Strona główna / Sprawy miejskie / Burmistrz, Urząd Miejski

Burmistrz, Urząd Miejski

Osoba Kontakt

Mirosław Graf

Burmistrz

 • Kierowanie bieżącymi sprawami miasta i reprezentowanie go na zewnątrz
 • Wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników miejskich jednostek organizacyjnych
pokój nr 8
telefon: 75 75 47 708
e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Stanisław Kozina

Zastępca Burmistrza

  •  nadzorowanie i koordynowanie realizacji zadań referatów: Rozwoju, Planowania Przestrzennego i Nieruchomości oraz Inwestycji Miejskich i Gospodarki Komunalnej;
  • podejmowanie czynności powierzonych przez Burmistrza oraz kierowania Urzędem miejskimi jednostkami organizacyjnymi  w czasie nieobecności Burmistrza.
  pokój nr 8
  telefon: 75 75 47 708
  e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
   

  Feliks Rosik

  Sekretarz

  • Kierowanie Referatem Organizacji i Spraw Społecznych;
  • Wewnętrzna organizacja pracy i nadzór nad obsługą interesantów;
  Pokój nr 13
  telefon: 75 75 47 703
  e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
   

  Bożena Dziewulak

  Skarbnik

  • Kierowanie Referatem Spraw Finansowych;
  • Przygotowanie i wykonanie budżetu miasta;
  • Podatki i opłaty lokalne;
  • Gospodarka finansowa gminy;
  Pokój nr 17
  telefon: 75 75 47 702
  e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

  Ewa Dziergwa

  Doradca – Pełnomocnik Burmistrza

   • sporządzanie opinii i realizacja zadań zleconych przez Burmistrza,
   • koordynacja zadań realizowanych z udziałem środków zewnętrznych w tym w ramach ZIT AJ i partnerstw publiczno-prawnych,
   pokój nr 8
   telefon: 75 75 47 708
   e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
   Biuro Obsługi Interesanta – BOI

    

   Agnieszka Swoboda

   inspektor ds. przedsiębiorców lokalnych

   • Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
   • Załatwianie spraw wynikających z ewidencjonowania działalności gospodarczej;
   • wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
   • prowadzenie wszystkich spraw z zakresu ochrony zdrowia oraz zadań wynikających z realizacji ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3
   Pokój nr 3
   telefon: 75 75 47 704
   e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
    

   Magdalena Żwirko

   inspektor ds. obsługi interesanta

   • Przyjmowanie podań i wniosków;
   • Ewidencja, rejestracja, rozdział i rozliczanie korespondencji oraz przesyłek;
   • Udzielenie informacji o trybie i sposobie załatwienia sprawy;
   Pokój nr 1
   telefon: 75 75 47 700
   e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

    

   Magdalena Berbecka

   inspektor ds. obsługi interesanta – praca w zastępstwie

   • Przyjmowanie podań i wniosków;
   • Ewidencja, rejestracja, rozdział i rozliczanie korespondencji oraz przesyłek;
   • Udzielenie informacji o trybie i sposobie załatwienia sprawy;
   Pokój nr 1
   telefon: 75 75 47 700
   e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
    

   Marcin Juralewicz

   Insp. ds. obsługi interesanta
   inspektor ds. kancelaryjnych i prowadzenia archiwum zakładowego

   • Przyjmowanie podań i wniosków;
   • Ewidencja, rejestracja, rozdział i rozliczanie korespondencji oraz przesyłek;
   • Udzielenie informacji o trybie i sposobie załatwienia sprawy;
   • Prowadzenie archiwum zakładowego
   Pokój nr 1
   telefon: 75 75 47 700
   e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
   Referat Organizacji i Spraw Społecznych - OR
    

   Joanna Osińska

   urlop bezpłatny   Agnieszka Gwóźdź

   Podinspektor ds. kadr i oświaty – praca w zastępstwie.

   • Prowadzenie spraw pracowniczych,
   • Prowadzenie spraw z zakresu nadzoru administracyjnego nad publicznymi szkołami i przedszkolem,
   • Prowadzenie spraw z zakresu nadzoru finansowego nad publicznymi szkołami i przedszkolem,

   Pokój nr 13
   telefon: 75 75 47 735
   e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ; Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


   Anna Adamczyk

   Inspektor ds. Biura Rady Miejskiej
   Z-ca kierownika USC

   • Wykonywanie czynności zapewniających sprawne organizowanie pracy Rady;
   • Organizowanie i obsługa narad i konferencji;
   • Prowadzenie korespondencji Rady i komisji;
   • Prowadzenie całości spraw związanych z rozpatrywaniem skarg i wniosków;
   • prowadzenie wszystkich spraw z zakresu Kultury i sportu, prowadzenie wszystkich spraw z zakresu pożytku publicznego i wolontariatu
   • sporządzanie aktów USC i rejestracja zdarzeń Stanu Cywilnego
   Pokój nr 3
   telefon: 75 75 47 705
   e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
    

   Joanna Cirko

   Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

   • Rejestracja zdarzeń stanu cywilnego;
   • Sporządzanie aktów stanu cywilnego;
   • Realizacja wniosków o wydanie dokumentu stwierdzającego tożsamość;
   • Organizowanie uroczystości jubileuszowych;
   Pokój nr 3
   telefon: 75 75 47 714
   e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
    

   Krystyna Drużkowska

   podinspektor ds. ewidencji ludności i spraw wojskowych

   • Prowadzenie rejestru mieszkańców zameldowanych na pobyt stały lub czasowy oraz ewidencji w tym zakresie;
   • Prowadzenie i aktualizacja rejestrów wyborców;
   • Prowadzenie rejestracji i ewidencji przedpoborowych;
   • Zgłaszanie wniosków w zakresie potrzeb świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony;
   Pokój nr 3
   telefon: 75 75 47 713
   e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

   Ewa Bartosik

   sekretarka

   • Podejmowanie czynności techniczno-organizacyjnych związanych z przyjmowaniem interesantów przez Burmistrza i Zastępcę Burmistrza;
   • Zaopatrywanie Urzędu w druki, formularze, materiały biurowe, kancelaryjne;
   • Prowadzenie spraw z zakresu skarg i wniosków;
   Pokój nr 8
   telefon: 075 75 47 708
   e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
    

   Andrzej Starczyk

   informatyk

   • Obsługa informatyczna urzędu;
   • Konserwacja sprzętu komputerowego będącego na wyposażeniu urzędu i jego bieżące naprawy;
   • Realizacja projektów związanych z elektronicznym usprawnieniem funkcjonowania urzędu i obsługi interesantów;
   • Aktualizacja, prowadzenie Miejskiego Biuletynu Informacji Publicznej;
   • Współdziałanie w prowadzeniu oficjalnej strony miasta;
   • Opieka nad siecią;
   Pokój nr 3
   telefon: 75 75 47 707
   e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
   Referat Rozwoju, Planowania Przestrzennego i Nieruchomości - RN
    

   Krystyna Zakrzewska

   kierownik referatu

   • przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;
   • wykonywanie czynności związanych z ewidencjonowaniem należności za nieruchomości udostępnione z zasobu;
   • prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkownika wieczystego;
   Pokój nr 11
   telefon: 75 75 47 715
   e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

   Edyta Kimbort

   pełniąca obowiązki kierownika referatu

   • przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;
   • wykonywanie czynności związanych z ewidencjonowaniem należności za nieruchomości udostępnione z zasobu;
   • prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkownika wieczystego;

   Pokój nr 11
   telefon: 75 75 47 715
   e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

    

   Anna Gawroniak

   z-ca kierownika referatu

   • przygotowywanie materiałów niezbędnych do uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
   • przygotowywanie materiałów do oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
   Pokój nr 14
   telefon: 75 75 47 712
   e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
    

   Aneta Żywicka-Hołownia

   inspektor ds.  gospodarowania nieruchomościami

   • przygotowanie i prowadzenie postępowania w sprawach związanych z podziałami, scalaniem  nieruchomości oraz rozgraniczeń nieruchomości;
   • zapewnienie wyceny nieruchomości;
   • tworzenie zasobu nieruchomości na cele zabudowy oraz planów wykorzystania zasobu;
   • oddawaniem nieruchomości w trwały zarząd;
   • prowadzenie spraw w zakresie zbywania nieruchomości niezabudowanych, zabudowanych, lokalowych wchodzących w skład zasobu w drodze przetargu i w drodze bezprzetargowej, a także nabywania tych nieruchomości do zasobu;
   • prowadzenie spraw w zakresie obciążania nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi;
   Pokój nr 11
   telefon: 75 75 47 736
   e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
    

   Elżbieta Sochacka

   podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami

   • prowadzenie spraw związanych z sprzedażą nieruchomości gminnych na rzecz ich głównych najemców;
   • prowadzenie spraw dotyczących określania i zmian udziałów we współwłasności nieruchomości;
   Pokój nr 14
   telefon: 75 75 47 706
   e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

   Katarzyna Pałka

   Inspektor ds. gospodarowania nieruchomościami

   • Prowadzenie spraw dot. zawarcia umów najmu na lokale z zasobu mieszkaniowego Gminy;
   • Prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą nieruchomości gminnych na rzecz ich głównych najemców
   Pokój nr 14
   telefon: 75 75 47 739
   e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

   Renata Teodorowska

   insp. ds. gospodarowania nieruchomościami

   • prowadzenie spraw związanych z sprzedażą nieruchomości gminnych na rzecz ich głównych najemców;
   • prowadzenie spraw dotyczących określania i zmian udziałów we współwłasności nieruchomości;

   Pokój nr 11
   telefon: 75 75 47 726
   e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

   Piotr Rubaj

   inspektor ds. gospodarki nieruchomościami

   • przygotowywanie wypisów i wyrysów ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
   • przygotowywanie materiałów związanych z organizacją konkursów architektonicznych i urbanistycznych;
   • prowadzenie innych spraw w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz ochrony zabytków i opiece nad zabytkami;
   • udzielanie informacji w zakresie wymaganych dokumentów umożliwiających otrzymanie pozwolenia na budowę, wydawanie decyzji;
   Pokój nr 14
   telefon: 75 75 47 747 e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

   Małgorzata Jarecka

   Podinspektor ds. rozwoju i planowania przestrzennego

   • przygotowanie i prowadzenie postępowań w sprawach dot. wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz warunków zabudowy;
   • opiniowanie form architektonicznych obiektów tymczasowych oraz lokalizacji i formy plastycznej reklamy;
   • uzgodnienia przebiegu inwestycji liniowych na terenach gminnych;przygotowywanie i prowadzenie postępowań w sprawach z zakresu wstrzymania użytkowania terenu oraz przywrócenia jego poprzedniego zagospodarowania;
   • przygotowywanie materiałów związanych z organizacją konkursów architektonicznych i urbanistycznych;
   • prowadzenie spraw w zakresie oraz ochrony zabytków i opiece nad zabytkami; 
    Pokój nr 14
    telefon: 75 75 47 737 e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
     

    Marcin Mitura

    Podinspektor ds. systemu informacji przestrzennej


     Pokój nr 11
     telefon: 75 75 47 707 e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
     Referat Inwestycji Miejskich i Gospodarki Komunalnej - IK
      

     Agnieszka Mandziej

     kierownik Referatu

     • planowanie rzeczowo-finansowe inwestycji miejskich;
     • określanie danych wyjściowych do projektowania i kosztorysowania;
     • gromadzenie dokumentów do rozpoczęcia realizacji zadań inwestycyjnych wraz z organizacją przetargów zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych;
     Pokój nr 15
     telefon: 75 75 47 722
     e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
      

     Janusz Wnuczak

     główny specjalista

     • Planowanie inwestycji komunalnych i remontów w zakresie rzeczowym i finansowym,
     • Opracowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zamówieniach publicznych,
     • Prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
     • Przygotowywanie umów o realizację zamówień,
     • Prowadzenie rozliczeń z wykonawcami robót.
     Pokój nr 15
     telefon: 75 75 47 711
     e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
      

     Romuald Maly

     podinspektor ds. inwestycji miejskich

     • przekazywanie placu budowy dla wykonawców robót inwestycyjnych;
     • zgłaszanie, zawiadamianie o rozpoczęciu i zakończeniu zadań inwestycyjnych właściwym organom i instytucjom;
     • koordynacja prac inspektorów nadzoru w zakresie prowadzonych robót podczas realizacji zadań inwestycyjnych;
     • organizowanie i uczestnictwo w odbiorach oddawanych do użytku obiektów budowlanych;
     Pokój nr 15
     telefon: 75 75 47 731
     e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
      

     Joanna Mazurkiewicz

     inspektor ds. gospodarowania i eksploatacji urządzeń komunalnych

     • prowadzenie spraw w zakresie koordynacji robót w pasie drogowym;
     • przygotowywanie i prowadzenie postępowania w sprawach z zakresu zajęcia pasa drogowego;
     • planowanie inwestycji drogowych i nadzór nad ich realizacją;
     • prowadzenie okresowej kontroli stanu dróg, chodników, drogowych obiektów inżynierskich i innych urządzeń związanych z drogą;
     • nadzorowanie i koordynacja działalności podmiotów wykonujących usługi komunalne w zakresie odśnieżania i oświetlenia miasta, dostawy energii elektrycznej, cieplnej i gazu;
     Pokój nr 15
     telefon: 75 75 47 730
     e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
      

     Ewelina Borkowska

     Inspektor ds. gospodarowania i eksploatacji urządzeń komunalnych

     • prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów inżynierskich,
     • prowadzenie okresowej kontroli stanu dróg, chodników, obiektów inżynierskich i innych urządzeń związanych z drogą ( zgodnie z obowiązującymi przepisami)
     • udzielanie zamówień w zakresie przeprowadzanych remontów w drogach, chodnikach, obiektach inżynierskich oraz nadzór nad realizacją,
     • prowadzenie zaangażowania wydatków na poszczególnych kontach zgodnie z założeniami budżetu - wnioskowanie o dodatkowe środki na realizację zadań,
     • nadzorowania w zakresie prawidłowego ustawiania i uzupełniania zniszczonego oznakowania drogowego na terenie miasta.
     • współpraca z innymi zarządcami dróg w zakresie utrzymania
     • nadzorowanie i koordynacja działalności podmiotów wykonujących usługi komunalne w zakresie odśnieżania
     • współpraca z właścicielem sieci energetycznej na której umieszczone są oprawy oświetlenia ulicznego (umowa, faktury),
     • sprawdzanie opisywanie faktur oświetlenia ulicznego, wyłonienie wykonawcy, przygotowanie umowy, nadzór, kontrola w zakresie iluminacji świątecznych
     Pokój nr 16
     telefon: 75 75 47 749
     e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

      

     Grażyna Pawlikowska

     Inspektor ds. infrastruktury i gospodarki komunalnej

     • Prowadzenie spraw z zakresu zajęć pasa drogi,
     • Ewidencja dróg i urządzeń wbudowanych w pasie drogi,
     • Sprawy porozumień z zarządcami dróg innych kategorii w sprawie ich utrzymania,
     • Planowanie remontów i inwestycji w zakresie dróg publicznych, prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień na usługi i roboty w zakresie drogownictwa,
     • Współdziałanie z gestorami infrastruktury technicznej przebiegającej w pasie drogi.
     Pokój nr 15
     telefon: 75 75 47 730
     e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

     Magdalena Kroh-Siudak

     Inspektor ds. ochrony środowiska

     • Uregulowanie gospodarki nieczystościami płynnymi na terenie miasta po zakończeniu inwestycji Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji,
     • Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
     Pokój nr 16
     telefon: 75 75 47 746
     e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

      

     Natalia Zapiórkowska

     Młodszy referent ds. gospodarowania odpadami komunalnymi

     •  weryfikacja deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
     • weryfikacja deklaracji,
     • prowadzenie postępowań w sprawach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

     Pokój nr 16
     telefon: 75 75 47 733
     e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

     Referat Budżetu i Finansów Miasta

     Jadwiga Wojtusiak

     KASA: 9.00 - 14.00

     podinspektor ds. obsługi kasy

     • Obsługa kasowa;

     Pokój nr 1
     telefon: 75 75 47 734
     e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

      


     Krystyna Koman-Prokopiuk

     główna księgowa

     • prowadzenie rachunkowości jednostki i organu;
     • sporządzanie bilansów rocznych (jednostkowych, zbiorczych, skonsolidowanych), rachunku zysku i strat oraz zestawienia zmian funduszu;
     • zapewnienie obsługi finansowo-księgowej urzędu;
     • rozdzielanie i dekretacja dowodów bankowych;
     Pokój nr 17
     telefon: 75 75 47 723 e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
      

     Marta Olas

     inspektor ds. rozliczeń finansowych i płac

     • sporządzanie list płac pracowników urzędu oraz naliczanie wynagrodzeń z tytułu m.in. umów o dzieło i zlecenie;
     • rozliczanie składek i odprowadzanie ich na rachunek ZUS;
     • sporządzanie informacji podatkowych do Urzędu Skarbowego;
     Pokój nr. 17
     telefon: 75 75 47 720 e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

     Oliwia Muczek

     podinspektor ds. podatków, opłat i postępowań podatkowych

     • sporządzanie list płac pracowników urzędu oraz naliczanie wynagrodzeń z tytułu m.in. umów o dzieło i zlecenie;
     • rozliczanie składek i odprowadzanie ich na rachunek ZUS;
     • sporządzanie informacji podatkowych do Urzędu Skarbowego;

     Pokój nr. 17
     telefon: 75 75 47 720 e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

      

     Anna Słomka

     podinspektor ds. windykacji i księgowości podatkowej

     • prowadzenie spraw w zakresie czynności zmierzających do egzekucji administracyjnej zaległości podatkowych;
     • podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji administracyjnej zaległych podatków;
     • prowadzenie postępowania zabezpieczającego, windykacja zaległości podatkowych;
     • księgowość podatku  od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego oraz łącznego zobowiązania pieniężnego
     Pokój nr. 18
     telefon: 75 75 47 725
     e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

     Agnieszka Świderska

     inspektor ds. podatków, opłat i postępowań podatkowych

     • księgowość, windykacja opłaty miejscowej;
     • rozliczanie prowizji z opłaty miejscowej;
     • wydawanie kwitariuszy;
     • księgowość, windykacja środków transportowych;
     • podatek i faktury vat;
     • wymiar, księgowość, windykacja psów;
     • windykacja mandatów;
     • księgowość i windykacja dzierżaw;
     Pokój nr. 18
     telefon: 75 75 47 738 e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

     Agata Skowrońska-Juralewicz

     inspektor ds. podatków, opłat i postępowań podatkowych

     • prowadzenie spraw dotyczących wymiaru podatku od nieruchomości dla osób fizycznych,
     • wymiar podatku od nieruchomości dla osób prawnych,
     • wymiar podatku od środków transportowych dla osób fizycznych i osób prawnych,
     • prowadzenie spraw w zakresie pomocy publicznej,
     • prowadzenie spraw w zakresie opłaty targowej
     Pokój nr. 18
     telefon: 75 75 47 721
     e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

     Katarzyna Flieger

     Podinspektor ds. księgowości w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami

     • księgowanie dochodów z tytułu opłaty za odpady komunalne,
     • miesięczne uzgadnianie obrotów i sald,
     • sporządzanie sprawozdań o zarachowaniu wpłat,
     • wystawianie upomnień, tytułów wykonawczych,
     • uzgadnianie dochodów w celu sporządzenia sprawozdań finansowych
     Pokój nr. 18
     telefon: 75 75 47 719
     e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

      

     Katarzyna Piś

      Inspektor ds. podatków, opłat i postępowań podatkowych

     • Ewidencja należności z tytułu użytkowania wieczystego i dochodzenie należność.
     • Ewidencja dochodów majątkowych.
     • Prowadzenie spraw ubezpieczenia majątku.
     • Ewidencja środków trwałych i wyposażenia, naliczanie umorzenia środków trwałych, przeprowadzanie i rozliczanie inwentaryzacji środków trwałych.
     Pokój nr. 17
     telefon: 75 75 47 716
      

     Anna Boleszczuk

     inspektor ds. księgowości

     • księgowanie dochodów i wydatków na kontach syntetycznych i analitycznych budżetu Miasta
     • rozdzielanie i dekretacja dowodów bankowych
     • prowadzenie rachunkowości kasowej
     • księgowość i windykacja wpływów za zajęcie pasa drogowego oraz opłat rocznych za wbudowanie urządzeń
     • ewidencja sprawozdań jednostkowych: Urzędów Skarbowych, szkół, przedszkoli Miejskiego Ośrodka  Społecznej
     • ewidencja pozabilansowa planów dochodów i wydatków
     Pokój nr. 17
     telefon: 75 75 47 729
     e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
      

     Ewa Stępień

     podinspektor ds. kontroli podatków i opłat

     • przeprowadzanie kontroli podatków i opłat oraz poboru opłaty miejscowej na terenie miasta;
     • sporządzanie protokołów z przeprowadzonych kontroli;
     • prowadzenie rejestru jednostek kontrolowanych;
     Pokój nr 18
     telefon: 75 75 47 716
     e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

      

     Elżbieta Gac

     inspektor ds. egzekucji opłaty za gospodarowanie odpadami

     • prowadzenie postępowań egzekucyjnych obejmujących należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
     Pokój nr 17
     telefon: 75 75 47 716
     e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
     Referat Promocji Miasta - PM
      

     Grażyna Biederman

     kierownik Referatu

     • opracowywanie kalendarza imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych;
     • utrzymywanie bieżących kontaktów z przedstawicielami środków masowego przekazu;
     • przeprowadzanie kampanii medialnych;
     Budynek IT
     telefon: 75 75 47 743
     e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
      

     Agnieszka Rozenek

     główny specjalista ds. turystyki i promocji miasta

     • inicjowanie i prowadzenie działalności marketingowej i promocyjnej na terenie miasta, w kraju i zagranicą;
     • promocja miasta na targach turystycznych oraz giełdach krajowych i zagranicznych;
     • tworzenie kanałów dystrybucji materiałów reklamowo – promocyjnych i kreowanie pozytywnego wizerunku miasta;
     Budynek IT
     telefon: 75 75 47 744
     e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
      

     Marlena Grochowska

     podinspektor ds. administracyjnych

     • Przygotowywanie dokumentacji formalnej i merytorycznej niezbędnej w toku składania wniosków unijnych oraz rozliczania projektów
     • Koordynacja prac wykonywanych przez inne referaty w zakresie przygotowania wniosków o dofinansowanie projektu z funduszy UE.
     • Koordynacja współpracy z miastami partnerskimi 
     • Promocja miasta na targach turystycznych oraz giełdach krajowych i zagranicznych 
     • Prowadzenie zbioru dokumentacji 
     • Udział  w  wykonywaniu  zadań  i czynności  w  zakresie formalno-prawnego  przygotowywania  i  przeprowadzania postępowań o udzielanie zamówień publicznych, zgodnie z zasadami i  trybami  określonymi  w  ustawie  –  Prawo  zamówień  publicznych  oraz  w  wewnętrznych  regulaminach.
     Budynek IT
     telefon: 75 75 47 748
     e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
      

     Marta Lipnicka

     Inspektor ds. informacji turystycznej i promocji miasta

      Budynek IT
      telefon: 75 75 47 748 e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
       

      Kornel Olbrycht

      informatyk

      • Konserwacja sprzętu komputerowego;
      • Opieka nad siecią;
      • Aktualizacja BIP;
      • Współdziałanie w prowadzeniu oficjalnej strony miasta;
      • Skład Miejskiego Biuletynu Informacyjnego;
      • Współpraca przy tworzeniu materiałów i strategii promocyjnej miasta;

      Budynek IT
      telefon: 75 75 47 742
      e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

      Samodzielne stanowiska pracy
       

      Marcin Wylegała

      inspektor ds. BHP i P. Poż.
      Komendant Miejski Ochrony Przeciwpożarowej

      • pełnienie służby BHP i ochrony p.poż w urzędzie;

      Budynek OSP
      ul. Jedności Narodowej 32
      telefon: 75 75 47 717
      e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

       

       

      Stanisław Włodarczyk

      inspektor ds. zarządzania kryzysowego

      • ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne i prognozowanie tych zagrożeń;
      • przygotowywanie propozycji działań i przedstawianie Burmistrzowi wniosków dotyczących wykonania, zmiany lub zaniechania działań ujętych w miejskim planie reagowania kryzysowego;
      • kierowanie działaniami związanymi z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem usuwaniem skutków zagrożeń na terenie gminy;
      Budynek OSP
      telefon: 75 75 47 717
      e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
      Straż Miejska
       

      Andrzej Suchta

      Komendant Straży Miejskiej

      ul. Jedności Narodowej 32
      telefon: 75 717 39 41
      e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

       

      Miłosz Butrym

      Zastępca Komendanta Straży Miejskiej

      ul. Jedności Narodowej 32
      telefon: 75 717 39 41
      e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
       

      Krystian Klich

      starszy strażnik Straży Miejskiej

      ul. Jedności Narodowej 32
      telefon: 75 717 39 41
      e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
       

      Patryk Pyczak

      starszy strażnik Straży Miejskiej

       ul. Jedności Narodowej 32
       telefon: 75 717 39 41
       e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.