Strona główna / Sprawy miejskie / Burmistrz, Urząd Miejski

Burmistrz, Urząd Miejski

Osoba Kontakt

Mirosław Graf

Burmistrz

 • Kierowanie bieżącymi sprawami miasta i reprezentowanie go na zewnątrz
 • Wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników miejskich jednostek organizacyjnych
pokój nr 8
telefon: 75 75 47 708
e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 

Feliks Rosik

Sekretarz

 • Kierowanie Referatem Organizacji i Spraw Społecznych;
 • Wewnętrzna organizacja pracy i nadzór nad obsługą interesantów;
Pokój nr 8
telefon: 75 75 47 703
e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 

Bożena Dziewulak

Skarbnik

 • Kierowanie Referatem Spraw Finansowych;
 • Przygotowanie i wykonanie budżetu miasta;
 • Podatki i opłaty lokalne;
 • Gospodarka finansowa gminy;
Pokój nr 17
telefon: 75 75 47 702
e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Biuro Obsługi Interesanta – BOI

 

Agnieszka Swoboda

kierownik BOI
inspektor ds. przedsiębiorców lokalnych i zamówień

 • Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
 • Załatwianie spraw wynikających z ewidencjonowania działalności gospodarczej;
 • wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
 • prowadzenie wszystkich spraw z zakresu ochrony zdrowia oraz zadań wynikających z realizacji ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3
Pokój nr 3
telefon: 75 75 47 704
e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 

Magdalena Płocica

inspektor ds. obsługi interesanta

 • Przyjmowanie podań i wniosków;
 • Ewidencja, rejestracja, rozdział i rozliczanie korespondencji oraz przesyłek;
 • Udzielenie informacji o trybie i sposobie załatwienia sprawy;
Pokój nr 1
telefon: 75 75 47 700
e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 

Marcin Juralewicz

Insp. ds. obsługi interesanta
inspektor ds. kancelaryjnych i prowadzenia archiwum zakładowego

 • Przyjmowanie podań i wniosków;
 • Ewidencja, rejestracja, rozdział i rozliczanie korespondencji oraz przesyłek;
 • Udzielenie informacji o trybie i sposobie załatwienia sprawy;
 • Prowadzenie archiwum zakładowego
Pokój nr 1
telefon: 75 75 47 700
e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Referat Organizacji i Spraw Społecznych - OR
 

Joanna Osińska

z-ca kierownika Referatu Organizacji i Spraw Społecznych

 • Prowadzenie spraw związanych ze szkoleniami zewnętrznymi pracowników;
 • Prowadzenie dokumentacji w sprawach z zakresu stosunku pracy oraz akt osobowych pracowników Urzędu oraz kierowników miejskich jednostek organizacyjnych;
 • prowadzenie wszystkich spraw związanych z oświatą

Pokój nr 13
telefon: 75 75 47 735
e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Anna Adamczyk

Biuro Rady

 • Wykonywanie czynności zapewniających sprawne organizowanie pracy Rady;
 • Organizowanie i obsługa narad i konferencji;
 • Prowadzenie korespondencji Rady i komisji;
 • Prowadzenie całości spraw związanych z rozpatrywaniem skarg i wniosków;
 • prowadzenie wszystkich spraw z zakresu Kultury i sportu, prowadzenie wszystkich spraw z zakresu pożytku publicznego i wolontariatu
Pokój nr 3
telefon: 75 75 47 705
e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 

Joanna Cirko

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

 • Rejestracja zdarzeń stanu cywilnego;
 • Sporządzanie aktów stanu cywilnego;
 • Realizacja wniosków o wydanie dokumentu stwierdzającego tożsamość;
 • Organizowanie uroczystości jubileuszowych;
Pokój nr 3
telefon: 75 75 47 714
e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 

Krystyna Drużkowska

podinspektor ds. ewidencji ludności i spraw wojskowych

 • Prowadzenie rejestru mieszkańców zameldowanych na pobyt stały lub czasowy oraz ewidencji w tym zakresie;
 • Prowadzenie i aktualizacja rejestrów wyborców;
 • Prowadzenie rejestracji i ewidencji przedpoborowych;
 • Zgłaszanie wniosków w zakresie potrzeb świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony;
Pokój nr 3
telefon: 75 75 47 713
e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Ewa Bartosik

inspektor ds. obsługi sekretariatu Burmistrza

 • Podejmowanie czynności techniczno-organizacyjnych związanych z przyjmowaniem interesantów przez Burmistrza i Zastępcę Burmistrza;
 • Zaopatrywanie Urzędu w druki, formularze, materiały biurowe, kancelaryjne;
 • Prowadzenie spraw z zakresu skarg i wniosków;
Pokój nr 8
telefon: 075 75 47 708
e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 

Andrzej Starczyk

informatyk

 • Obsługa informatyczna urzędu;
 • Konserwacja sprzętu komputerowego będącego na wyposażeniu urzędu i jego bieżące naprawy;
 • Realizacja projektów związanych z elektronicznym usprawnieniem funkcjonowania urzędu i obsługi interesantów;
 • Aktualizacja, prowadzenie Miejskiego Biuletynu Informacji Publicznej;
 • Współdziałanie w prowadzeniu oficjalnej strony miasta;
 • Opieka nad siecią;
Pokój nr 13
telefon: 75 75 47 707
e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Referat Rozwoju, Planowania Przestrzennego i Nieruchomości - RN
 

Krystyna Zakrzewska

kierownik referatu

 • przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;
 • wykonywanie czynności związanych z ewidencjonowaniem należności za nieruchomości udostępnione z zasobu;
 • prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkownika wieczystego;
Pokój nr 11
telefon: 75 75 47 715
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 

Anna Gawroniak

z-ca kierownika referatu

 • przygotowywanie materiałów niezbędnych do uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 • przygotowywanie materiałów do oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
Pokój nr 11
telefon: 75 75 47 712
e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 

Aneta Żywicka-Hołownia

inspektor ds.  gospodarowania nieruchomościami

 • przygotowanie i prowadzenie postępowania w sprawach związanych z podziałami, scalaniem  nieruchomości oraz rozgraniczeń nieruchomości;
 • zapewnienie wyceny nieruchomości;
 • tworzenie zasobu nieruchomości na cele zabudowy oraz planów wykorzystania zasobu;
 • oddawaniem nieruchomości w trwały zarząd;
 • prowadzenie spraw w zakresie zbywania nieruchomości niezabudowanych, zabudowanych, lokalowych wchodzących w skład zasobu w drodze przetargu i w drodze bezprzetargowej, a także nabywania tych nieruchomości do zasobu;
 • prowadzenie spraw w zakresie obciążania nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi;
Pokój nr 11
telefon: 75 75 47 736
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 

Elżbieta Sochacka

podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami

 • prowadzenie spraw związanych z sprzedażą nieruchomości gminnych na rzecz ich głównych najemców;
 • prowadzenie spraw dotyczących określania i zmian udziałów we współwłasności nieruchomości;
Pokój nr 14
telefon: 75 75 47 706
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Katarzyna Pałka

Inspektor ds. gospodarowania nieruchomościami

 • Prowadzenie spraw dot. zawarcia umów najmu na lokale z zasobu mieszkaniowego Gminy;
 • Prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą nieruchomości gminnych na rzecz ich głównych najemców
Pokój nr 14
telefon: 75 75 47 739
e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Renata Teodorowska

insp. ds. gospodarowania nieruchomościami

 • prowadzenie spraw związanych z sprzedażą nieruchomości gminnych na rzecz ich głównych najemców;
 • prowadzenie spraw dotyczących określania i zmian udziałów we współwłasności nieruchomości;

Pokój nr 11
telefon: 75 75 47 726
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Edyta Kimbort

inspektor ds.  gospodarowania nieruchomościami - zastępstwo

 • prowadzenie ewidencji gminnego zasobu nieruchomości,
 • prowadzenie spraw w zakresie zbywania nieruchomości niezabudowanych i zabudowanych, w drodze bezprzetargowej, a także nabywania tych nieruchomości do zasobu,
 • prowadzenie spraw w zakresie obciążania nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi,
 • prowadzenie spraw związanych z zamianą i darowiznami nieruchomości,
 • prowadzenie spraw w zakresie komunalizacji nieruchomości z mocy prawa i na wniosek,

Pokój nr 11
telefon: 75 75 47 710
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Agnieszka Gwóźdź

Referent ds. gospodarowania nieruchomościami - zastępstwo

 • prowadzenie spraw w zakresie wydzierżawiania, wynajmowania i użyczania nieruchomości wchodzących w skład zasobu w drodze bezprzetargowej lub w drodze przetargu,
 • prowadzenie ewidencji umów, dzierżaw i użytkowników wieczystych,
 • kontrola realizacji umów dzierżaw i użyczenia,
 • prowadzenie akt terenowo-prawnych właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości tworzących gminny zasób oraz wprowadzanie w nich zmian,

Pokój nr 11
telefon: 75 75 47 736
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Piotr Rubaj

inspektor ds. rozwoju i planowania przestrzennego

 • przygotowywanie wypisów i wyrysów ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
 • przygotowywanie materiałów związanych z organizacją konkursów architektonicznych i urbanistycznych;
 • prowadzenie innych spraw w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz ochrony zabytków i opiece nad zabytkami;
 • udzielanie informacji w zakresie wymaganych dokumentów umożliwiających otrzymanie pozwolenia na budowę, wydawanie decyzji;
Pokój nr 14
telefon: 75 75 47 747 e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Małgorzata Pietruszczak

Podinspektor ds. rozwoju i planowania przestrzennego

 • przygotowanie i prowadzenie postępowań w sprawach dot. wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz warunków zabudowy;
 • opiniowanie form architektonicznych obiektów tymczasowych oraz lokalizacji i formy plastycznej reklamy;
 • uzgodnienia przebiegu inwestycji liniowych na terenach gminnych;przygotowywanie i prowadzenie postępowań w sprawach z zakresu wstrzymania użytkowania terenu oraz przywrócenia jego poprzedniego zagospodarowania;
 • przygotowywanie materiałów związanych z organizacją konkursów architektonicznych i urbanistycznych;
 • prowadzenie spraw w zakresie oraz ochrony zabytków i opiece nad zabytkami; 
  Pokój nr 14
  telefon: 75 75 47 737 e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
   

  Marcin Mitura

  Podinspektor ds. systemu informacji przestrzennej


   Pokój nr 11
   telefon: 75 75 47 707 e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
   Referat Inwestycji Miejskich i Gospodarki Komunalnej - IK
    

   Agnieszka Mandziej

   kierownik Referatu

   • planowanie rzeczowo-finansowe inwestycji miejskich;
   • określanie danych wyjściowych do projektowania i kosztorysowania;
   • gromadzenie dokumentów do rozpoczęcia realizacji zadań inwestycyjnych wraz z organizacją przetargów zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych;
   Pokój nr 15
   telefon: 75 75 47 722
   e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
    

   Janusz Wnuczak

   Zastępca kierownika referatu

   • ;
   Pokój nr 15
   telefon: 75 75 47 711
   e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
    

   Romuald Maly

   podinspektor ds. inwestycji miejskich

   • przekazywanie placu budowy dla wykonawców robót inwestycyjnych;
   • zgłaszanie, zawiadamianie o rozpoczęciu i zakończeniu zadań inwestycyjnych właściwym organom i instytucjom;
   • koordynacja prac inspektorów nadzoru w zakresie prowadzonych robót podczas realizacji zadań inwestycyjnych;
   • organizowanie i uczestnictwo w odbiorach oddawanych do użytku obiektów budowlanych;
   Pokój nr 15
   telefon: 75 75 47 731
   e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
    

   Joanna Mazurkiewicz

   inspektor ds. gospodarowania i eksploatacji urządzeń komunalnych

   • prowadzenie spraw w zakresie koordynacji robót w pasie drogowym;
   • przygotowywanie i prowadzenie postępowania w sprawach z zakresu zajęcia pasa drogowego;
   • planowanie inwestycji drogowych i nadzór nad ich realizacją;
   • prowadzenie okresowej kontroli stanu dróg, chodników, drogowych obiektów inżynierskich i innych urządzeń związanych z drogą;
   • nadzorowanie i koordynacja działalności podmiotów wykonujących usługi komunalne w zakresie odśnieżania i oświetlenia miasta, dostawy energii elektrycznej, cieplnej i gazu;
   Pokój nr 15
   telefon: 75 75 47 730
   e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
    

   Ewelina Borkowska

   Inspektor ds. gospodarowania i eksploatacji urządzeń komunalnych

   • prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów inżynierskich,
   • prowadzenie okresowej kontroli stanu dróg, chodników, obiektów inżynierskich i innych urządzeń związanych z drogą ( zgodnie z obowiązującymi przepisami)
   • udzielanie zamówień w zakresie przeprowadzanych remontów w drogach, chodnikach, obiektach inżynierskich oraz nadzór nad realizacją,
   • prowadzenie zaangażowania wydatków na poszczególnych kontach zgodnie z założeniami budżetu - wnioskowanie o dodatkowe środki na realizację zadań,
   • nadzorowania w zakresie prawidłowego ustawiania i uzupełniania zniszczonego oznakowania drogowego na terenie miasta.
   • współpraca z innymi zarządcami dróg w zakresie utrzymania
   • nadzorowanie i koordynacja działalności podmiotów wykonujących usługi komunalne w zakresie odśnieżania
   • współpraca z właścicielem sieci energetycznej na której umieszczone są oprawy oświetlenia ulicznego (umowa, faktury),
   • sprawdzanie opisywanie faktur oświetlenia ulicznego, wyłonienie wykonawcy, przygotowanie umowy, nadzór, kontrola w zakresie iluminacji świątecznych
   Pokój nr 16
   telefon: 75 75 47 749
   e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

   Magdalena Kroh-Siudak

   Inspektor ds. ochrony środowiska

   • Uregulowanie gospodarki nieczystościami płynnymi na terenie miasta po zakończeniu inwestycji Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji,
   • Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
   Pokój nr 16
   telefon: 75 75 47 746
   e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

    

   Natalia Zapiórkowska

   Młodszy referent ds. gospodarowania odpadami komunalnymi

   •  weryfikacja deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
   • weryfikacja deklaracji,
   • prowadzenie postępowań w sprawach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

   Pokój nr 16
   telefon: 75 75 47 733
   e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

   Referat Budżetu i Finansów Miasta

   Jadwiga Wojtusiak

   KASA: 9.00 - 14.00

   podinspektor ds. obsługi kasy

   • Obsługa kasowa;

   Pokój nr 1
   telefon: 75 75 47 734
   e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

    


   Krystyna Koman-Prokopiuk

   główna księgowa

   • prowadzenie rachunkowości jednostki i organu;
   • sporządzanie bilansów rocznych (jednostkowych, zbiorczych, skonsolidowanych), rachunku zysku i strat oraz zestawienia zmian funduszu;
   • zapewnienie obsługi finansowo-księgowej urzędu;
   • rozdzielanie i dekretacja dowodów bankowych;
   Pokój nr 17
   telefon: 75 75 47 723 e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
    

   Marta Olas

   inspektor ds. rozliczeń finansowych i płac

   • sporządzanie list płac pracowników urzędu oraz naliczanie wynagrodzeń z tytułu m.in. umów o dzieło i zlecenie;
   • rozliczanie składek i odprowadzanie ich na rachunek ZUS;
   • sporządzanie informacji podatkowych do Urzędu Skarbowego;
   Pokój nr. 17
   telefon: 75 75 47 720 e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

   Oliwia Muczek

   podinspektor ds. rozliczeń finansowych i płac – zastępstwo

   • sporządzanie list płac pracowników urzędu oraz naliczanie wynagrodzeń z tytułu m.in. umów o dzieło i zlecenie;
   • rozliczanie składek i odprowadzanie ich na rachunek ZUS;
   • sporządzanie informacji podatkowych do Urzędu Skarbowego;

   Pokój nr. 19
   telefon: 75 75 47 720 e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

    

   Anna Słomka

   podinspektor ds. windykacji i księgowości podatkowej

   • prowadzenie spraw w zakresie czynności zmierzających do egzekucji administracyjnej zaległości podatkowych;
   • podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji administracyjnej zaległych podatków;
   • prowadzenie postępowania zabezpieczającego, windykacja zaległości podatkowych;
   • księgowość podatku  od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego oraz łącznego zobowiązania pieniężnego
   Pokój nr. 18
   telefon: 75 75 47 725
   e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

   Agnieszka Świderska

   inspektor ds. podatków, opłat i postępowań podatkowych

   • księgowość, windykacja opłaty miejscowej;
   • rozliczanie prowizji z opłaty miejscowej;
   • wydawanie kwitariuszy;
   • księgowość, windykacja środków transportowych;
   • podatek i faktury vat;
   • wymiar, księgowość, windykacja psów;
   • windykacja mandatów;
   • księgowość i windykacja dzierżaw;
   Pokój nr. 18
   telefon: 75 75 47 738 e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

   Agata Skowrońska-Juralewicz

   inspektor ds. podatków, opłat i postępowań podatkowych

   • prowadzenie spraw dotyczących wymiaru podatku od nieruchomości dla osób fizycznych,
   • wymiar podatku od nieruchomości dla osób prawnych,
   • wymiar podatku od środków transportowych dla osób fizycznych i osób prawnych,
   • prowadzenie spraw w zakresie pomocy publicznej,
   • prowadzenie spraw w zakresie opłaty targowej
   Pokój nr. 18
   telefon: 75 75 47 721
   e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

   Katarzyna Flieger

   Podinspektor ds. księgowości w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami

   • księgowanie dochodów z tytułu opłaty za odpady komunalne,
   • miesięczne uzgadnianie obrotów i sald,
   • sporządzanie sprawozdań o zarachowaniu wpłat,
   • wystawianie upomnień, tytułów wykonawczych,
   • uzgadnianie dochodów w celu sporządzenia sprawozdań finansowych
   Pokój nr. 18
   telefon: 75 75 47 719
   e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

    

   Katarzyna Piś

    Inspektor ds. podatków, opłat i postępowań podatkowych


   Pokój nr. 17
   telefon: 75 75 47 729 
    

   Anna Boleszczuk

   inspektor ds. księgowości

   • księgowanie dochodów i wydatków na kontach syntetycznych i analitycznych budżetu Miasta
   • rozdzielanie i dekretacja dowodów bankowych
   • prowadzenie rachunkowości kasowej
   • księgowość i windykacja wpływów za zajęcie pasa drogowego oraz opłat rocznych za wbudowanie urządzeń
   • ewidencja sprawozdań jednostkowych: Urzędów Skarbowych, szkół, przedszkoli Miejskiego Ośrodka  Społecznej
   • ewidencja pozabilansowa planów dochodów i wydatków
   Pokój nr. 17
   telefon: 75 75 47 729
   e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
    

   Ewa Stępień

   podinspektor ds. kontroli podatków i opłat

   • przeprowadzanie kontroli podatków i opłat oraz poboru opłaty miejscowej na terenie miasta;
   • sporządzanie protokołów z przeprowadzonych kontroli;
   • prowadzenie rejestru jednostek kontrolowanych;
   Pokój nr 16
   telefon: 75 75 47 716
   e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

    

   Elżbieta Gac

   inspektor ds. egzekucji opłaty za gospodarowanie odpadami

   • prowadzenie postępowań egzekucyjnych obejmujących należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
   Pokój nr 17
   telefon: 75 75 47 716
   e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
   Referat Promocji Miasta - PM
    

   Grażyna Biederman

   kierownik Referatu

   • opracowywanie kalendarza imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych;
   • utrzymywanie bieżących kontaktów z przedstawicielami środków masowego przekazu;
   • przeprowadzanie kampanii medialnych;
   Budynek IT
   telefon: 75 75 47 743
   e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
    

   Agnieszka Rozenek

   inspektor ds. promocji i kultury

   • inicjowanie i prowadzenie działalności marketingowej i promocyjnej na terenie miasta, w kraju i zagranicą;
   • promocja miasta na targach turystycznych oraz giełdach krajowych i zagranicznych;
   • tworzenie kanałów dystrybucji materiałów reklamowo – promocyjnych i kreowanie pozytywnego wizerunku miasta;
   Budynek IT
   telefon: 75 75 47 744
   e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
    

   Marlena Grochowska

   podinspektor ds. administracyjnych

   • Przygotowywanie dokumentacji formalnej i merytorycznej niezbędnej w toku składania wniosków unijnych oraz rozliczania projektów
   • Koordynacja prac wykonywanych przez inne referaty w zakresie przygotowania wniosków o dofinansowanie projektu z funduszy UE.
   • Koordynacja współpracy z miastami partnerskimi 
   • Promocja miasta na targach turystycznych oraz giełdach krajowych i zagranicznych 
   • Prowadzenie zbioru dokumentacji 
   • Udział  w  wykonywaniu  zadań  i czynności  w  zakresie formalno-prawnego  przygotowywania  i  przeprowadzania postępowań o udzielanie zamówień publicznych, zgodnie z zasadami i  trybami  określonymi  w  ustawie  –  Prawo  zamówień  publicznych  oraz  w  wewnętrznych  regulaminach.
   Budynek IT
   telefon: 75 75 47 748
   e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
    

   Marta Lipnicka

   Inspektor ds. informacji turystycznej i promocji miasta

    Budynek IT
    telefon: 75 75 47 748 e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
     

    Kornel Olbrycht

    informatyk

    • Konserwacja sprzętu komputerowego;
    • Opieka nad siecią;
    • Aktualizacja BIP;
    • Współdziałanie w prowadzeniu oficjalnej strony miasta;
    • Skład Miejskiego Biuletynu Informacyjnego;
    • Współpraca przy tworzeniu materiałów i strategii promocyjnej miasta;

    Budynek IT
    telefon: 75 75 47 742
    e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

    Samodzielne stanowiska pracy
     

    Marcin Wylegała

    inspektor ds. BHP i P. Poż.
    Komendant Miejski Ochrony Przeciwpożarowej

    • pełnienie służby BHP i ochrony p.poż w urzędzie;

    Budynek OSP
    ul. Jedności Narodowej 32
    telefon: 75 75 47 717
    e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

     

     

    Stanisław Włodarczyk

    inspektor ds. zarządzania kryzysowego

    • ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne i prognozowanie tych zagrożeń;
    • przygotowywanie propozycji działań i przedstawianie Burmistrzowi wniosków dotyczących wykonania, zmiany lub zaniechania działań ujętych w miejskim planie reagowania kryzysowego;
    • kierowanie działaniami związanymi z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem usuwaniem skutków zagrożeń na terenie gminy;
    Budynek OSP
    telefon: 75 75 47 717
    e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
    Straż Miejska
     

    Andrzej Suchta

    Komendant Straży Miejskiej

    ul. Jedności Narodowej 32
    telefon: 75 717 39 41
    e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

     

    Miłosz Butrym

    Zastępca Komendanta Straży Miejskiej

    ul. Jedności Narodowej 32
    telefon: 75 717 39 41
    e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
     

    Krystian Klich

    starszy strażnik Straży Miejskiej

    ul. Jedności Narodowej 32
    telefon: 75 717 39 41
    e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
     

    Patryk Pyczak

    starszy strażnik Straży Miejskiej

     ul. Jedności Narodowej 32
     telefon: 75 717 39 41
     e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
     Używamy cookies i podobnych technologii aby zapewnić Wam wygodę i komfort użytkownia stron, m.in. w celach: świadczenia usług, logowania, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.
     Szczegóły można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

     Akceptuję pliki cookies