Singeltrack — zrównoważone trasy rowerowe. Przebudowę dróg i ścieżek leśnych na nie Szklarska Poręba rozpoczęła już w ubiegłym roku

Szczegółowy opis projektu

Tytuł:Budowa ścieżek rowerowych oraz tarasów widokowych w celu kanalizacji ruchu turystycznego na cennych przyrodniczo obszarach Natura 2000 w Szklarskiej Porębie.

Klasyfikacja: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014- 2020, Oś Priorytetowa 4. Środowisko i zasoby, Działanie 4.4 Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych, Poddziałanie 4.4.3 Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych – ZIT AJ.

Beneficjent: Miasto Szklarska Poręba.

Okres realizacji: 11.4.2016—25.3.2019.

Wartość: 1.468.171,08 zł.

Kwota dofinansowania: 1.244.596,42 zł (85%).

Opis:
Projekt polega na udostępnieniu dla ruchu turystycznego obszarów cennych przyrodniczo w sposób zorganizowany, umożliwiający ochronę unikalnych zasobów środowiska.
Głównym elementem projektu jest budowa elementów infrastruktury turystycznej, kanalizującej ruch na części obszarów o dużym znaczeniu przyrodniczym, takich jak:
• ok. 23,3 km tzw. zrównoważonych tras rowerowych typu singletrack (w tym ok. 5,8 km w istniejących drogach i ścieżkach leśnych), wraz z montażem elementów małej architektury (ławki, mapy, kosze na śmieci, stojaki na rowery),
• 3 drewnianych tarasów widokowych o pow. do 35 m2 w rejonie tzw. Zakrętu Śmierci, wraz z wymianą elementów małej architektury (tablice informacyjne, ławki, stojaki na rowery) i uzupełnieniem kamiennych stopni,
• drewnianej platformy widokowej na konstrukcji stalowej (171,6 m2) wraz z elementami małej architektury (tablice informacyjne, ławki, stojaki na rowery) na Zbójeckich Skałach.
Realizacja projektu przyczyni się do zmniejszenia presji na obszary cenne przyrodniczo poprzez uporządkowanie ruchu turystycznego i przekierowanie go na ściśle określone i wyznaczone ścieżki turystyczne oraz wyznaczone miejsca postojowe i punkty widokowe. Obecnie ruch turystyczny, w tym rowerowy, odbywa się poza wyznaczonymi szlakami i ścieżkami z powodu złej jakości oraz niewystarczających oznaczeń wyznaczonych szlaków turystycznych. Technologia wykonania prac dostosowana zostanie do charakteru obszarów chronionych. W ramach projektu planuje się również działania edukacyjne – prelekcje pracowników Karkonoskiego Parku Narodowego oraz przygotowanie i udostępnienie mapy tras rowerowych i broszur informacyjnych z mapami w wersji elektronicznej.

Cele szczegółowe:
Celem projektu jest zmniejszenie presji turystów licznie odwiedzających miasto Szklarska Poręba na cenne przyrodniczo obszary chronione, przy jednoczesnym zapewnieniu możliwości uprawiania turystyki w unikalnych, wyjątkowych pod względem krajobrazowym i przyrodniczym miejscach. W efekcie realizacji projektu poprawi się jakość ochrony przyrody na obszarach chronionych, a jednocześnie poprawie ulegnie możliwość uprawiania turystyki aktywnej.
Skanalizowanie ruchu turystycznego poprzez budowę tarasów widokowych i tras rowerowych w miejscach najczęściej odwiedzanych przez turystów, a co za tym idzie udostępnienie ich w sposób zorganizowany dla społeczeństwa, to cele podstawowe realizacji projektu. Projekt realizuje przy tym zasady dotyczące budowania przyjaznych dla środowiska i zrównoważonych ścieżek rowerowych oraz miejsc widokowych. Realizacja przedsięwzięcia w znacznym stopniu przyczyni się do zabezpieczenia obszarów cennych przyrodniczo poprzez właściwe ukierunkowanie ruchu turystycznego, zmniejszając presję na gatunki i siedliska chronione czy też wspierając istniejące formy ochrony przyrody.
Budowa nowych ścieżek rowerowych wpłynie pozytywnie na stan zdrowia mieszkańców miasta oraz turystów, przyjętego jako cel pośredni. Brak ruchu, nadmierne korzystanie z samochodów jest przyczyną wielu schorzeń cywilizacyjnych. Potrzeby w zakresie zmiany stylu życia mieszkańców podkreśla się w wielu dokumentach strategicznych i badaniach. Mieszkańcy Aglomeracji Jeleniogórskiej są zadowoleni z dostępności i jakości usług publicznych, jednak jednym z problemów jest niedostatek rozwiązań ułatwiających zdrowy styl życia (dostępna infrastruktura sportowa, w tym ścieżki rowerowe).
Dodatkowym celem projektu jest szansa rozwoju gospodarczego gminy Szklarska Poręba, dzięki wykorzystaniu jej potencjału turystycznego m. in. poprzez podniesienie walorów turystycznych miasta. Realizacja projektu pozytywnie wpłynie na wzrost liczby osób odwiedzających miasto – co jest szczególnie istotne z punktu widzenia profilu gospodarczego miasta.

Odbiorcy: Beneficjent publiczny — Miasto Szklarska Poręba (JST).
Oferta powstałej infrastruktury skierowana będzie, zgodnie z celami i zakresem projektu, do trzech grup docelowych:
• turyści,
• dzieci i młodzież,
• społeczność lokalna.

Miejsce realizacji: Projekt jest realizowany na terenie miasta Szklarska Poręba.

logosy