia zmian funduszu
 • zapewnienie obsługi finansowo-księgowej urzędu
 • rozdzielanie i dekretacja dowodów bankowych
Pokój nr 17
telefon: 75 75 47 723
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

Marta Olas

Inspektor ds. Rozliczeń Finansowych i Płac

 • sporządzanie list płac pracowników urzędu oraz naliczanie wynagrodzeń z tytułu m.in. umów o dzieło i zlecenie
 • rozliczanie składek i odprowadzanie ich na rachunek ZUS
 • sporządzanie informacji podatkowych do Urzędu Skarbowego
Pokój nr 17
telefon: 75 75 47 720
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Oliwia Mitura

Inspektor ds. Podatków, Opłat i Postępowań Podatkowych

 • podatek od nieruchomości od os. fizycznych i prawnych (wymiar, odwołania, rozłożenia, umorzenia, pomoc publiczna, sprawozdania)
 • podatek rolny, leśny, od os. fizycznych i prawnych (wymiar, odwołania, rozłożenia, umorzenia, sprawozdania)
 • łączne zobowiązanie pieniężne od os. fizycznych (wymiar, odwołania, rozłożenia, umorzenia, sprawozdania)
 • podatek od środków transportowych (wymiar, sprawozdania)
 • podatek akcyzowy

Pokój nr 18
telefon: 75 75 47 738
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Anna Słomka

Podinspektor ds. Windykacji i Księgowości Podatkowej

 • prowadzenie spraw w zakresie czynności zmierzających do egzekucji administracyjnej zaległości podatkowych
 • podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji administracyjnej zaległych podatków
 • prowadzenie postępowania zabezpieczającego, windykacja zaległości podatkowych
 • księgowość podatku  od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego oraz łącznego zobowiązania pieniężnego
Pokój nr 18
telefon: 75 75 47 725
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

Magdalena Czesna

Inspektor ds. windykacji

 • windykacja należności z tytułu podatków i opłat lokalnych w zakresie: podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, opłaty miejscowej, opłaty za odpady komunalne, za zajęcie pasa drogi, opłaty od posiadania psa, od środków transportowych, mandatów
 • zabezpieczenie należności z tytułu podatków i opłat
 • wydawanie zaświadczeń o nie zaleganiu w płatnościach podatkowych
 • wykonywanie zastępstwa na stanowisku kasjera

Pokój nr 18
telefon: 75 75 47 727
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Magdalena Berbecka

Inspektor ds. podatków, Opłat i Postępowań Podatkowych

 • podatek od nieruchomości os. fizyczne i prawne – wymiar, odwołania, rozłożenia, umorzenia, pomoc publiczna, sprawozdania
 • podatek rolny, leśny os. fizyczne i prawne - wymiar, odwołania, rozłożenia, umorzenia, sprawozdania
 • podatek od środków transportowych – wymiar, sprawozdania
 • opłata targowa – wymiar – postępowanie dla osób odmawiających płacenia
 • opłata za zajęcie pasa i wbudowanie urządzeń – rejestr decyzji, księgowanie, upomnienia, sprawozdania
 • rejestr kwitariuszy i akcyza
Pokój nr 18
telefon: 75 75 47 719
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Katarzyna Piś

 Inspektor ds. Podatków, Opłat i Postępowań Podatkowych

 • Ewidencja należności z tytułu użytkowania wieczystego i dochodzenie należność
 • Ewidencja dochodów majątkowych
 • Prowadzenie spraw ubezpieczenia majątku
 • Ewidencja środków trwałych i wyposażenia, naliczanie umorzenia środków trwałych, przeprowadzanie i rozliczanie inwentaryzacji środków trwałych

Pokój nr 17
telefon: 75 75 47 716
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Anna Boleszczuk

Zastępca Skarbnika Miasta

 • księgowanie dochodów i wydatków na kontach syntetycznych i analitycznych budżetu Miasta
 • rozdzielanie i dekretacja dowodów bankowych
 • prowadzenie rachunkowości kasowej
 • księgowość i windykacja wpływów za zajęcie pasa drogowego oraz opłat rocznych za wbudowanie urządzeń
 • ewidencja sprawozdań jednostkowych: Urzędów Skarbowych, szkół, przedszkoli Miejskiego Ośrodka  Społecznej
 • ewidencja pozabilansowa planów dochodów i wydatków
Pokój nr 17
telefon: 75 75 47 729
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

Ewa Stępień

Podinspektor ds. Kontroli Podatków i Opłat

 • przeprowadzanie kontroli podatków i opłat oraz poboru opłaty miejscowej na terenie miasta
 • sporządzanie protokołów z przeprowadzonych kontroli
 • prowadzenie rejestru jednostek kontrolowanych
Pokój nr 18
telefon: 75 75 47 716
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jadwiga Wojtusiak

Podinspektor ds. Obsługi Kasy

 • Obsługa kasowa

KASA: 9.00-14.00

Pokój nr 1
telefon: 75 75 47 734
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Referat Projektów Współfinansowanych i Zamówień Publicznych (UE)
Karolina Szalewska-Wrona

Karolina Szalewska-Wrona

Kierownik Referatu

 • gromadzenie i udostępnianie informacji na temat możliwości uzyskania wsparcia finansowego z funduszy Unii Europejskiej i innych źródeł krajowych i zagranicznych,
 • pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację projektów inwestycyjnych i tzw. „miękkich”,
 • koordynacja/realizacja projektów,
 • monitoring i kontrola projektów,
 • współpraca z referatami i jednostkami organizacyjnymi Miasta, lokalnymi organizacjami i innymi podmiotami krajowymi i zagranicznymi w zakresie realizacji projektów i postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
 • prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych
Pokój nr 13
telefon: 75 75 47 728
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Marcin Juralewicz

Inspektor ds. Realizacji Projektów i Zamówień Publicznych

 • stały monitoring dostępności środków zewnętrznych na realizację projektów  w j.s.t.
 • pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację projektów (przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej, rozliczanie, sporządzanie sprawozdań/raportów oraz wyjaśnień na potrzeby kontroli/audytu),
 • udzielanie pomocy referatom i jednostkom organizacyjnym Miasta przy przygotowywaniu i realizacji projektów,
 • gromadzenie danych na temat środków pozyskanych w ramach projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych przez referaty oraz jednostki organizacyjne Miasta,
 • współpraca, inicjowanie oraz prowadzenie projektów partnerskich z jednostkami samorządu, lokalnymi organizacjami i innymi podmiotami krajowymi i zagranicznymi,
 • prowadzenie postępowań o udzielanie zamówień publicznych (przygotowanie dokumentacji i umów o udzielenie zamówienia publicznego, sprawozdawczość)
Pokój nr 14
telefon: 75 75 47 737
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Referat Promocji Miasta (PM)
 

Agnieszka Rozenek

Kierownik Referatu

 • opracowywanie kalendarza imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych
 • utrzymywanie bieżących kontaktów z przedstawicielami środków masowego przekazu
 • przeprowadzanie kampanii medialnych
 • inicjowanie i prowadzenie działalności marketingowej i promocyjnej na terenie miasta, w kraju i zagranicą
 • promocja miasta na targach turystycznych oraz giełdach krajowych i zagranicznych
 • tworzenie kanałów dystrybucji materiałów reklamowo-promocyjnych i kreowanie pozytywnego wizerunku miasta
Budynek IT
telefon: 75 75 47 744
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

Marlena Grochowska

Podinspektor ds. Promocji, Informacji Turystycznej i Turystyki

 • przygotowywanie dokumentacji formalnej i merytorycznej niezbędnej w toku składania wniosków unijnych oraz rozliczania projektów
 • koordynacja prac wykonywanych przez inne referaty w zakresie przygotowania wniosków o dofinansowanie projektu z funduszy UE
 • koordynacja współpracy z miastami partnerskimi
 • promocja miasta na targach turystycznych oraz giełdach krajowych i zagranicznych
 • prowadzenie zbioru dokumentacji
 • przygotowywanie i przeprowadzanie zamówień publicznych
Budynek IT
telefon: 75 75 47 748
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

Aneta Kubiela

Podinspektor ds. Promocji, Informacji Turystycznej i Turystyki

 • przygotowywanie dokumentacji niezbędnej w toku składania wniosków unijnych oraz rozliczania projektów
 • koordynacja prac wykonywanych przez inne referaty w zakresie przygotowania wniosków o dofinansowanie projektu z funduszy UE
 • koordynacja współpracy z miastami partnerskimi
 • promocja miasta na targach turystycznych oraz giełdach krajowych i zagranicznych
 • prowadzenie zbioru dokumentacji
 • przygotowanie i przeprowadzanie zamówień publicznych

Budynek IT
telefon: 75 75 47 740
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Arkadiusz Lipin

Redaktor strony internetowej

 • współprowadzenie oficjalnej strony internetowej miasta
 • zarządzanie informacją promocyjną w Internecie
 • współpraca przy tworzeniu materiałów promocyjnych miasta

Budynek IT
telefon: 75 75 47 743
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Samodzielne Stanowiska Pracy
BHP
 

Marcin Wylegała

Inspektor ds. BHP i P. Poż.
Komendant Miejski Ochrony Przeciwpożarowej

 • pełnienie służby BHP i ochrony p.poż w urzędzie

Budynek OSP
ul. Jedności Narodowej 32
telefon: 75 75 47 717
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

ZK
 

Stanisław Włodarczyk

Inspektor ds. Zarządzania Kryzysowego

 • ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne i prognozowanie tych zagrożeń
 • przygotowywanie propozycji działań i przedstawianie Burmistrzowi wniosków dotyczących wykonania, zmiany lub zaniechania działań ujętych w miejskim planie reagowania kryzysowego
 • kierowanie działaniami związanymi z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem usuwaniem skutków zagrożeń na terenie gminy
Budynek OSP
telefon: 75 75 47 717
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Straż Miejska
 

Andrzej Suchta

Komendant Straży Miejskiej

ul. Jedności Narodowej 32
telefon: 75 717 39 41
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Miłosz Butrym

Zastępca Komendanta Straży Miejskiej

ul. Jedności Narodowej 32
telefon: 75 717 39 41
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

Krystian Klich

Starszy Strażnik Straży Miejskiej

ul. Jedności Narodowej 32
telefon: 75 717 39 41
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

Patryk Pyczak

Starszy Strażnik Straży Miejskiej

ul. Jedności Narodowej 32
telefon: 75 717 39 41
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Nazwa i adres siedzibyNr telefonuStrona internetowa
i adres e-mail
Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej
ul. Turystyczna 2
75 717 23 56
75 717 24 16
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej -
Dział Komunalny
ul. Turystyczna 2
75 717 25 59 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Jedności Narodowej 11
75 717 21 46 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji – Oddz. w Szklarskiej Porębie
ul. Prusa 2
75 717 21 12 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ochotnicza Straż Pożarna
ul. Jedności Narodowej 32
75 717 22 88 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Komisariat Policji w Szklarskiej Porębie 
ul. Granitowa 1
75 75 45 400  
Miejska Biblioteka Publiczna
ul. 1 Maja
75 717 34 43 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej
ul. Słowackiego 13
Biała Dolina
75 717 36 14
502 215 830
www.moksial.pl
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
SP ZOZ Przychodnia Rejonowa
ul. Szpitalna 1
75 717 21 55 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Izerskie Centrum Pulmonologii i Chemioterapii NZOZ w Szklarskiej Porębie
ul. Sanatoryjna 1
75 75 47 100 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
ul. Szpitalna
75 717 21 57 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Centrum Pulmonologii
i Alergologii w Karpaczu S.A. (odział w Szklarskiej Porębie)
75 76 19 583

www.cpia.pl
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sudecki Dom Seniora "Słoneczna Polana"
ul. Franciszkańska 30
+48 75 717 25 32
+48 883-358-125
www.domslonecznapolana.pl
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
ul. Górna 29

 tel. 75 717 24 67

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
www.poradniaszklarska.pl

Szkoły i przedszkola

Nazwa i adres siedzibyNr telefonuStrona internetowa
i adres e-mail
Szkoła Podstawowa nr 1
Ul. 1 Maja 32
75 717 23 88 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Szkoła Podstawowa nr 5
Ul. 11 Listopada 2
75 717 29 32 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego
Ul. Obrońców Pokoju 17
75 717 22 06 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.zso-szklarska.com
Przedszkole Samorządowe nr 2
Ul. Osiedle Huty 1
75 717 27 16 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
InstytucjaTelefon / Kontakt
Urząd Miejski ul. Granitowa 2 75 75 47 700
75 75 47 708
Urząd Pocztowy ul. Jedności Narodowej 8 75 717 49 06
Nadleśnictwo ul. Krasińskiego 6 75 717 23 32
75 717 23 60
Sudety LIFT sp. z o.o. ul. Turystyczna 25a 75 717 30 35
Informacje
Referat Promocji Miasta 
ul. Jedności Narodowej 1a
75 75 47 740
75 75 47 742 fax
Informacja Narciarska 75 717 21 18
Informacja PKP 22 511 6003, www.pkp.pl
Informacja PKS 0703 403 337, www.pks.jgora.pl
Komunikacja
Postój TAXI ul. 1 Maja 75 717 21 03 
Euro Radio TAXI    Jelenia Góra - Szklarska Poręba - Karpacz 19625 lub 695 25 25 25
Służba zdrowia
SP ZOZ Przychodnia Rejonowa ul. Szpitalna 1, www.spzozszklarska.com.pl 75 717 21 55 
75 717 21 57
Izerskie Centrum Pulmonologii i Chemioterapii NZOZ  
ul. Sanatoryjna 1, www.izer-med.com.pl
75 75 47 100
75 75 47 111
Centrum Rehabilitacji Rolników „ KRUS „ 
ul. Kopernika 14
75 717 30 01 do 09

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Górna 29

 75 717 24 67

Sudecki Dom Seniora "Słoneczna Polana" ul. Franciszkańska 30
www.domslonecznapolana.pl

75 717 25 32 

Apteki
APTEKA "ESCULAP" ul. 1-go Maja 4 75 717 31 46 
APTEKA "KROKUS" ul. Jedności Narodowej 7 75 717 22 31 46 

APTEKA "RETRO"  ul. Mała 1,  Otwarte: Pn-Pt 8-18, Sobota 8-14

512 934 888
Banki
Bank Zachodni WBK S.A.
ul. Jedności Narodowej 16
75 75 381 90 do 92
PKO Bank Polski SA Oddział 1 w Szklarskiej Porębie
ul. Jedności Narodowej 5
Tel. 75 730 36 30
Fax. 75 730 36 39
Telefony alarmowe
Straż Miejska ul. Jedności Narodowej 32 75 717 39 41
603 376 607
Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
ul. Urocza 2
75 717 33 93
985
Komisariat Policji ul. Granitowa 1 75 75 45 400                      997
Ochotnicza Straż Pożarna
ul. Jedności Narodowej 32
75 717 22 88
998
Miejski Zakład Gospodarki Lokalowej 
ul. Turystyczna 2
0-75 717-23-56
0-75 717-24-16
Miejski Zakład Gospodarki Lokalowej dział komunalny
ul. Turystyczna 2
75 717 25 59
Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji
ul. Prusa 2
75 717 21 12 
75 717 27 26
Serwisy informacyjne Orange – numer telefonu
biuro numerów 118 913
międzynarodowe biuro numerów 118 912
informacja miejska 9491
biuro zleceń 9497
bank danych 9493
zamawianie rozmów międzymiastowych 9050
zamawianie rozmów międzynarodowych 9051
Błękitna Linia 9393