×

Uwaga

There is no category chosen or category doesn't contain any items

„OPŁATA ODPADOWA”

Gmina przejmuje obowiązki właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi i jest zobowiązana do zorganizowania odbierania tych odpadów. Może też przejąć obowiązki właścicieli nieruchomości, nie zamieszkiwanych przez mieszkańców (urzędy, szkoły, hotele, klepy, restauracje, ogródki działkowe, inne firmy itp.)

Właściciele nieruchomości = współwłaściciele, użytkownicy wieczyści, jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

 • Ustawa weszła w życie z dniem 1 stycznia 2012, ustalono okresy przejściowe od 6-18 miesięcy.
 • Rada gminy jest zobowiązana podjąć wszystkie uchwały związane ze zmienianą ustawą w terminie 12 miesięcy od dnia jej wejścia.
 • Gmina jest zobowiązana dostosować system gospodarowania odpadami do wymagań ustawy w terminie 18 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy. 

ZADANIA GMINY:

 • obejmuje wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie gminy systemem gospodarowania odpadami komunalnymi,
 • nadzoruje gospodarowaniem odpadami komunalnymi,
 • ustanawia selektywne zbieranie odpadów komunalnych co najmniej dla: papieru, metalu, tworzywa sztucznego, szkła i opakowań wielomateriałowych oraz odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,
 • tworzy punkty zbierania w/w odpadów oraz wskazuje miejsca zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych, prowadzi działania edukacyjne i informacyjne,
 • analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w tym koszty poniesionych w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych,
 • organizacja przetargu na odbieranie i zagospodarowanie odpadów,
 • Rada Gminy uchwala czy odpady będą odbierane wyłącznie z gospodarstw domowych, czy również od właścicieli nieruchomości, na terenie których prowadzona jest działalność, w związku z którą powstają odpady komunalne,
 • Rada Gminy ustala stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz szczegółowy sposób świadczenia usług na rzecz właścicieli nieruchomości ( niższe stawki jeśli odpady zbierane są selektywnie).

OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI:
Metoda wyliczania opłaty uzależniona jest od typu nieruchomości na której powstają odpady komunalne:

 • nieruchomości zamieszkałe (art. 6c ust. 1): rada gminy może uchwalić jedną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami (art. 6k ust. 1), jest to iloczyn:
  1. liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość lub
  2. ilość zużytej wody w danej nieruchomości lub
  3. powierzchni lokalu lub
  4. gospodarstwa domowego (art. 6j ust. 1 i 2)
  i ustalonej przez gminę stawki opłaty.
 • nieruchomości nie zamieszkałe (art. 6c ust. 2) opłata stanowi:
  iloczyn liczby pojemników z odpadami komunalnymi powstałymi na danej nieruchomości oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności (art. 6k ust.2).
  W przypadku nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość zamieszkaną i w części nie zamieszkaną, opłata za gospodarowanie
  odpadami stanowi sumę opłat obliczonych zgodnie z art. 6j ust. 1,2 i 3.

KOSZTY FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
W skład kosztów systemu wchodzą:

 • koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
 • koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
 • koszty obsługi administracyjnej systemu (obsługa klientów, obsługa finansowa i windykacyjna, koszty sprzętowe – komputery, programy).
 • Rada Gminy uchwala wzór deklaracji, jednostkową stawkę oraz częstotliwość wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, może określić wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji o wysokości opłaty (np. rachunek za wodę)
 • właściciel nieruchomości składa deklaracje i sam wylicza stawkę, którą będzie płacił.
 • stawka opłaty powinna być zróżnicowana i stanowić zachętę do ograniczania wytwarzania odpadów przez mieszkańców oraz odzysku odpadów we własnym zakresie (np. kompostowniki przydomowe), powinna uwzględniać ilość odpadów surowcowych i bioodpadów zbieranych selektywnie,

OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI:

 • wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymanie ich w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;
 • wypowiedzenie umowy firmie, która dotychczas odbierała odpady, nie wygasają one z mocy prawa.

GMINY SĄ ZOBOWIĄZANE OGRANICZYĆ MASĘ ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI PRZEKAZYWANYCH DO SKŁADOWANIA:

 • do dnia 16 lipca 2013 r. – do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,
 • do dnia 16 lipca 2020 r. – do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.