×

Uwaga

There is no category chosen or category doesn't contain any items

 

ŚWIAT SIĘ ZMIENIA

ŚMIECENIE ODPADA

Jeżeli chcesz wiedzieć jak zmiany w prawie odpadowym wpłyną na Twoje codzienne postępowanie z odpadami – przeczytaj tę broszurę.

W styczniu 2012 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach zmieniająca od podstaw system zagospodarowania odpadów. Polska rozpoczyna nowoczesne zarządzanie odpadami i dołącza do europejskiego standardu zagospodarowania odpadów. Od 2013 r. wszyscy mieszkańcy polskich gmin będą korzystali z uproszczonego systemu, który zapewni większy porządek, lepszą segregację odpadów i mniejsze zaśmiecenie środowiska. Za właściwe zagospodarowanie wszystkich odpadów komunalnych odpowiedzialna będzie gmina, a nie jak dotychczas firma odbierająca odpady. Przyjęte rozwiązania wprowadzają dla samorządów nowe obowiązki i kompetencje.

Co czeka każdego z nas:

 • nie będziemy musieli poszukiwać najatrakcyjniejszej oferty wywozu odpadów i podpisywać umów z przedsiębiorcami odbierającymi odpady. Będzie to obowiązkiem gminy, która zawrze umowę z wyłonioną w drodze przetargu firmą,
 • będziemy uiszczać do gminy ujednoliconą, stałą, wyznaczoną w drodze uchwały stawkę za odbiór odpadów. Dla osób, które będą zbierać odpady selektywnie, tj. sortować osobno papier, plastik, szkło, opakowania wielomateriałowe i odpady ulegające biodegradacji opłata ta będzie niższa,
 • w celu naliczenia opłaty każdy właściciel nieruchomości w I połowie 2013 r. złoży do gminy DEKLARACJĘ, która będzie pod- stawą do naliczenia opłaty ponoszonej przez mieszkańców nieruchomości. Mieszkańcy zostaną poinformowani o zasadach wypełnienia i miejscu złożenia deklaracji,
 • gmina będzie miała obowiązek zapewnić właściwe, ekologiczne zagospodarowanie odebranych od mieszkańców odpadów oraz umożliwić nam mieszkań- com selektywne zbieranie odpadów (np. ułatwić dostęp do pojemników do selektywnej zbiórki, ustawić większą ilość pojemników, itp.),
 • gmina zorganizuje punkty selektywnego zbierania odpadów dając wreszcie możliwość nieodpłatnego pozbycia się np. starego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, niepotrzebnych mebli, przeterminowanych leków czy zużytych baterii i żarówek w sposób zgodny z prawem i przyjazny środowisku,
 • każda osoba posiadająca dotychczas samodzielną umowę z firmą wywozową powinna pamiętać o wypowiedzeniu tej umowy z dniem 1 lipca 2013 r.

Jakich korzyści możemy się spodziewać:

 • poprawi się stan czystości miast i wsi oraz zmniejszona będzie uciążliwość odpadów dla ludzi i środowiska,
 • wypełnione zostaną nałożone na Polskę obowiązki zapewnienia wymaganych poziomów recyklingu surowców wtórnych oraz ograniczenia składowania odpadów organicznych, przez co uniknie się płacenia kar,
 • wzrośnie świadomość ekologiczna i dbałość mieszkańców o stan środowiska, w którym żyją,
 • zmniejszy się ilość odpadów wyrzucanych „na dziko” i zniknie powód do spalania odpadów w piecach domowych.

Polska znajduje się w ogonie Europy

Większość z 12 mln ton odpadów komunalnych wytwarzanych przez nas w ciągu roku ląduje na składowiskach. W wielu miejscach brakuje dobrze działających systemów selektywnej zbiórki oraz instalacji zagospodarowania odpadów: sortowni, kompostowni, instalacji do spalania odpadów.

Dzięki zmianom w prawie odpadowym Polska ma szansę uzyskać 30 % poziom recyklingu wszystkich odpadów i zmniejszyć o ponad połowę ilość składowanych odpadów.

Każdy z nas może mieć wpływ

na ilość powstających odpadów

Segreguj ponieważ 80% odpadów w Twoim pojemniku to cenne surowce m.in.: plastik, papier, szkło, metale, odpady organiczne 

Dowiedz się jakie zasady segregacji obowiązują w Twojej miejscowości. Zadzwoń do swojego Urzędu Miasta/Gminy.

Zachęcamy do:

 • Korzystania z produktów wielokrotnego użytku.
 • Pakowania zakupów do toreb płóciennych lub koszyków, zamiast jednorazowych reklamówek foliowych.
 • Kupowania produktów w opakowaniach zwrotnych lub nadających się do recyklingu.
 • Zgniatania odpadów przed wyrzuceniem do pojemnika.
 • Kompostowania odpadów z własnego ogrodu, to dobry sposób na zagospodarowanie cennych odpadów zielonych. 
 • Zwracania uwagi na towary oznakowane jako ekologiczne, gdyż są one wyprodukowane tak, aby nie stanowiły zagrożenia dla środowiska.

SYMBOL RECYKLINGU Taką informację znajdziemy na opakowaniach, które podlegają ponownemu wykorzystaniu. Umieszcza się je na opakowaniach z tworzyw sztucznych bądź aluminium.
DBAJ O CZYSTOŚĆ Symbol przypomina, że opakowanie po zużytym produkcie należy wyrzucić do kosza, tak aby nie zaśmiecać otoczenia.
OPAKOWANIE BIODEGRADOWALNE
Symbol opakowania biodegradowalnego, które w czasie kompostowania nie uwalnia żadnych szkodliwych sub- stancji.
OPAKOWANIE DO PONOWNEGO WYKORZYSTANIA
Symbol ten oznacza, że po wykorzystaniu produktu jego opakowanie nadaje się do ponownego wykorzystania co najmniej drugii raz. Znak można znaleźć na kontenerach, beczkach, pudełkach, puszkach, kanistrach.BEZPIECZNY DLA OZONU
Ten symbol informuje konsumenta, że produkt nie zawiera freonów, które niszczą warstwę ozonową, a tym samym przyczyniają się do globalnego ocieplenia klimatu.
PRODUKT ENERGOOSZCZĘDNY
Międzynarodowy program mający na celu promowanie produktów energooszczędnych i zmniejszenie wydzielania gazów będących przyczyną efektu cieplarnianego.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o postępowaniu z odpadami na Dolnym Śląsku wejdź na serwis www.smiecenieodpada.pl oraz www.facebook.com/smiecenie.odpada dostępne tam są:

 • informacje gdzie można pozbyć się śmieci
 • porady jak prawidłowo segregować odpady
 • ciekawe wydarzenia, konkursy, sondaże
 • wywiady, zdjęcia, teksty nadesłane przez użytkowników
 • informacje o nowym prawie odpadowym
 • informacje o kampanii

 

Termiczne unieszkodliwianie odpadów z odzyskiem energii

Jednym z ważniejszych przedmiotów gospodarki odpadami są opakowania i odpady opakowaniowe. Podstawowym dokumentem Unii Europejskiej wyznaczającym kierunki działań w tym zakresie jest Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/12/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych.
Na jej podstawie ustalono ustawowe poziomy obowiązków odzysku i recyklingu, które do końca 2014 r. powinny wynieść odpowiednio: min. 60% i 55%-80%, co oznacza, że już co drugie opakowanie musi zostać poddanie odzyskowi!!! Należy się zatem zastanowić nad możliwościami uzyskania tych poziomów.

OD CZEGO ZACZĄĆ?
Podstawową zasadą gospodarowania odpadami jest:

 • Unikanie ich powstawania, w dalszej kolejności,
 • Wykorzystanie materiałowe i energetyczne, w tym m. in. termiczne unieszkodliwianie odpadów,
 • W ostateczności składowanie na składowiskach, co jest najbardziej prymitywną metodą postępowania z odpadami.

Pierwsza zasada najpełniej może być realizowana poprzez działania informacyjno-edukacyjne skierowane nie tylko do społeczeństwa, lecz także do producentów, polegająca na nakłanianiu do redukcji masy opakowań,
druga opiera się na recyklingu  surowców wtórnych,
oraz odzysku energii zawartej w odpadach podczas termicznego przekształcania i wytwarzania energii elektrycznej i/lub ciepła.

Składowanie odpadów jest w gospodarce odpadami zjawiskiem najmniej pożądanym.

Termiczne unieszkodliwienie odpadów, choć jest skutecznym sposobem na spełnienie wymogów prawnych, ograniczone jest licznymi barierami.

STAN GOSPODARKI ODPADAMI W POLSCE

 1. W Polsce brak jest wystarczającej liczby instalacji do odzysku i unieszkodliwienia odpadów.
 2. Systemy selektywnej zbiórki odpadów nie funkcjonują na tyle sprawnie, aby zaspokoić potrzeby w zakresie recyklingu.
 3. Pierwsza spalarnia odpadów komunalnych uruchomiona została w Polsce już w 1912 r. w Warszawie, w chwili obecnej funkcjonuje nadal tylko jedna spalarnia odpadów, od 2001 r., ponownie w Warszawie!

To za mało, by udało się osiągnąć wymagany prawem min. 60% poziom odzysku opakowań!!!

Nowoczesne spalarnie w znaczący sposób, m.in. poprzez najnowsze rozwiązania w zakresie oczyszczania spalin oraz wymagane prawem rygorystyczne parametry emisyjne, ograniczają do minimum możliwość zanieczyszczenia środowiska.
Spalanie odpadów jest reakcją utleniania przebiegającą z wydzieleniem ciepła na zewnątrz.
Najważniejszymi czynnikami procesu spalania, od których zależy czy stanowi on zagrożenie dla środowiska, są:

 • czas przebywania odpadów w komorze spalania,
 • turbulencja gazów i powietrza w komorze spalania,
 • temperatura spalania.

Efektywne spalanie, przebiegające w odpowiedniej temperaturze, tj. 1200 stopnie Celcjusza, nie powoduje wytwarzania szkodliwych substancji i związków, m.in. furanów i dioksyn. Ponadto instalacje oczyszczania spalin dotrzymują najbardziej surowych norm, podczas gdy indywidualne paleniska domowe, w których częstokroć spalane są odpady, np. tworzywa sztuczne, emitują do powietrza wielokrotne, większe stężenia zanieczyszczeń niż profesjonalne spalarnie odpadów (przykładowo: spalanie tworzyw sztucznych z udziałem chloru powoduje nawet 10 tysięcy razy większe stężenia emitowanych dioksyn).

Jedną z przyczyn istotnego zagrożenia dla zdrowia ludzi ze strony, w żaden sposób niekontrolowanych, kominów palenisk domowych jest fakt, że zlokalizowane są one zwykle bardzo nisko. Stanowią w ten sposób tzw. źródła niskiej, niebezpiecznej dla zdrowia, emisji. Niskie kominy nie mają możliwości wyniesienia zanieczyszczeń na duże odległości i ich rozproszenia przez wiatr, co powoduje ich koncentrację i uniemożliwienie samooczyszczenia powietrza, którym w tym przypadku często bezpośrednio oddychamy.

ZALETY TERMICZNEGO UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW

Termiczne unieszkodliwienie odpadów o odpowiednich właściwościach paliwowych, przebiegające w optymalnych, wymaganych prawnie warunkach procesu, dostarcza w konsekwencji energię elektryczną i/lub cieplną, zmniejszając tym samym zużycie podstawowych surowców energetycznych i ograniczając uzależnienie produkcji energii od paliw kopalnych. Ponadto w świetle najnowszych przepisów część energii elektrycznej wytworzonej w spalarni odpadów z odzysku energii zawartej w tzw. odpadach ulegających biodegradacji będzie miała charakter energii odnawialnej, podobnie jak energia uzyskana z energii słońca, wiatru itp.
1 tona odpadów komunalnych posiada w warunkach polskich wartość opałową od 6 000 do 9 000 kJ/kg. Odpowiedniej wielkości spalarnia odpadów komunalnych spalająca o takiej kaloryczności odpady może pokryć nawet do 50% zapotrzebowania na energię cieplną miasta.

Spalanie 1 plastikowej torebki może zasilić jedną żarówkę o mocy 60 W przez jedną minutę.

Nie można zapomnieć, że podczas procesu spalania odpadów powstają różnego rodzaju pozostałości stałe i ciekłe, tzw. odpady wtórne, a ich średni, procentowy udział masowy nie przekracza 30% masy odpadów na wejściu do spalarni. Ich udział i rodzaj zależy od stosowanej technologii spalania oraz technologii oczyszczania spalin. Są to głównie:

 • pozostałości poreakcyjne z oczyszczania spalin;
 • odpad żużla po spaleniu odpadów;
 • odpady odzyskanych metali żelaznych (poprzez elektromagnes).

Tylko pozostałości po procesie oczyszczania spalin są odpadem niebezpiecznym (i jako takie muszą być składowane na izolowanym składowisku odpadów niebezpiecznych), pozostałe mogą być gospodarczo wykorzystywane: żużel - może być wykorzystywany w budownictwie drogowym i pracach ziemnych, natomiast odpady pozyskanych metali trafiają do hut, gdzie stanowią bardzo dobry dla procesu wytopu żelaza złom metali, dzięki ich odtłuszczeniu i wypaleniu z powłok lakierniczych.

Termiczne unieszkodliwienie odpadów komunalnych nie jest rozwiązaniem uniwersalnym, sprawdzającym się w przypadku każdego systemu gospodarki odpadami, ale jeśli funkcjonuje, zawsze stanowi jego element. Występują tutaj następujące bariery:

 • bariera ilościowa
  Warunkuje ona bezpośrednio opłacalność ekonomiczną spalarni odpadów komunalnych, ponieważ za optymalne pod względem przepustowości uważa się instalacje o przepustowości od 100000 Mg/rok. Ponadto instalacje termicznego unieszkodliwiania powinny być lokalizowane na obszarach, na których "obsługiwać" będą co najmniej 300 tyś. mieszkańców;
 • bariera wartości opałowej
  Nie wszystkie odpady są odpowiednim źródłem energii. Istnieje tzw. granica autotermicznego spalania (bez paliwa wspomagającego), gwarantowana  przez wartość opałową równą 5800 kJ/kg, poniżej której spalanie wymaga dodatkowego użycia paliwa, co wpływa na obniżenie opłacalności ekonomicznej procesu oraz minimalizację korzystnego efektu środowiskowego;
 • bariera finansowa
  Budowa nowoczesnej spalarni odpadów komunalnych generuje wysokie nakłady inwestycyjne oraz koszty eksploatacyjne związane z jej funkcjonowaniem. Koszty eksploatacyjne spalarni nie muszą być jednak dużo wyższe w stosunku do opłat za składowanie odpadów, które w świetle najnowszych przepisów stają się coraz wyższe, jako opłaty odpowiadające najbardziej prymitywnej i zagrażającej środowisku metody unieszkodliwiania odpadów komunalnych.
 • bariera akceptacji społecznej
  Jest to bariera najtrudniejsza do pokonania. Warunkiem powodzenia jest rzetelne merytoryczne oraz wszechstronne i obiektywne informacje społeczeństwa,a szczególnie bezpośrednio zainteresowanych mieszkańców, o realnym zagrożeniu ze strony spalarni odpadów. Informacja taka musi być związana z ustawiczną edukacją ekologiczną.

PODSUMOWANIE

 • Polska musi osiągnąć min. 60% poziom odzysku i 55% - 80% poziom recyklingu odpadów opakowaniowych;
 • konieczna jest edukacja całego społeczeństwa w zakresie selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych, co stanowić będzie wkład każdego z nas w poprawę stanu środowiska, w którym żyjemy;
 • priorytetem jest unikanie powstawania odpadów;
 • niezbędna jest selektywna zbiórka pozwalająca na ponowne wykorzystanie odpadów (materiałowe i energetyczne);
 • składowanie odpadów powinno być ograniczane do niezbędnego minimum;
 • termiczne unieszkodliwienie odpadów komunalnych z odzyskiem energii jest jednym ze sposobów osiągnięcia wymaganych prawem poziomów odzysku opakowań, a ponad 350 spalarni pracujących w krajach członkowskich tzw. dawnej 15UE dowodzi bezpieczeństwa ekologicznego, sensu oraz potrzeby ich istnienia.

ZASADY SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW

Góra śmieci rośnie w zastraszającym tempie, niszcząc nasze środowisko!

Cz wiesz, że w 2007 r. wytworzono w Polsce ok. 10 mln ton stałych odpadów komunalnych? Tzn., że czteroosobowa  rodzina produkuje ok. 1000 kg odpadów rocznie !!!!
Źródło: GUS, 2008

Ok. 95% wytworzonych odpadów trafia na składowiska komunalne. Segregowanych jest więc zaledwie 5%
Źródło: GUS, 2008

Statystycznie jedna tona odpadów komunalnych zawiera:

 • 36% odpadów organicznych
 • 19% papieru u tektury
 • 14% tworzyw sztucznych
 • 10% odpadów frakcji drobnej (<10mm)
 • 8% szkła
 • 5% odpadów mineralnych
 • 4% metali
  Źródło: na podstawie danych opracowanych przez IETU

Jak możemy zahamować degradację otaczającego nas środowiska?
Przede wszystkim staraj się unikać powstawania odpadów:

 • wybierając produkty, które nie posiadają zbędnych opakowań,
 • pakując zakupy we własną, zabraną z domu torbę, rezygnując w ten sposób z kolejnej reklamówki,
 • używając produktów w opakowaniach wielokrotnego użytku,
 • zwracając uwagę na to, czy opakowanie produktu nadaje się do powtórnego przetworzenia,
 • kupując towary w opakowaniach z recyklingu.

Nie jesteśmy jednak w stanie całkowicie zapobiec powstawaniu odpadów, dlatego zacznijmy je segregować.

SEGREGUJ PAPIER

Do niebieskich pojemników na papier należy wrzucać:

 • gazety, czasopisma, katalogi,
 • książki w miękkich okładkach lub z usuniętymi twardymi,
 • papier szkolny i biurowy, ścinki drukarskie,
 • karton, tekturę, worki papierowe

Nie należy wrzucać:

 • opakowań z zawartością,
 • lakierowanego lub foliowanego papieru z folderów reklamowych,
 • tapet, worków po cemencie,
 • kalki, papieru termicznego i faksowego,
 • artykułów higienicznych,
 • zatłuszczonego papieru.

ZANIM WRZUCISZ:
postaraj się usunąć wszystkie części, które nie są z papieru, oczyść papier z resztek produktów, złóż kartony tak, aby zajmowały jak najmniej miejsca.

Każda tona papieru wyprodukowana z makulatury ratuje 17 drzew przed wycięciem. Przy produkcji papieru z recyklingu zużywa się 60% mniej energii.
Źródło: EPA

SEGREGUJ SZKŁO

Do pojemników na szkło należy wrzucać:

 • butelki i słoiki szklane po napojach i żywności,
 • szklane opakowania po kosmetykach.

Nie należy wrzucać:

 • szkła płaskiego (szyby, lustra, szyby samochodowe),
 • szkła okularowego,
 • szkła kryształowego, naczyń żaroodpornych,
 • ceramiki, fajansu, porcelany, naczyń typu arco, misek, talerzy,
 • żarówek, świetlówek, kineskopów,
 • opakowań po lekach i środkach chemicznych.

ZANIM WRZUCISZ:
zdejmij nakrętki, kapsle, korki i etykiety, rozdziel opakowania według kolorów i wrzuć do odpowiednich pojemników: szkło bezbarwne - biały pojemnik, szkło kolorowe - zielony pojemnik.

Recykling szklanego słoika pozwala zaoszczędzić tyle energii, ile zużywa w ciągu 4 godzin 100 watowa żarówka.
Źródło: EPA

SEGREGUJ TWORZYWA SZTUCZNE I METALE

Do żółtych pojemników na tworzywa sztuczne i metale należy wrzucać:

 • puste butelki plastikowe po napojach, kosmetykach i środkach czystości,
 • plastikowe opakowania po żywności, folie, reklamówki,
 • zakrętki,
 • czyste kanistry plastikowe,
 • puszki po napojach i konserwach,
 • metale kolorowe, kapsle i inne elementy metalowe.

Nie należy wrzucać:

 • opakowań po lekach,
 • opakowań i butelek po olejach i smarach, puszek i pojemników po farbach i lakierach,
 • opakowań po środkach chwasto i owadobójczych,
 • zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 • styropianu,
 • opakowań po aerozolach,
 • baterii,
 • butelek po płynach chłodniczych.

ZANIM WRZUCISZ:
opróżnij opakowania z resztek produktów, zdejmij nakrętki i etykiety, zgnieć butelkę i puszkę.

Produkcja puszki aluminiowej z recyklingu wymaga tylko 5% energii, potrzebnej  do wyprodukowania puszki z rudy.
Źródło: EPA

PAMIĘTAJ, ŻE RECYKLING:

 1. Oszczędza energię oraz zapobiega zanieczyszczeniom powstającym podczas przetwarzania surowców naturalnych.
 2. Zmniejsza emisję gazów cieplarnianych.
 3. Chroni zasoby naturalne oraz środowisko dla naszych dzieci.
 4. Znacznie zmniejsza ilość odpadów wywożonych na składowiska.
 5. Pozwala tworzyć tzw. zielone miejsca pracy oraz zwiększa konkurencyjność naszej gospodarki.
 6. Korzystając z pojemników do selektywnej zbiórki odpadów zmniejszasz masę i koszty wywozu odpadów z własnego gospodarstwa domowego.

Wystarczy tak niewiele, aby nasze życie zupełnie się zmieniło!

SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW TO AKTYWNA FORMA OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO!
PRZYŁĄCZ SIĘ DO NAS!


„OPŁATA ODPADOWA”

Gmina przejmuje obowiązki właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi i jest zobowiązana do zorganizowania odbierania tych odpadów. Może też przejąć obowiązki właścicieli nieruchomości, nie zamieszkiwanych przez mieszkańców (urzędy, szkoły, hotele, klepy, restauracje, ogródki działkowe, inne firmy itp.)

Właściciele nieruchomości = współwłaściciele, użytkownicy wieczyści, jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

 • Ustawa weszła w życie z dniem 1 stycznia 2012, ustalono okresy przejściowe od 6-18 miesięcy.
 • Rada gminy jest zobowiązana podjąć wszystkie uchwały związane ze zmienianą ustawą w terminie 12 miesięcy od dnia jej wejścia.
 • Gmina jest zobowiązana dostosować system gospodarowania odpadami do wymagań ustawy w terminie 18 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy. 

ZADANIA GMINY:

 • obejmuje wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie gminy systemem gospodarowania odpadami komunalnymi,
 • nadzoruje gospodarowaniem odpadami komunalnymi,
 • ustanawia selektywne zbieranie odpadów komunalnych co najmniej dla: papieru, metalu, tworzywa sztucznego, szkła i opakowań wielomateriałowych oraz odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,
 • tworzy punkty zbierania w/w odpadów oraz wskazuje miejsca zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych, prowadzi działania edukacyjne i informacyjne,
 • analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w tym koszty poniesionych w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych,
 • organizacja przetargu na odbieranie i zagospodarowanie odpadów,
 • Rada Gminy uchwala czy odpady będą odbierane wyłącznie z gospodarstw domowych, czy również od właścicieli nieruchomości, na terenie których prowadzona jest działalność, w związku z którą powstają odpady komunalne,
 • Rada Gminy ustala stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz szczegółowy sposób świadczenia usług na rzecz właścicieli nieruchomości ( niższe stawki jeśli odpady zbierane są selektywnie).

OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI:
Metoda wyliczania opłaty uzależniona jest od typu nieruchomości na której powstają odpady komunalne:

 • nieruchomości zamieszkałe (art. 6c ust. 1): rada gminy może uchwalić jedną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami (art. 6k ust. 1), jest to iloczyn:
  1. liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość lub
  2. ilość zużytej wody w danej nieruchomości lub
  3. powierzchni lokalu lub
  4. gospodarstwa domowego (art. 6j ust. 1 i 2)
  i ustalonej przez gminę stawki opłaty.
 • nieruchomości nie zamieszkałe (art. 6c ust. 2) opłata stanowi:
  iloczyn liczby pojemników z odpadami komunalnymi powstałymi na danej nieruchomości oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności (art. 6k ust.2).
  W przypadku nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość zamieszkaną i w części nie zamieszkaną, opłata za gospodarowanie
  odpadami stanowi sumę opłat obliczonych zgodnie z art. 6j ust. 1,2 i 3.

KOSZTY FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
W skład kosztów systemu wchodzą:

 • koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
 • koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
 • koszty obsługi administracyjnej systemu (obsługa klientów, obsługa finansowa i windykacyjna, koszty sprzętowe – komputery, programy).
 • Rada Gminy uchwala wzór deklaracji, jednostkową stawkę oraz częstotliwość wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, może określić wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji o wysokości opłaty (np. rachunek za wodę)
 • właściciel nieruchomości składa deklaracje i sam wylicza stawkę, którą będzie płacił.
 • stawka opłaty powinna być zróżnicowana i stanowić zachętę do ograniczania wytwarzania odpadów przez mieszkańców oraz odzysku odpadów we własnym zakresie (np. kompostowniki przydomowe), powinna uwzględniać ilość odpadów surowcowych i bioodpadów zbieranych selektywnie,

OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI:

 • wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymanie ich w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;
 • wypowiedzenie umowy firmie, która dotychczas odbierała odpady, nie wygasają one z mocy prawa.

GMINY SĄ ZOBOWIĄZANE OGRANICZYĆ MASĘ ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI PRZEKAZYWANYCH DO SKŁADOWANIA:

 • do dnia 16 lipca 2013 r. – do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,
 • do dnia 16 lipca 2020 r. – do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.

Gniazda selektywnej zbiórki odpadów


Selektywna zbiórka odpadów na terenie Szklarskiej Poręby zorganizowana jest w formie 38 tzw. gniazd selektywnej zbiórki, w których dostępne są zróżnicowane kolorystycznie pojemniki na następujące rodzaje odpadów:

 • pojemniki żółte i/lub pojemniki koszowe, na opakowania plastikowe i metalowe puszki po napojach;
 • pojemniki niebieskie – na papier;
 • pojemniki zielone – na szkło opakowaniowe;

Do pojemników niebieskich – na papier -  wrzucana powinna być makulatura (stare gazety, czasopisma, tektura opakowaniowa itp.) – nie wrzucamy do tych pojemników zatłuszczonych, zabrudzonych opakowań papierowych po żywności! (opakowania po pizzy)
Do pojemników zielonych – na szkło opakowaniowe – wrzucane powinny być wyłącznie opakowania szklane, pozbawione nakrętek i kapsli – nie wrzucamy stłuczki szklanej!
Do pojemników żółtych i koszowych – wrzucamy opakowania plastikowe oraz metalowe puszki po napojach.
Pojemniki opróżniane są raz w tygodniu (poniedziałek, wtorek) – w jednym tygodniu odbywa się to rano, w kolejnym po południu.
Często zdarza się, że widzimy obok pojemników w gniazdach sterty podrzuconych odpadów, stanowiące wyjątkowo nieestetyczne obrazki świadczące o kulturze naszych mieszkańców.

Podstawową zasadą każdego korzystającego z tych pojemników powinno być:
"pojemnik jest pełny, szukam w innym punkcie mniej pełnego lub wstrzymuję się z pozostawieniem odpadów do jego opróżnienia” .
No i rzecz najważniejsza, w gniazdach zbierane są wyłącznie te rodzaje odpadów, na jakie ustawiono w nich pojemniki.
Zużytych mebli, odpadów rozbiórkowych pozbywamy się w sposób dla nich przewidziany.
Miasto organizuje zbiórkę tzw. odpadów wielkogabarytowych - nieodpłatnie, a jeżeli musimy się pozbyć tego typu odpadów w innym terminie, należy we własnym zakresie skorzystać z usług firmy zajmującej się odbiorem odpadów.
Podobnie z odpadami rozbiórkowymi – należy zapewnić sobie podstawienie stosownego kontenera oraz wywiezienie go po napełnieniu.
Odbiór nieodpłatny od mieszkańców szczególnych grup odpadów nie oznacza, że odbierane są one za darmo. Za zebranie tych odpadów zapłacić musi miasto, czyli usługa ta jest opłacana przez nas wszystkich z zebranych opłat i podatków.
Również konieczność uprzątniecie „podrzutów” w gniazdach wiąże się z kosztami.
Właśnie konieczność sprzątania tzw. „podrzutów” przy gniazdach selektywnej zbiórki odpadów oraz likwidacji „dzikich” wysypisk na terenie miasta angażuje środki budżetowe (pochodzące z naszych podatków), które mogłyby zostać przeznaczone np. na organizację zbiórki odpadów wielkogabarytowych.
Miasto nie ma możliwości ustanowienia całodobowego dozoru przy każdym gnieździe selektywnej zbiórki odpadów.
Tylko wypracowanie właściwych nawyków u wszystkich korzystających z tych punktów pozwoli na utrzymanie przy nich porządku i doprowadzi do tego, że nie będziemy się wstydzili przed turystami z powodu zaśmieconego miasta.
Każdy z nas powinien pilnować porządku wokół siebie i reagować na przypadki zanieczyszczania miasta przez zgłaszanie takich przypadków właściwym służbom. To pozwoli na ustalenie sprawców i zastosowanie sankcji z tytułu popełnionego wykroczenia, a takim jest zanieczyszczanie miasta.


Konkurs Plastyczny

REGULAMIN KONKURSU

"DBAM O ŚRODOWISKO – SEGREGUJĘ ODPADY”

 1. Organizatorem Konkursu jest Miasto Szklarska Poręba

 2. Cele konkursu:
  • zwiększenie poziomu świadomości ekologicznej
  • propagowanie idei proekologicznego stylu życia 
  • propagowanie zasad prawidłowej segregacji odpadów 
  • wtórne wykorzystanie odpadów jako tworzywa artystycznego 
  • stworzenie możliwości prezentacji prac dzieci uzdolnionych manualnie
 3. Uczestnicy konkursu:
  Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży z przedszkoli i szkół z terenu miasta Szklarska Poręba, z podziałem na następujące kategorie wiekowe:
  1. dzieci przedszkolne;
  2. dzieci z klas I-III szkół podstawowych;
  3. dzieci z klas IV-VI szkół podstawowych;
  4. młodzież gimnazjalna;
  5. młodzież szkół ponadgimnazjalnych.
 4. Warunki uczestnictwa:
  Wykonanie projektu maskotki – zabawki przy wykorzystaniu materiałów wtórnych
  • każdy uczestnik dostarcza jedną pracę przestrzenną
  • wykonuje ją dowolną techniką z wykorzystaniem materiałów ekologicznych recyklingowych (makulatura, butelki, puszki, baterie...) 
  • praca nie może przekroczyć: 50cm wysokości i 30cm szerokości 
  • maskotka-zabawka musi być podpisana (imię, nazwisko ucznia i opiekuna, klasa).
 5. Kryteria oceny prac:
  • oryginalność i pomysłowość
  • pracochłonność 
  • staranność wykonania
 6. Nagrody:
  Zwycięzcy konkursu zostaną uhonorowani dyplomami i nagrodami rzeczowymi za 3 najlepsze prace w każdej kategorii wiekowej.
  Organizatorzy biorą pod uwagę możliwość przyznania wyróżnień.
 7. Terminarz konkursu:
  • Etap I do dnia 15 października 2012 r. opiekunowie dzieci i młodzieży w placówkach dokonają wyboru 10 najciekawszych prac w poszczególnych kategoriach wiekowych, prace te należy przekazać organizatorowi konkursu do dnia 19 października 2012 r.
  • Etap II dnia 20 października 2012 r. Komisja Konkursowa dokona oceny i wyboru najlepszych prac w poszczególnych kategoriach wiekowych.
  W skład Komisji Konkursowej wchodzą:
  • nauczyciele plastyki z placówek oświatowych z terenu Szklarskiej Poręby;
  • przedstawiciel Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szklarskiej Porębie;
  • przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Szklarskiej Porębie;
  • przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie.
 8. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej organizatora do dnia 25 października 2012 r. Wręczenie nagród i dyplomów w terminie ustalonym z Dyrektorami placówek oświatowych.

 9. Postanowienia końcowe:
  9a. Uczestnictwo w Konkursie i złożenie pracy konkursowej jest równoznaczne z:
  - wyrażeniem dobrowolnej zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu pod nazwą „Dbam o środowisko – Segreguję odpady”. Podanie danych jest niezbędne do wzięcia udziału w konkursie. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych i prawo ich poprawiania.
  9b.Prawa autorskie wykonawców dostarczonych na konkurs prac przechodzą na ręce organizatora konkursu. Jednocześnie Organizator zastrzega sobie prawo do ekspozycji, wykorzystywania i przetwarzania w/w prac.
  9c. Biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na przestrzeganie zasad regulaminu.
  9d.Wszelkie kwestie sporne odnoszące się lub wynikające z konkursu będą rozwiązywane przez organizatora. 9e. Dodatkowych informacji udziela: inspektor ds. gospodarki odpadami – Maria Jeżowska, tel. 75 75 47 733, e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zapraszamy do udziału w konkursie życząc uczestnikom przyjemnej zabawy.

Zatwierdził:
Burmistrz Szklarskiej Poręby

 

Wyniki Konkursu

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Dbam o środowisko – Segreguję odpady”

 

 

Rozstrzygnięty został konkurs plastyczny „Dbam o środowisko – Segreguję odpady”. Pomysłowość  dzieci i ich fantazja jak widać na zdjęciach jest nieograniczona stereotypami. Na konkurs wpłynęły aż 74 prace które zostały zakwalifikowane do II etapu konkursu w trzech kategoriach wiekowych: przedszkola, szkoły podstawowe klasy I – III oraz szkoły podstawowe klasy IV – VI.

Wyłoniono następujących laureatów konkursu:

w kategorii Przedszkola:

- równorzędne trzy pierwsze miejsca dla:

Wiktoria Głodek, Nikola Małaszuk i Marysia Leśniak - PS Nr 1,

za pracę „Śmieciuch Karkonoski”

Bartek Olas - PS Nr 2, za pracę „Robot”

Andrzej Molka - PS Nr 2, za pracę „Robot”

- wyróżnienia:

Patryk Szulc – PS Nr 1, za pracę „Turbo Sprzątacz”

Oliwia Duk – PS Nr 2, za pracę „Rakieta”

Lena Rytau - PS Nr 1, za pracę „Ekopajączek”

w kategorii klasy I - III szkoły podstawowe:

I miejsce Dominik Jastrząb – SP Nr 5, za pracę „Robot Polaris”

II miejsce Sofia Lizak – SP Nr 5, za pracę „Eko Dziwak”

III miejsce Nikola Piś – SP Nr 1, za pracę „Dziewczynka”

Wyróżnienia: Anna Krawiec - SP Nr 1, za pracę „Miś z odpadów”

Bartosz Chrostek – SP Nr 1, za pracę „Robot”

 

w kategorii klasy IV – VI szkoły podstawowe:

I miejsce Krystian Jędraszek – SP Nr 5, za pracę „MS Pirat”

II miejsce Zuzanna Waliszewska – SP Nr 1, za pracę „Robot”

III miejsce Julia Sojka – SP Nr 5, za pracę „Eko Zdjęciobot”

Wyróżnienia: Katarzyna Bińkowska – SP Nr 1 za pracę „Wielbłąd”

Dominik Łabędzki - SP Nr 5, za pracę „Wojna ze śmieciami”

 

Organizator przewidział nagrody dla laureatów w poszczególnych kategoriach, drobne upominki dla pozostałych uczestników oraz dyplomy dla wszystkich uczestników II etapu konkursu.


Spot filmowy


Materiały do pobrania

Akty prawne

Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 [Adobe Acrobat PDF - 402.79 KB]

 Ustawa o zmianie ustawy o utrzymainu czystosci  i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw z dnia 1.07.2011 [Adobe Acrobat PDF - 232.98 KB]
 Ustawa o utrzymaniu porzadku i czystosci w gminach z dnia 13.09. 1996 [Adobe Acrobat PDF - 202.59 KB]

 

Ulotki i plakaty

 Nowe wymogi prawne [Adobe Acrobat PDF - 465.45 KB]
 Nowy system gospodarki odpadami [Adobe Acrobat PDF - 2.5 MB]
 Plakat [JPEG Image - 3.13 MB]
 Plakat [JPEG Image - 1.05 MB]