OsobaKontakt

Mirosław Graf

Burmistrz

 • Kierowanie bieżącymi sprawami miasta i reprezentowanie go na zewnątrz
 • Wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników miejskich jednostek organizacyjnych
Pokój nr 8
telefon: 75 75 47 708
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Stanisław Kozina

Zastępca Burmistrza

 •  nadzorowanie i koordynowanie realizacji zadań referatów: Rozwoju, Planowania Przestrzennego i Nieruchomości oraz Inwestycji Miejskich i Gospodarki Komunalnej;
 • podejmowanie czynności powierzonych przez Burmistrza oraz kierowania Urzędem miejskimi jednostkami organizacyjnymi  w czasie nieobecności Burmistrza.
Pokój nr 8
telefon: 75 75 47 708
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

Feliks Rosik

Sekretarz

 • Kierowanie Referatem Organizacji i Spraw Społecznych;
 • Wewnętrzna organizacja pracy i nadzór nad obsługą interesantów;
Pokój nr 13
telefon: 75 75 47 703
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Agata Skowrońska-Juralewicz

Skarbnik

 • Kierowanie Referatem Spraw Finansowych;
 • Przygotowanie i wykonanie budżetu miasta;
 • Podatki i opłaty lokalne;
 • Gospodarka finansowa gminy;
Pokój nr 17
telefon: 75 75 47 702
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ewa Dziergwa

Doradca – Pełnomocnik Burmistrza

 • sporządzanie opinii i realizacja zadań zleconych przez Burmistrza,
 • koordynacja zadań realizowanych z udziałem środków zewnętrznych w tym w ramach ZIT AJ i partnerstw publiczno-prawnych,
Pokój nr 8
telefon: 75 75 47 708
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Referat Organizacji i Spraw Społecznych - OR

 

Agnieszka Swoboda

inspektor ds. przedsiębiorców lokalnych

 • Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
 • Załatwianie spraw wynikających z ewidencjonowania działalności gospodarczej;
 • wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
 • prowadzenie wszystkich spraw z zakresu ochrony zdrowia oraz zadań wynikających z realizacji ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3
Pokój nr 3
telefon: 75 75 47 704
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

Magdalena Żwirko

inspektor ds. obsługi interesanta

 • Przyjmowanie podań i wniosków;
 • Ewidencja, rejestracja, rozdział i rozliczanie korespondencji oraz przesyłek;
 • Udzielenie informacji o trybie i sposobie załatwienia sprawy;
Pokój nr 1
telefon: 75 75 47 700
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Osinska2

Joanna Osińska

urlop bezpłatny

 

Agnieszka Gwóźdź

Inspektor ds. kadr i oświaty.

 • Prowadzenie spraw pracowniczych,
 • Prowadzenie spraw z zakresu nadzoru administracyjnego nad publicznymi szkołami i przedszkolem,
 • Prowadzenie spraw z zakresu nadzoru finansowego nad publicznymi szkołami i przedszkolem,

Pokój nr 13
telefon: 75 75 47 735
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Anna Adamczyk

Inspektor ds. Biura Rady Miejskiej
Z-ca kierownika USC

 • Wykonywanie czynności zapewniających sprawne organizowanie pracy Rady;
 • Organizowanie i obsługa narad i konferencji;
 • Prowadzenie korespondencji Rady i komisji;
 • Prowadzenie całości spraw związanych z rozpatrywaniem skarg i wniosków;
 • prowadzenie wszystkich spraw z zakresu Kultury i sportu, prowadzenie wszystkich spraw z zakresu pożytku publicznego i wolontariatu
 • sporządzanie aktów USC i rejestracja zdarzeń Stanu Cywilnego
Pokój nr 3
telefon: 75 75 47 705
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

Joanna Cirko

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

 • Rejestracja zdarzeń stanu cywilnego;
 • Sporządzanie aktów stanu cywilnego;
 • Realizacja wniosków o wydanie dokumentu stwierdzającego tożsamość;
 • Organizowanie uroczystości jubileuszowych;
Pokój nr 3
telefon: 75 75 47 714
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

Krystyna Drużkowska

podinspektor ds. ewidencji ludności i spraw wojskowych

 • Prowadzenie rejestru mieszkańców zameldowanych na pobyt stały lub czasowy oraz ewidencji w tym zakresie;
 • Prowadzenie i aktualizacja rejestrów wyborców;
 • Prowadzenie rejestracji i ewidencji przedpoborowych;
 • Zgłaszanie wniosków w zakresie potrzeb świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony;
Pokój nr 3
telefon: 75 75 47 713
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ewa Bartosik

sekretarka

 • Podejmowanie czynności techniczno-organizacyjnych związanych z przyjmowaniem interesantów przez Burmistrza i Zastępcę Burmistrza;
 • Zaopatrywanie Urzędu w druki, formularze, materiały biurowe, kancelaryjne;
 • Prowadzenie spraw z zakresu skarg i wniosków;
Pokój nr 8
telefon: 75 75 47 708
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

Andrzej Starczyk

informatyk

 • Obsługa informatyczna urzędu;
 • Konserwacja sprzętu komputerowego będącego na wyposażeniu urzędu i jego bieżące naprawy;
 • Realizacja projektów związanych z elektronicznym usprawnieniem funkcjonowania urzędu i obsługi interesantów;
 • Aktualizacja, prowadzenie Miejskiego Biuletynu Informacji Publicznej;
 • Współdziałanie w prowadzeniu oficjalnej strony miasta;
 • Opieka nad siecią;
Pokój nr 3
telefon: 75 75 47 707
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Referat Rozwoju, Planowania Przestrzennego i Nieruchomości - RN
 

Krystyna Svoboda

kierownik referatu

 • przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;
 • wykonywanie czynności związanych z ewidencjonowaniem należności za nieruchomości udostępnione z zasobu;
 • prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkownika wieczystego;
Pokój nr 11
telefon: 75 75 47 715
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Edyta Kimbort

pełniąca obowiązki kierownika referatu

 • przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;
 • wykonywanie czynności związanych z ewidencjonowaniem należności za nieruchomości udostępnione z zasobu;
 • prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkownika wieczystego;

Pokój nr 11
telefon: 75 75 47 715
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Aneta Żywicka-Hołownia

Główny specjalista ds. gospodarowania nieruchomościami

 • przygotowanie i prowadzenie postępowania w sprawach związanych z podziałami, scalaniem  nieruchomości oraz rozgraniczeń nieruchomości;
 • zapewnienie wyceny nieruchomości;
 • tworzenie zasobu nieruchomości na cele zabudowy oraz planów wykorzystania zasobu;
 • oddawaniem nieruchomości w trwały zarząd;
 • prowadzenie spraw w zakresie zbywania nieruchomości niezabudowanych, zabudowanych, lokalowych wchodzących w skład zasobu w drodze przetargu i w drodze bezprzetargowej, a także nabywania tych nieruchomości do zasobu;
 • prowadzenie spraw w zakresie obciążania nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi;
Pokój nr 11
telefon: 75 75 47 710
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

Elżbieta Sochacka

podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami

 • prowadzenie spraw związanych z sprzedażą nieruchomości gminnych na rzecz ich głównych najemców;
 • prowadzenie spraw dotyczących określania i zmian udziałów we współwłasności nieruchomości;
Pokój nr 14
telefon: 75 75 47 706
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Katarzyna Pałka

Inspektor ds. gospodarowania nieruchomościami

 • Prowadzenie spraw dot. zawarcia umów najmu na lokale z zasobu mieszkaniowego Gminy;
 • Prowadzenie spraw nabycia nieruchomości gruntowych w obrębie działek w trybie art.  209 ugn.
Pokój nr 14
telefon: 75 75 47 739
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Renata Teodorowska

insp. ds. gospodarowania nieruchomościami

 • prowadzenie spraw sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym,
 • prowadzenie ewidencji gminnego zasobu nieruchomości,
 • prowadzenie spraw komunalizacji mienia,
 • ujawnianie prawa własności i użytkowania wieczystego w księgach wieczystych,
 • prowadzenie spraw rekompensat z tytułu mienia pozostawionego poza granicami RP.

Pokój nr 11
telefon: 75 75 47 736
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Piotr Rubaj

inspektor ds. gospodarki nieruchomościami

 • przygotowywanie wypisów i wyrysów ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
 • przygotowywanie materiałów związanych z organizacją konkursów architektonicznych i urbanistycznych;
 • prowadzenie innych spraw w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz ochrony zabytków i opiece nad zabytkami;
 • udzielanie informacji w zakresie wymaganych dokumentów umożliwiających otrzymanie pozwolenia na budowę, wydawanie decyzji;
Pokój nr 14
telefon: 75 75 47 712
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Małgorzata Jarecka

Podinspektor ds. rozwoju i planowania przestrzennego

 • przygotowanie i prowadzenie postępowań w sprawach dot. wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz warunków zabudowy;
 • opiniowanie form architektonicznych obiektów tymczasowych oraz lokalizacji i formy plastycznej reklamy;
 • uzgodnienia przebiegu inwestycji liniowych na terenach gminnych;przygotowywanie i prowadzenie postępowań w sprawach z zakresu wstrzymania użytkowania terenu oraz przywrócenia jego poprzedniego zagospodarowania;
 • przygotowywanie materiałów związanych z organizacją konkursów architektonicznych i urbanistycznych;
 • prowadzenie spraw w zakresie oraz ochrony zabytków i opiece nad zabytkami; 
Pokój nr 14
telefon: 75 75 47 737
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Marcin Juralewicz

Podinspektor ds. rozwoju i planowania przestrzennego

 • przygotowanie i prowadzenie postępowań w sprawach dot. wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz warunków zabudowy;
 • opiniowanie form architektonicznych obiektów tymczasowych oraz lokalizacji i formy plastycznej reklamy;
 • uzgodnienia przebiegu inwestycji liniowych na terenach gminnych;przygotowywanie i prowadzenie postępowań w sprawach z zakresu wstrzymania użytkowania terenu oraz przywrócenia jego poprzedniego zagospodarowania;
 • przygotowywanie materiałów związanych z organizacją konkursów architektonicznych i urbanistycznych;
 • prowadzenie spraw w zakresie oraz ochrony zabytków i opiece nad zabytkami;
 • nadzór nad przestrzeganiem ochrony danych osobowych – Administrator Bezpieczeństwa Informacji
Pokój nr 14
telefon: 75 75 47 737
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

Marcin Mitura

Podinspektor ds. gospodarowania nieruchomościami

 • prowadzenie spraw z zakresu wydzierżawiania, wynajmowania i użyczania nieruchomości w drodze bezprzetargowej,
 • prowadzenie ewidencji umów dzierżaw i użytkowania wieczystego,
 • kontrola realizacji umów dzierżaw i użytkowania wieczystego,
 • prowadzenie systemu informacji przestrzennej.
Pokój nr 11
telefon: 75 75 47 726
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Referat Inwestycji Miejskich i Gospodarki Komunalnej - IK
 

Agnieszka Mandziej

kierownik Referatu

 • planowanie rzeczowo-finansowe inwestycji miejskich;
 • określanie danych wyjściowych do projektowania i kosztorysowania;
 • gromadzenie dokumentów do rozpoczęcia realizacji zadań inwestycyjnych wraz z organizacją przetargów zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych;
Pokój nr 15
telefon: 75 75 47 722
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

Janusz Wnuczak

główny specjalista

 • Planowanie inwestycji komunalnych i remontów w zakresie rzeczowym i finansowym,
 • Opracowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zamówieniach publicznych,
 • Prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
 • Przygotowywanie umów o realizację zamówień,
 • Prowadzenie rozliczeń z wykonawcami robót.
Pokój nr 15
telefon: 75 75 47 711
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

Romuald Maly

podinspektor ds. inwestycji miejskich

 • przekazywanie placu budowy dla wykonawców robót inwestycyjnych;
 • zgłaszanie, zawiadamianie o rozpoczęciu i zakończeniu zadań inwestycyjnych właściwym organom i instytucjom;
 • koordynacja prac inspektorów nadzoru w zakresie prowadzonych robót podczas realizacji zadań inwestycyjnych;
 • organizowanie i uczestnictwo w odbiorach oddawanych do użytku obiektów budowlanych;
Pokój nr 15
telefon: 75 75 47 731
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

Joanna Mazurkiewicz

inspektor ds. gospodarowania i eksploatacji urządzeń komunalnych

 • prowadzenie spraw w zakresie koordynacji robót w pasie drogowym;
 • przygotowywanie i prowadzenie postępowania w sprawach z zakresu zajęcia pasa drogowego;
 • planowanie inwestycji drogowych i nadzór nad ich realizacją;
 • prowadzenie okresowej kontroli stanu dróg, chodników, drogowych obiektów inżynierskich i innych urządzeń związanych z drogą;
 • nadzorowanie i koordynacja działalności podmiotów wykonujących usługi komunalne w zakresie odśnieżania i oświetlenia miasta, dostawy energii elektrycznej, cieplnej i gazu;
Pokój nr 15
telefon: 75 75 47 730
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

Ewelina Borkowska

Inspektor ds. gospodarowania i eksploatacji urządzeń komunalnych

 • prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów inżynierskich,
 • prowadzenie okresowej kontroli stanu dróg, chodników, obiektów inżynierskich i innych urządzeń związanych z drogą ( zgodnie z obowiązującymi przepisami)
 • udzielanie zamówień w zakresie przeprowadzanych remontów w drogach, chodnikach, obiektach inżynierskich oraz nadzór nad realizacją,
 • prowadzenie zaangażowania wydatków na poszczególnych kontach zgodnie z założeniami budżetu - wnioskowanie o dodatkowe środki na realizację zadań,
 • nadzorowania w zakresie prawidłowego ustawiania i uzupełniania zniszczonego oznakowania drogowego na terenie miasta.
 • współpraca z innymi zarządcami dróg w zakresie utrzymania
 • nadzorowanie i koordynacja działalności podmiotów wykonujących usługi komunalne w zakresie odśnieżania
 • współpraca z właścicielem sieci energetycznej na której umieszczone są oprawy oświetlenia ulicznego (umowa, faktury),
 • sprawdzanie opisywanie faktur oświetlenia ulicznego, wyłonienie wykonawcy, przygotowanie umowy, nadzór, kontrola w zakresie iluminacji świątecznych
Pokój nr 16
telefon: 75 75 47 749
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

Rafał Jaworowski

Podinspektor ds. ochrony przyrody, zieleni miejskiej i lasów komunalnych

 • Prowadzenie spraw z zakresu gospodarki leśnej w lasach komunalnych
 • Sprawowanie nadzoru nad utrzymaniem zieleni miejskiej i pomników przyrody
 • Prowadzenie spraw z zakresu drzewostanu w mieście
 • Prowadzenie spraw z zakresu ochrony przyrody

Pokój nr 15
telefon: 75 75 47 732
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godz. pracy:
Poniedziałek 8:00 – 16:00
Środa 7:30 – 15:30
Piątek 7:30 – 11:30

Zajączkowska Magdalena

Magdalena Zajączkowska

Inspektor ds. ochrony środowiska

 •  prowadzenie spraw dotyczących ochrony środowiska oraz warunków korzystania z jego zasobów,
 • projektowanie planu i programu GFOŚiGW,
 • udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie,
 • podejmowanie działań zapobiegających zagrożeniom środowiska,
 • prowadzenie spraw z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
Pokój nr 16
telefon: 75 75 47 746
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 Zapiorkowska

Natalia Zapiórkowska

Samodzielny referent ds. gospodarki odpadami

 • weryfikacja deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • weryfikacja deklaracji,
 • prowadzenie postępowań w sprawach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

Pokój nr 16
telefon: 75 75 47 733
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Referat Budżetu i Finansów Miasta

Jadwiga Wojtusiak

KASA: 9.00 - 14.00

podinspektor ds. obsługi kasy

 • Obsługa kasowa;

Pokój nr 1
telefon: 75 75 47 734
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Krystyna Koman-Prokopiuk

główna księgowa

 • prowadzenie rachunkowości jednostki i organu;
 • sporządzanie bilansów rocznych (jednostkowych, zbiorczych, skonsolidowanych), rachunku zysku i strat oraz zestawienia zmian funduszu;
 • zapewnienie obsługi finansowo-księgowej urzędu;
 • rozdzielanie i dekretacja dowodów bankowych;
Pokój nr 17
telefon: 75 75 47 723
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

Marta Olas

inspektor ds. rozliczeń finansowych i płac

 • sporządzanie list płac pracowników urzędu oraz naliczanie wynagrodzeń z tytułu m.in. umów o dzieło i zlecenie;
 • rozliczanie składek i odprowadzanie ich na rachunek ZUS;
 • sporządzanie informacji podatkowych do Urzędu Skarbowego;
Pokój nr 17
telefon: 75 75 47 720
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Oliwia Muczek

Inspektor ds. podatków, opłat i postępowań podatkowych

 • podatek od nieruchomości os. fizyczne i prawne – wymiar, odwołania, rozłożenia, umorzenia, pomoc publiczna, sprawozdania
 • podatek rolny, leśny os. fizyczne i prawne - wymiar, odwołania, rozłożenia, umorzenia, sprawozdania
 • podatek od środków transportowych – wymiar, sprawozdania
 • opłata targowa – wymiar – postępowanie dla osób odmawiających płacenia
 • opłata za zajęcie pasa i wbudowanie urządzeń – rejestr decyzji, księgowanie, upomnienia, sprawozdania
 • rejestr kwitariuszy i akcyza

Pokój nr 17
telefon: 75 75 47 738
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Anna Słomka

podinspektor ds. windykacji i księgowości podatkowej

 • prowadzenie spraw w zakresie czynności zmierzających do egzekucji administracyjnej zaległości podatkowych;
 • podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji administracyjnej zaległych podatków;
 • prowadzenie postępowania zabezpieczającego, windykacja zaległości podatkowych;
 • księgowość podatku  od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego oraz łącznego zobowiązania pieniężnego
Pokój nr 18
telefon: 75 75 47 725
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

Magdalena Czesna

podinspektor ds. egzekucji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 • windykacja należności z tytułu podatków i opłat lokalnych w zakresie: podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, opłaty miejscowej, opłaty za odpady komunalne, za zajęcie pasa drogi, opłaty od posiadania psa, od środków transportowych, mandatów;
 • zabezpieczenie należności z tytułu podatków i opłat;
 • wydawanie zaświadczeń o nie zaleganiu w płatnościach podatkowych;
 • wykonywanie zastępstwa na stanowisku kasjera;

Pokój nr 18
telefon: 75 75 47 727
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Katarzyna Flieger

Podinspektor ds. księgowości w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami

 • księgowanie dochodów z tytułu opłaty za odpady komunalne,
 • miesięczne uzgadnianie obrotów i sald,
 • sporządzanie sprawozdań o zarachowaniu wpłat,
 • wystawianie upomnień, tytułów wykonawczych,
 • uzgadnianie dochodów w celu sporządzenia sprawozdań finansowych
Pokój nr 18
telefon: 75 75 47 719
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

Magdalena Berbecka

Inspektor ds. księgowości w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami – praca w zastępstwie

 • księgowanie dochodów z tytułu opłaty za odpady komunalne,
 • miesięczne uzgadnianie obrotów i sald,
 • sporządzanie sprawozdań o zarachowaniu wpłat,
 • wystawianie upomnień, tytułów wykonawczych,
 • uzgadnianie dochodów w celu sporządzenia sprawozdań finansowych,
Pokój nr 18
telefon: 75 75 47 719
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Katarzyna Piś

 Inspektor ds. podatków, opłat i postępowań podatkowych

 • Ewidencja należności z tytułu użytkowania wieczystego i dochodzenie należność.
 • Ewidencja dochodów majątkowych.
 • Prowadzenie spraw ubezpieczenia majątku.
 • Ewidencja środków trwałych i wyposażenia, naliczanie umorzenia środków trwałych, przeprowadzanie i rozliczanie inwentaryzacji środków trwałych.

Pokój nr 17
telefon: 75 75 47 716
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Anna Boleszczuk

inspektor ds. księgowości

 • księgowanie dochodów i wydatków na kontach syntetycznych i analitycznych budżetu Miasta
 • rozdzielanie i dekretacja dowodów bankowych
 • prowadzenie rachunkowości kasowej
 • księgowość i windykacja wpływów za zajęcie pasa drogowego oraz opłat rocznych za wbudowanie urządzeń
 • ewidencja sprawozdań jednostkowych: Urzędów Skarbowych, szkół, przedszkoli Miejskiego Ośrodka  Społecznej
 • ewidencja pozabilansowa planów dochodów i wydatków
Pokój nr 17
telefon: 75 75 47 729
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

Ewa Stępień

podinspektor ds. kontroli podatków i opłat

 • przeprowadzanie kontroli podatków i opłat oraz poboru opłaty miejscowej na terenie miasta;
 • sporządzanie protokołów z przeprowadzonych kontroli;
 • prowadzenie rejestru jednostek kontrolowanych;
Pokój nr 18
telefon: 75 75 47 716
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Referat Promocji Miasta - PM
 

Grażyna Biederman

kierownik Referatu

 • opracowywanie kalendarza imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych;
 • utrzymywanie bieżących kontaktów z przedstawicielami środków masowego przekazu;
 • przeprowadzanie kampanii medialnych;
Budynek IT
telefon: 75 75 47 743
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

Agnieszka Rozenek

główny specjalista ds. turystyki i promocji miasta

 • inicjowanie i prowadzenie działalności marketingowej i promocyjnej na terenie miasta, w kraju i zagranicą;
 • promocja miasta na targach turystycznych oraz giełdach krajowych i zagranicznych;
 • tworzenie kanałów dystrybucji materiałów reklamowo – promocyjnych i kreowanie pozytywnego wizerunku miasta;
Budynek IT
telefon: 75 75 47 744
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

Marlena Grochowska

podinspektor ds. administracyjnych

 • Przygotowywanie dokumentacji formalnej i merytorycznej niezbędnej w toku składania wniosków unijnych oraz rozliczania projektów
 • Koordynacja prac wykonywanych przez inne referaty w zakresie przygotowania wniosków o dofinansowanie projektu z funduszy UE.
 • Koordynacja współpracy z miastami partnerskimi 
 • Promocja miasta na targach turystycznych oraz giełdach krajowych i zagranicznych 
 • Prowadzenie zbioru dokumentacji 
 • Udział  w  wykonywaniu  zadań  i czynności  w  zakresie formalno-prawnego  przygotowywania  i  przeprowadzania postępowań o udzielanie zamówień publicznych, zgodnie z zasadami i  trybami  określonymi  w  ustawie  –  Prawo  zamówień  publicznych  oraz  w  wewnętrznych  regulaminach.
Budynek IT
telefon: 75 75 47 748
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

Marta Lipnicka

Inspektor ds. informacji turystycznej i promocji miasta

Budynek IT
telefon: 75 75 47 748
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

Kornel Olbrycht

informatyk

 • Konserwacja sprzętu komputerowego;
 • Opieka nad siecią;
 • Aktualizacja BIP;
 • Współdziałanie w prowadzeniu oficjalnej strony miasta;
 • Skład Miejskiego Biuletynu Informacyjnego;
 • Współpraca przy tworzeniu materiałów i strategii promocyjnej miasta;

Budynek IT
telefon: 75 75 47 742
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Samodzielne stanowiska pracy
 

Marcin Wylegała

inspektor ds. BHP i P. Poż.
Komendant Miejski Ochrony Przeciwpożarowej

 • pełnienie służby BHP i ochrony p.poż w urzędzie;

Budynek OSP
ul. Jedności Narodowej 32
telefon: 75 75 47 717
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Stanisław Włodarczyk

inspektor ds. zarządzania kryzysowego

 • ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne i prognozowanie tych zagrożeń;
 • przygotowywanie propozycji działań i przedstawianie Burmistrzowi wniosków dotyczących wykonania, zmiany lub zaniechania działań ujętych w miejskim planie reagowania kryzysowego;
 • kierowanie działaniami związanymi z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem usuwaniem skutków zagrożeń na terenie gminy;
Budynek OSP
telefon: 75 75 47 717
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Straż Miejska
 

Andrzej Suchta

Komendant Straży Miejskiej

ul. Jedności Narodowej 32
telefon: 75 717 39 41
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Miłosz Butrym

Zastępca Komendanta Straży Miejskiej

ul. Jedności Narodowej 32
telefon: 75 717 39 41
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

Krystian Klich

starszy strażnik Straży Miejskiej

ul. Jedności Narodowej 32
telefon: 75 717 39 41
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

Patryk Pyczak

starszy strażnik Straży Miejskiej

ul. Jedności Narodowej 32
telefon: 75 717 39 41
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.