Zarządzenie Nr 0050.280.2014
Burmistrza Szklarskiej Poręby
z dnia 14.01.2014

w sprawie przeznaczenia nieruchomości położonej w Szklarskiej Porębie przy ul. 11 Listopada do zbycia w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594.), w związku z art. 28 ust. 1, art. 40 ust. 1 pkt 1 i art. 67 ust.1 i 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2004 Nr 261, poz. 2603 z poźn.zm.) oraz § 3 ust. 1, § 4 ust. 2 i 4  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 ze zm.) w związku z uchwała Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie Nr XLI/518/2013 z dnia 28 października 2013 r. Burmistrz Szklarskiej Poręby

zarządza, co następuje:
§ 1

Przeznacza się do sprzedaży w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość położoną w Szklarskiej Porębie przy ul. 11 Listopada, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 163 obręb 0002 o powierzchni 1850 m².

§ 2

Ustala się cenę wywoławczą nieruchomości w pierwszym przetargu w wysokości 222 000 zł (słownie: dwieście dwadzieścia dwa tysiące złotych), wadium w pieniądzu w wysokości 20% ceny wywoławczej  i minimalne postąpienie w wysokości 3000,00 zł. Do wylicytowanej ceny nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT w wysokości obowiązującej stawki.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Zarządzenie [Adobe Acrobat PDF - 55.69 KB]