BURMISTRZ SZKLARSKIEJ PORĘBY
P  R  Z  Y  P  O  M  I  N  A

o ustawowym obowiązku złożenia w tut. Urzędzie w terminie do 31 stycznia 2018r. stosownego oświadczenia o wartości sprzedaży brutto napojów alkoholowych w roku ubiegłym, przez przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych, w ramach udzielonego im zezwolenia. Gdy przedsiębiorca nie złoży oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w ustawowym terminie, obowiązany jest do uiszczenia opłaty dodatkowej w wysokości 30 % opłaty rocznej za każde z posiadanych zezwoleń.

Ponadto Burmistrz przypomina, że termin wniesienia I raty opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych mija 31 stycznia 2018 roku. W przypadku gdy przedsiębiorca nie uiści I raty w ustawowym terminie ma dodatkowych 30 dni na dokonanie wpłaty, ale będzie ona powiększona o 30% opłaty rocznej.
 
Więcej informacji udziela Agnieszka Swoboda, tel. 7575 47 704