×

Uwaga

There is no category chosen or category doesn't contain any items

 

ŚWIAT SIĘ ZMIENIA

ŚMIECENIE ODPADA

Jeżeli chcesz wiedzieć jak zmiany w prawie odpadowym wpłyną na Twoje codzienne postępowanie z odpadami – przeczytaj tę broszurę.

W styczniu 2012 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach zmieniająca od podstaw system zagospodarowania odpadów. Polska rozpoczyna nowoczesne zarządzanie odpadami i dołącza do europejskiego standardu zagospodarowania odpadów. Od 2013 r. wszyscy mieszkańcy polskich gmin będą korzystali z uproszczonego systemu, który zapewni większy porządek, lepszą segregację odpadów i mniejsze zaśmiecenie środowiska. Za właściwe zagospodarowanie wszystkich odpadów komunalnych odpowiedzialna będzie gmina, a nie jak dotychczas firma odbierająca odpady. Przyjęte rozwiązania wprowadzają dla samorządów nowe obowiązki i kompetencje.

Co czeka każdego z nas:

 • nie będziemy musieli poszukiwać najatrakcyjniejszej oferty wywozu odpadów i podpisywać umów z przedsiębiorcami odbierającymi odpady. Będzie to obowiązkiem gminy, która zawrze umowę z wyłonioną w drodze przetargu firmą,
 • będziemy uiszczać do gminy ujednoliconą, stałą, wyznaczoną w drodze uchwały stawkę za odbiór odpadów. Dla osób, które będą zbierać odpady selektywnie, tj. sortować osobno papier, plastik, szkło, opakowania wielomateriałowe i odpady ulegające biodegradacji opłata ta będzie niższa,
 • w celu naliczenia opłaty każdy właściciel nieruchomości w I połowie 2013 r. złoży do gminy DEKLARACJĘ, która będzie pod- stawą do naliczenia opłaty ponoszonej przez mieszkańców nieruchomości. Mieszkańcy zostaną poinformowani o zasadach wypełnienia i miejscu złożenia deklaracji,
 • gmina będzie miała obowiązek zapewnić właściwe, ekologiczne zagospodarowanie odebranych od mieszkańców odpadów oraz umożliwić nam mieszkań- com selektywne zbieranie odpadów (np. ułatwić dostęp do pojemników do selektywnej zbiórki, ustawić większą ilość pojemników, itp.),
 • gmina zorganizuje punkty selektywnego zbierania odpadów dając wreszcie możliwość nieodpłatnego pozbycia się np. starego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, niepotrzebnych mebli, przeterminowanych leków czy zużytych baterii i żarówek w sposób zgodny z prawem i przyjazny środowisku,
 • każda osoba posiadająca dotychczas samodzielną umowę z firmą wywozową powinna pamiętać o wypowiedzeniu tej umowy z dniem 1 lipca 2013 r.

Jakich korzyści możemy się spodziewać:

 • poprawi się stan czystości miast i wsi oraz zmniejszona będzie uciążliwość odpadów dla ludzi i środowiska,
 • wypełnione zostaną nałożone na Polskę obowiązki zapewnienia wymaganych poziomów recyklingu surowców wtórnych oraz ograniczenia składowania odpadów organicznych, przez co uniknie się płacenia kar,
 • wzrośnie świadomość ekologiczna i dbałość mieszkańców o stan środowiska, w którym żyją,
 • zmniejszy się ilość odpadów wyrzucanych „na dziko” i zniknie powód do spalania odpadów w piecach domowych.

Polska znajduje się w ogonie Europy

Większość z 12 mln ton odpadów komunalnych wytwarzanych przez nas w ciągu roku ląduje na składowiskach. W wielu miejscach brakuje dobrze działających systemów selektywnej zbiórki oraz instalacji zagospodarowania odpadów: sortowni, kompostowni, instalacji do spalania odpadów.

Dzięki zmianom w prawie odpadowym Polska ma szansę uzyskać 30 % poziom recyklingu wszystkich odpadów i zmniejszyć o ponad połowę ilość składowanych odpadów.

Każdy z nas może mieć wpływ

na ilość powstających odpadów

Segreguj ponieważ 80% odpadów w Twoim pojemniku to cenne surowce m.in.: plastik, papier, szkło, metale, odpady organiczne 

Dowiedz się jakie zasady segregacji obowiązują w Twojej miejscowości. Zadzwoń do swojego Urzędu Miasta/Gminy.

Zachęcamy do:

 • Korzystania z produktów wielokrotnego użytku.
 • Pakowania zakupów do toreb płóciennych lub koszyków, zamiast jednorazowych reklamówek foliowych.
 • Kupowania produktów w opakowaniach zwrotnych lub nadających się do recyklingu.
 • Zgniatania odpadów przed wyrzuceniem do pojemnika.
 • Kompostowania odpadów z własnego ogrodu, to dobry sposób na zagospodarowanie cennych odpadów zielonych. 
 • Zwracania uwagi na towary oznakowane jako ekologiczne, gdyż są one wyprodukowane tak, aby nie stanowiły zagrożenia dla środowiska.

SYMBOL RECYKLINGU Taką informację znajdziemy na opakowaniach, które podlegają ponownemu wykorzystaniu. Umieszcza się je na opakowaniach z tworzyw sztucznych bądź aluminium.
DBAJ O CZYSTOŚĆ Symbol przypomina, że opakowanie po zużytym produkcie należy wyrzucić do kosza, tak aby nie zaśmiecać otoczenia.
OPAKOWANIE BIODEGRADOWALNE
Symbol opakowania biodegradowalnego, które w czasie kompostowania nie uwalnia żadnych szkodliwych sub- stancji.
OPAKOWANIE DO PONOWNEGO WYKORZYSTANIA
Symbol ten oznacza, że po wykorzystaniu produktu jego opakowanie nadaje się do ponownego wykorzystania co najmniej drugii raz. Znak można znaleźć na kontenerach, beczkach, pudełkach, puszkach, kanistrach.BEZPIECZNY DLA OZONU
Ten symbol informuje konsumenta, że produkt nie zawiera freonów, które niszczą warstwę ozonową, a tym samym przyczyniają się do globalnego ocieplenia klimatu.
PRODUKT ENERGOOSZCZĘDNY
Międzynarodowy program mający na celu promowanie produktów energooszczędnych i zmniejszenie wydzielania gazów będących przyczyną efektu cieplarnianego.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o postępowaniu z odpadami na Dolnym Śląsku wejdź na serwis www.smiecenieodpada.pl oraz www.facebook.com/smiecenie.odpada dostępne tam są:

 • informacje gdzie można pozbyć się śmieci
 • porady jak prawidłowo segregować odpady
 • ciekawe wydarzenia, konkursy, sondaże
 • wywiady, zdjęcia, teksty nadesłane przez użytkowników
 • informacje o nowym prawie odpadowym
 • informacje o kampanii