Oferty sprzedaży i dzierżawy nieruchomości

 • index.php?option=com_joomgallery&view=image&format=raw&id=10763&type=img Nieruchomość lokalowa, ul. Jedności Narodowej 3 (347 obr. 5) (310) (Dzierżawa)

  BURMISTRZ SZKLARSKIEJ PORĘBY
  ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na  oddanie w dzierżawę na okres do 3 lat lokalu użytkowego położonego na parterze budynku nr 3 przy ul. Jedności Narodowej w Szklarskiej Porębie w granicach działki gruntu nr 347 obr. 5 o powierzchni 325 m2. Powierzchnia użytkowa lokalu:  51,10 m2 (w tym powierzchnia pomieszczeń przynależnych: biuro, magazyn i wc: 27,60 m2

  Wywoławcza kwota miesięcznego czynszu dzierżawnego:  1.000,- złotych netto (plus podatek VAT w wysokości 23%).

  Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 24 września 2018 r. o godz.  1200 w sali nr 2 Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie przy ul. Granitowej 2

  Informacji udziela

  Referat Rozwoju, Planowania Przestrzennego i Nieruchomości tutejszego Urzędu pok. 11, tel. (075) 75-47-736

  pdf Ogłoszenie [778.61 KB]
  pdf Umowa - projekt [62.76 KB]

  Czytaj więcej: Nieruchomość lokalowa, ul. Jedności Narodowej 3 (347 obr. 5)

 • index.php?option=com_joomgallery&view=image&format=raw&id=10440&type=img Nieruchomość niezabudowana, ul. Izerska/ul. Wolności (132/2 obr. 0001) (371) (Dzierżawa)

  Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Izerskiej / ul. Wolności

  Nieruchomość niezabudowana, ul. Izerska/ul. Wolności (132/2 obr. 0001)BURMISTRZ SZKLARSKIEJ PORĘBY
  ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w dzierżawę na okres do 9 lat  nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Izerskiej / ul. Wolności

  Działka o nieregularnym kształcie i zróżnicowanym ukształtowaniu terenu, położona na południowym stoku, nieogrodzona, z dostępem do infrastruktury technicznej, z dobrym dojazdem.
  Usytuowana w strefie pośredniej  miasta w sąsiedztwie budynków mieszkalnych, obiektów wczasowych, a także zieleni.

  Ustala się wywoławczy miesięczny czynsz dzierżawny na kwotę: 1500,- zł netto w miesiącach od grudnia do marca każdego roku oraz w wysokości 500,- złotych netto w miesiącach od kwietnia do listopada każdego roku.

  Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 24 września 2018 r. o godz.  12:00 w sali nr 2 Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie przy ul. Granitowej 2

  Powierzchnia - 15 021 m2

  Kontakt dla osób zainteresowanych dzierżawą:
  Urząd Miejski w Szklarskiej Porębie 58-580 Szklarska Poręba ul. Buczka 2, Tel. 75 75 47 710, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Oferta [Adobe Acrobat PDF - 824.51 KB]
  Umowa - projekt
  [Adobe Acrobat PDF - 159.35 KB]

  Czytaj więcej: Nieruchomość niezabudowana, ul. Izerska/ul. Wolności (132/2 obr. 0001)

 • http://www.szklarskaporeba.pl/o-szklarskiej-porebie/multimedia/galeria/image.raw?view=image&type=orig&id=456 Nieruchomość gruntowa niezabudowana, ul. 11 Listopada (130 obr. 4) (7810) (Dzierżawa)

  Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. 11 Listopada

  Nieruchomość gruntowa niezabudowa, ul. 11 Listopada (130 obr. 4)BURMISTRZ SZKLARSKIEJ PORĘBY
  ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w dzierżawę na okres do 10 lat  nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Szklarskiej Porębie przy ul. 11 Listopada

  Przedmiot dzierżawy: część działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 130 obr. 0004 o powierzchni 4478 m²

  Powierzchnia działki - 4585 m2

  Ustala się wywoławczy miesięczny czynsz dzierżawny na kwotę: 500,- zł netto płatny do 10-go każdego miesiąca.

  Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 24 września 2018 r. o godz.  12:00 w sali nr 2 Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie przy ul. Granitowej 2

  Informacji udziela

  Referat Rozwoju, Planowania Przestrzennego i Nieruchomości tut. Urzędu, pokój nr 11 lub telefonicznie (75) 75 47 710.

  Ogłoszenie [Adobe Acrobat PDF - 824.51 KB]
  Mapa [Adobe Acrobat PDF - 150.62 KB]
  Umowa [Adobe Acrobat PDF - 159.35 KB]

  Czytaj więcej: Nieruchomość gruntowa niezabudowana, ul. 11 Listopada (130 obr. 4)

 • index.php?option=com_joomgallery&view=image&format=raw&id=4413&type=img Nieruchomość zabudowana, 2. ul. Jakuszyce 1A - BABINIEC (186, 187 obr. 8) (4198) (Sprzedaż)

  Trzeci przetarg naoddanie w użytkowanie wieczystena okres 99 latnieruchomości zabudowanej położonej przyul. Jakuszyce 1Aw Szklarskiej Porębiew granicachdziałek gruntunr 186 i nr 187 obr. 0008 o łącznej powierzchni32 805 m2. Nieruchomość stanowi pozostałość po byłym ośrodku sportów zimowych „Babiniec” (stok z wyciągiem orczykowym, budynkami i z infrastrukturą), znajduje się w strefie peryferyjnej, przy głównej drodze prowadzącej do granicy Państwa, w pobliżu ośrodka biegów narciarskich i biathlonowych. Pierwszy przetarg odbył się w dniu 11 maja 2018 r. oraz drugi w dniu 13 sierpnia 2018 r.

  Nieruchomość zabudowana jest:

  - budynkiemdolnej stacji o powierzchni użytkowej339,72 m2 tj. wolnostojącym, trzykondygnacyjnym,budynkiem użytkowym z salami obsługi, pomieszczeniami sanitarnymi i pomocniczymi, garażami i agregatorownią (w złym stanie technicznym, wszystkie pomieszczenia bez urządzeń i instalacji);

  - budynkiemgórnej stacji o powierzchni użytkowej20 m2 tj. wolnostojącym, jednokondygnacyjnym, bez podpiwniczenia (w złym stanie technicznym).

  Działki regularne, położone na północnym stoku o różnicy wysokości około 125 m. Teren uzbrojony był w energię elektryczną (z 2 agregatorów prądotwórczych) oraz w wodę z własnego ujęcia (aktualnie nieczynne). W ewidencji gruntów i budynków działka nr 186 o powierzchni 31 623 m2 oznaczona jest symbolami: Bz (tereny rekreacyjno-wypoczynkowe), Bi (inne tereny zabudowane), natomiast działka nr 187 o powierzchni 1 182 m2oznaczona jest symbolem: Ls (lasy). Ponadto dla budynków prowadzona jest kartoteka budynków, w której ujęto trzy murowane budynki o powierzchniach zabudowy: 14 m2, 45 m2 i 157 m2. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze dla nieruchomości prowadzi księgę wieczystąnr JG1J/00090746/6.

  Przeznaczenie nieruchomości:

  Dla działek nr 186 i nr 187 obręb 0008 położonych w Szklarskiej Porębie przy ul. Jakuszyce 1A brak jest aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Szklarska Poręba (Uchwała Rady Miejskiej Nr XXX/344/16 z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szklarska Poręba) działka nr 187 oznaczona jest symbolem US (tereny obiektów i urządzeń sportu i rekreacji) oraz znajduje się w obszarze Natura 2000 Góry Izerskie – PLB 020009, natomiast działka nr 186 oznaczona jest symbolem US (tereny obiektów i urządzeń sportu i rekreacji) i w małej części jako U (tereny usług) oraz znajduje się w Obszarze Specjalnej Ochrony Natura 2000 Karkonosze –PLB 020006 oraz PLB 020007 i w otulinie Karkonoskiego Parku Narodowego.

  Sposób zagospodarowania nieruchomości:ustala się sposób zagospodarowania nieruchomości polegający nabudowie kompleksu hotelowo – wypoczynkowo – rekreacyjnego i odnowy biologicznej (SPA) wraz z infrastrukturą narciarską .

  Termin zagospodarowania nieruchomości:ustala się termin zagospodarowania nieruchomości jako termin zakończenia zabudowymaksymalniew ciągu8 lat od dnia nabycia nieruchomości.

  Cena wywoławcza nieruchomości : 2.475.000,- zł  (w tym grunt: 46,62 %, budynki : 49,77% oraz budowle tj. ujęcie wody pitnej i zbiornik bezodpływowy na ścieki: 3,61%)

  Cena wywoławcza nieruchomości

  Ogólne warunki przetargu:

  1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie w pieniądzu (w złotych) wadiumw wysokości10% ceny wywoławczej nieruchomościna konto Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie w BANKU ZACHODNIM WBK S.A. 1 Oddział w Szklarskiej Porębie nr konta: 03109019840000000100810039 w terminie do dnia23 listopada 2018 r. W przypadku regulowania wadium za pośrednictwem poczty lub banków wpłatę należy dokonać z takim wyprzedzeniem, aby kwota wadium wpłynęła na konto Urzędu Miejskiego w określonym w ogłoszeniu terminie. Wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt IX niniejszego ogłoszenia Burmistrz Szklarskiej Poręby może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

  2. Pisemne oferty zawierające:

   • imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot,

   • datę sporządzenia oferty,

   • oznaczenie położenia nieruchomości, której oferta dotyczy tj. ulicę i nr działek

   • oświadczenie o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, ze stanem technicznym nieruchomości oraz warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.

   • oświadczenie uczestnika, że nabywając nieruchomość nie będzie żądał od Gminy Szklarska Poręby świadectwa charakterystyki energetycznej budynku.

   • oferowaną cenę netto,

   • harmonogram realizacji zamierzenia inwestycyjnego ze wskazaniem w szczególności oferowanego terminu zagospodarowania nieruchomości tj. deklarowanej daty zakończenia zabudowy,

   • koncepcję architektoniczną planowanej inwestycji, zawierającą rysunki elewacji oraz projekt zagospodarowania terenu (na kopii mapy zasadniczej w skali 1:500 lub 1:1000 lub 1:2000), wraz z opisem zamierzenia inwestycyjnego

   • kopię dowodu wniesienia wadium,

   • podpis oferenta/osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta,

   • nr konta, na które należy przelać wadium, gdy oferent nie wygra przetargu

  należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „ Oferta nabycia nieruchomości położonej przy ul. Jakuszyce 1A w Szklarskiej Porębie, nie otwierać przed 26 listopada 2018 r.” w Biurze Obsługi Interesanta w Szklarskiej Porębie przy ul. Granitowej 2 , pokój nr 1 do dnia 23 listopada 2018 roku do godz. 1500.

  1. Oferty zakwalifikowane do części niejawnej przetargu będą oceniane według następujących kryteriów:

   • Zaoferowana cena – 60%

   • Termin zagospodarowania - 20%

   • Koncepcja zamierzenia inwestycyjnego – 20%

  1. Komisja przetargowa odmawia zakwalifikowania ofert do części niejawnej przetargu, jeżeli:

   • nie odpowiadają warunkom przetargu

   • zostały złożone po wyznaczonym terminie

   • nie zawierają danych wymienionych w punkcie II niniejszego ogłoszenia lub dane te są niekompletne

   • do ofert nie dołączono dowodu wniesienia wadium;

   • są nieczytelne lub budzą wątpliwości co do ich treści

  1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10, w związku z art. 29a ust.8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j.: Dz.U. z 2017 r., poz. 1221 ze zm.) sprzedaż budynków oraz budowli zwolniona jest od podatku od towarów i usług.

  2. Do I opłaty w wysokości25% uzyskanej w przetargu ceny gruntu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%

  3. Do opłat rocznych w wysokości3% uzyskanej w przetargu ceny gruntu doliczony zostanie podatek VAT w stawce obowiązującej na dzień dokonania wpłaty.

  4. Pierwsza opłata wraz z ceną za budynki i za budowle podlega zapłacie jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej, a opłaty roczne płatne przez cały okres użytkowania wieczystego gruntu w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok. Nie pobiera się opłaty rocznej za rok, w którym zostało ustanowione prawo użytkowania wieczystego gruntu.

  5. O miejscu i terminie zawarcia umowy nabycia nieruchomości w formie aktu notarialnego osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiona pisemnie, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

  6. Opłaty notarialne i sądowe związane z zawarciem umów w formie aktów notarialnych ponosi nabywca nieruchomości.

  7. Cena nieruchomości nie zawiera kosztów wznowienia znaków granicznych.W przypadku ewentualnej potrzeby okazania granic nabywca ustali warunki tego okazania z wybranym przez siebie geodetą. Okazanie granic nastąpi na koszt nabywcy.

  8. Przetarg może się odbyć, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli w przetargu nie wpłynęła ani jedna oferta lub żaden z uczestników nie zaoferował ceny wyższej od wywoławczej, a także jeżeli komisja przetargowa stwierdziła, że żadna oferta nie spełnia warunków przetargu.

  9. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpićw przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli wymagajątego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz.U z 2017 r., poz. 2278). Nabywca zobowiązany jest do ustalenia, we własnym zakresie, czy nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu wymaga zezwolenia, o którym mowa powyżej.

  10. Korzystanie z wszelkich urządzeńinfrastruktury komunalnej i technicznej wymaga uzgodnienia z dysponentami sieci i obciąża całkowicie nabywcęnieruchomości. Istniejące na nieruchomości urządzenia infrastruktury technicznej i komunalnej mogąbyćwykorzystywane przez nabywcętylko i wyłącznie na warunkach określonych przez dysponenta tych urządzeń. W przypadku, gdy przebiegające sieci i urządzenia występujące na nieruchomości kolidująz realizacjązamierzonej inwestycji nabywca zobowiązany jest do ich przełożenia własnym kosztem i staraniem w uzgodnieniu z jednostkami branżowymi i właścicielami sieci.

  11. Burmistrz Szklarskiej Poręby może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów oraz zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

  Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 26 listopada 2018 r. o godz. 1300 w sali nr 2 Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie przy ul. Granitowej 2

  Szczegółowych informacji udziela Referat Rozwoju, Planowania Przestrzennego i Nieruchomości tut. Urzędu, pokój nr 11 lub telefonicznie (75) 75 47 715 lub (75) 75 47 710. Dodatkowe informacje o nieruchomościach będących przedmiotem przetargów dostępne są również w internecie pod adresem:www.szklarskaporeba.pl

   

  Informacji udziela

  Referat Rozwoju, Planowania Przestrzennego i Nieruchomości tut. Urzędu, pokój nr 11 lub telefonicznie (75) 75 47 715 lub (75) 75 47 712.

  Ogłoszenie o przetargu

  Oferta Babiniec 2018

  • Odsłon: 8225
  • Odsłon: 339
  • Odsłon: 312
  • Odsłon: 298
  • Odsłon: 304
  • Odsłon: 316
  • Odsłon: 339
  • Odsłon: 289
  • Odsłon: 307
  • Odsłon: 219
  • Odsłon: 200
  • Odsłon: 118
  • Odsłon: 128
  • Odsłon: 123

  • Odsłon: 68

  Czytaj więcej: Nieruchomość zabudowana, 2. ul. Jakuszyce 1A - BABINIEC (186, 187 obr. 8)

 • index.php?option=com_joomgallery&view=image&format=raw&id=9072&type=img Nieruchomość pod zabudowę mieszkalno-pensjonatową (ul. Osiedle Podgórze; 287/5 obr. 0001) (867) (Sprzedaż)

  Burmistrz Szklarskiej Poręby ogłasza następujący przetarg ustny nieograniczony

  Nieruchomość pod zabudowę mieszkalno-pensjonatową (ul. Osiedle Podgórze; 287/5 obr. 0001)drugi przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Osiedle Podgórze  w granicach działki gruntu nr 287/5 obr. 0001 o powierzchni  1556 m2. Działka o regularnym kształcie,  niezagospodarowana, położona w bardzo dobrym sąsiedztwie na lekkim południowym skłonie i z przeciętnym dojazdem. W ewidencji gruntów działka oznaczona jest symbolem: Bz (tereny rekreacyjno-wypoczynkowe).  Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze dla tej działki oraz dla innych działek prowadzi księgę wieczystą KW NR  JG1J/00092493/1. W chwili sprzedaży dla nieruchomości założona zostanie nowa księga wieczysta. Pierwszy przetarg odbył się w dniu 09.04.2018 r.

  Łączna powierzchnia - 1556m2

  Cena wywoławcza nieruchomości:  190.000,- zł  
  Wadium: 10% ceny wywoławczej nieruchomości.  
  Minimalne postąpienie: w wysokości nie mniejszej niż 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu w górę do pełnych dziesiątek złotych.
  Wylicytowana cena zostanie powiększona o podatek VAT w wysokości 23%.

  Przetarg odbędzie się w dniu 21 czerwca 2018 r. o godz. 13:00 w salinr 11 Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie przy ul. Granitowa 2

  Ogłoszenie [Adobe Acrobat PDF - 825.58 KB]
  Oferta [Adobe Acrobat PDF - 286.52 KB]
  Mapa [Adobe Acrobat PDF - 262.42 KB]
  Zaświadzcenie [Adobe Acrobat PDF - 1.97 MB]

  Czytaj więcej: Nieruchomość pod zabudowę mieszkalno-pensjonatową (ul. Osiedle Podgórze; 287/5 obr. 0001)

 • index.php?option=com_joomgallery&view=image&format=raw&id=7673&type=img Nieruchomość niezabudowana (ul. Armii Krajowej; 349 obr. 0001) (1758) (Sprzedaż)

  Burmistrz Szklarskiej Poręby ogłasza następujący przetarg ustny nieograniczony

  Nieruchomość niezabudowana (ul. Armii Krajowej; 349 obr. 0001)Czwarty przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Armii Krajowej w Szklarskiej Porębie w granicach działki gruntu nr 349 obr. 0001 o powierzchni 2164 m2. Działka o regularnym kształcie,  niezagospodarowana, położona na stoku o spadku w kierunku wschodnim, poniżej drogi oraz w sąsiedztwie zabudowy mieszkalnej, terenów zielonych i linii kolejowej. Na działce znajdują się cztery odpływy kanalizacji deszczowej z drogi. Przyszły inwestor na etapie projektowania powinien rozwiązać gospodarkę wodami opadowymi na terenie działki nr 349 obr. 0001 zarówno z dachu, jak i z terenu. W ewidencji gruntów działka oznaczona jest symbolem: PsV (pastwiska). Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze dla tej działki oraz dla innych działek prowadzi księgę wieczystą KW NR  JG1J/00092510/1. W chwili sprzedaży dla nieruchomości zostanie założona nowa księga wieczysta. Pierwszy przetarg odbył się w dniu 16.10.2017 r., drugi w dniu 05.02.2018 r. i trzeci w dniu 09.04.2018 r.

  Łączna powierzchnia - 2164m2

  Cena wywoławcza nieruchomości:  190.000,- zł  

  Wadium: 10% ceny wywoławczej nieruchomości.  

  Minimalne postąpienie: w wysokości nie mniejszej niż 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu w górę do pełnych dziesiątek złotych.
  Wylicytowana cena zostanie powiększona o podatek VAT w wysokości 23%.

  Przetarg odbędzie się w dniu 21 czerwca 2018 r. o godz. 13:00 w salinr 11 Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie przy ul. Granitowa 2

  Ogłoszenie [Adobe Acrobat PDF - 1.34 MB]
  Oferta [Adobe Acrobat PDF - 287.79 KB]

  Czytaj więcej: Nieruchomość niezabudowana (ul. Armii Krajowej; 349 obr. 0001)

 • index.php?option=com_joomgallery&view=image&format=raw&id=5460&type=img Nieruchomość niezabudowana (ul. Piastowska; 343 obr. 3) (3649) (Sprzedaż)

  Burmistrz Szklarskiej Poręby ogłasza następujący przetarg ustny nieograniczony

  Nieruchomość niezabudowana (ul. Piastowska; 343 obr. 3)siódmy przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Piastowskiej w granicach działki gruntu nr 343 obr. 0003 o powierzchni  4288 m2. Działka o nieregularnym kształcie i zróżnicowanym ukształtowaniu terenu, położona na zboczu, nieogrodzona i w części porośnięta drzewami. Przez działkę przebiega napowietrzna lina elektroenergetyczna 20kV oraz linia średniego napięcia. Działka  z dostępem do infrastruktury technicznej i z utrudnionym dojazdem.  W sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkalna i pensjonatowa. W ewidencji gruntów działka oznaczona jest symbolem: Bp (zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy).  Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze dla tej działki oraz dla innych działek prowadzi księgę wieczystą KW NR  JG1J/00093229/7. W chwili sprzedaży dla nieruchomości założona zostanie nowa księga wieczysta. Pierwszy przetarg odbył się w dniu 07.04.2017 r., drugi w dniu 09.06.2017 r., trzeci w dniu 11.08.2017 r., czwarty w dniu 16.10.2017 r., piąty w dniu 05.02.2018 r. i szósty w dniu 09.04.2018 r.

  Powierzchnia - 4288m2
  Cena wywoławcza nieruchomości – 170.000,- złotych,
  Wadium: 10% ceny wywoławczej
  Minimalne postąpienie: w wysokości nie mniejszej niż 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu w górę do pełnych dziesiątek złotych.
  Wylicytowana cena zostanie powiększona o podatek VAT w wysokości 23%.

  Przetarg odbędzie się w dniu 21 czerwca 2018 r. o godz. 13:00 w sali nr 11 Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie przy ul. Granitowa 2

  Informacji udziela

  Referat Rozwoju, Planowania Przestrzennego i Nieruchomości tut. Urzędu, pokój nr 11 lub telefonicznie  (75) 75 47 710 lub (75) 75 47 715.

  Ogłoszenie [Adobe Acrobat PDF - 883.32 KB]
  Oferta [Adobe Acrobat PDF - 409.76 KB]

  Czytaj więcej: Nieruchomość niezabudowana (ul. Piastowska; 343 obr. 3)

 • index.php?option=com_joomgallery&view=image&format=raw&id=6382&type=img Nieruchomość niezabudowana (ul. Waryńskiego; 293 obr. 0003) (2385) (Sprzedaż)

  Teren pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
  ul. Waryńskiego

  Nieruchomość (ul. Waryńskiego; 293 obr. 0003)Piąty przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Waryńskiego w Szklarskiej Porębie w granicach działki gruntu nr 293 obr. 0003 o powierzchni 2412 m2. Działka o regularnym kształcie i zróżnicowanym ukształtowaniu terenu, położona na zboczu, nieogrodzona i w części porośnięta drzewami. W sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkalna i wielorodzinna oraz las.  W ewidencji gruntów działka oznaczona jest symbolami: RV (grunty orne) o pow. 1717 m2 , ŁIV (łąki trwałe) o pow. 218 m2 i LsV (lasy) o pow. 477 m2 . Według uproszczonego planu urządzenia lasu na części działki  znajduje się las mieszany górski świeży. Pierwszy przetarg odbył się w dniu 23.06.2017 r., drugi w dniu 16.10.2017 r., trzeci w dniu 05.02.2018 r. oraz czwarty w dniu 09.04.2018 r.
  Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze dla tej działki oraz dla innych działek prowadzi księgę wieczystą nr JG1J/00093229/7. W chwili sprzedaży dla nieruchomości zostanie założona nowa księga wieczysta.

  Łączna powierzchnia - 2412m2

  Cena wywoławcza nieruchomości : 130.000,- zł,
  w tym część działki (oznaczona symbolami RV i ŁIV) – 88,33% oraz część działki (oznaczona symbolem LsV) wraz z drzewostanem – 11,67%
  Do uzyskanej w przetargu ceny części działki (oznaczonej symbolami  RV i ŁIV) doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j.: Dz.U. z 2016 r., poz. 710 ze zm.) sprzedaż część działki (oznaczonej symbolem LsV) wraz z drzewostanem zwolniona jest od podatku od towarów i usług.

  Przetarg odbędzie się w dniu 21 czerwca 2018 r. o godz. 13:00 w salinr 11 Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie przy ul. Granitowa 2

  Ogłoszenie [Adobe Acrobat PDF - 1.34 MB]
  Oferta [Adobe Acrobat PDF - 437.08 KB]

  Czytaj więcej: Nieruchomość niezabudowana (ul. Waryńskiego; 293 obr. 0003)

 • index.php?option=com_joomgallery&view=image&format=raw&id=7653&type=img Nieruchomość niezabudowana (ul. Osiedle Podgórze; 287/1 obr. 0001) (1931) (Sprzedaż)

  Burmistrz Szklarskiej Poręby ogłasza następujący przetarg ustny nieograniczony

  Nieruchomość niezabudowana (ul. Osiedle Podgórze; 287/1 obr. 0001)czwarty przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Osiedle Podgórze w granicach działki gruntu nr 287/1 obr. 0001 o powierzchni  1952 m2. Działka o nieregularnym kształcie,  niezagospodarowana, położona w bardzo dobrym sąsiedztwie na lekkim południowym skłonie i z przeciętnym dojazdem. W ewidencji gruntów działka oznaczona jest symbolem: Bz (tereny rekreacyjno-wypoczynkowe).  Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze dla tej działki oraz dla innych działek prowadzi księgę wieczystą KW NR  JG1J/00092493/1.  W chwili sprzedaży dla nieruchomości założona zostanie nowa księga wieczysta. Pierwszy przetarg odbył się w dniu 16.10.2017 r., drugi w dniu 05.02.2018 r. oraz trzeci w dniu 09.04.2018 r.

  Łączna powierzchnia - 1952m2

  Cena wywoławcza nieruchomości:  228.000,- zł  
  Wadium: 10% ceny wywoławczej nieruchomości.  
  Minimalne postąpienie: w wysokości nie mniejszej niż 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu w górę do pełnych dziesiątek złotych.
  Wylicytowana cena zostanie powiększona o podatek VAT w wysokości 23%.

  Przetarg odbędzie się w dniu 21 czerwca 2018 r. o godz. 13:00 w salinr 11 Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie przy ul. Granitowa 2

  Ogłoszenie [Adobe Acrobat PDF - 883.81 KB]
  Opis [Adobe Acrobat PDF - 286.19 KB]
  Wypis z planu zagospodarowania przestrzennego [Adobe Acrobat PDF - 1.95 MB]

  Czytaj więcej: Nieruchomość niezabudowana (ul. Osiedle Podgórze; 287/1 obr. 0001)

 • index.php?option=com_joomgallery&view=image&format=raw&id=9824&type=img Nieruchomość niezabudowana (ul. Waryńskiego; 249/1, 249/3, 249/5 obr. 0003) (1637) (Sprzedaż)

  Burmistrz Szklarskiej Poręby ogłasza następujący przetarg ustny nieograniczony

  Nieruchomość niezabudowana (ul. Waryńskiego; 249/1, 249/3, 249/5 obr. 0003)Trzeci przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Waryńskiego w Szklarskiej Porębie w granicach działek gruntu nr 249/1, nr 249/3 i nr 249/5 obr. 0003 o łącznej powierzchni 3068 m2. Nieruchomość o nieregularnym kształcie, położona na północnym skłonie, niezagospodarowana, z dobrym dojazdem oraz z dostępem do uzbrojenia w energię elektryczną, wodę, kanalizację i telefon. Przez jej część przebiega napowietrzna linia telefoniczna ze słupami. W sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkalna, łąki  oraz tory kolejowe.  W ewidencji gruntów działki nr 249/1 i nr 249/5 oznaczone są symbolami: PsV (pastwiska), Lzr-PsV (grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych), natomiast działka nr 249/3 oznaczona jest symbolem PsV (pastwiska). Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze dla działek nr 249/1, 249/3, 249/5 obr. 0003 oraz dla innych gminnych działek prowadzi księgę wieczystą nr JG1J/00093229/7. W chwili sprzedaży dla nieruchomości zostanie założona nowa księga wieczysta. Pierwszy przetarg odbył się w dniu 05.02.2018 r. oraz drugi w dniu 09.04.2018 r.

  Łączna powierzchnia - 3068m2

  Cena wywoławcza nieruchomości:  193.000,- zł 
  Do uzyskanej w przetargu ceny nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.
  Wadium: 10% ceny wywoławczej nieruchomości.  
  Minimalne postąpienie: w wysokości nie mniejszej niż 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu w górę do pełnych dziesiątek złotych.

  Przetarg odbędzie się w dniu 21 czerwca 2018 r. o godz. 13:00 w salinr 11 Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie przy ul. Granitowa 2

  Ogłoszenie [Adobe Acrobat PDF - 1.34 MB]
  Opis [Adobe Acrobat PDF - 374.74 KB]

  Czytaj więcej: Nieruchomość niezabudowana (ul. Waryńskiego; 249/1, 249/3, 249/5 obr. 0003)

 • index.php?option=com_joomgallery&view=image&format=raw&id=4763&type=img Informacja o tymczasowym zamknięciu niebieskiego szlaku turystycznego (21080) (Komunikaty - inwestycje)

  Ze względu na prowadzenie prac z pozyskania i zrywki drewna, Nadleśnictwo Szklarska Poręba informuje o czasowym zamknięciu fragmentu niebieskiego szlaku turystycznego (do odwołania). W załączeniu przesyłamy mapkę z zaznaczonym fragmentem.

  Czytaj więcej: Informacja o tymczasowym zamknięciu niebieskiego szlaku turystycznego

 • index.php?option=com_joomgallery&view=image&format=raw&id=1546&type=thumb Dzierżawa nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Turystycznej (446/2 obr. 6) (10458) (Dzierżawa)

  BURMISTRZ SZKLARSKIEJ PORĘBY

   Turystyczna (446/2 obr. 6) ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w dzierżawę na okres 5 lat  nieruchomości zabudowanej, położonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Turystycznej

  przedmiot dzierżawy: budynek o powierzchni użytkowej  21 m² wraz z częścią działki oznaczonej w ewidencji numerem 446/2 obr. 6 o pow. 43 m², położony w Szklarskiej Porębie przy ul. Turystycznej;

  Ustala się wywoławczy miesięczny czynsz dzierżawny na kwotę: 400,- zł netto.
  Do uzyskanego w przetargu czynszu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.
  Czynsz płatny do 10-go każdego miesiąca. Wysokość czynszu dzierżawnego będzie corocznie waloryzowana o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. 

  Powierzchnia działki  -  43 m2
  Powierzchnia budynku -
  21 m2

  Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 28 października 2016 r. o godz.  12:00 w sali nr 2 Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie przy ul. Buczka 2

  Oferta [Adobe Acrobat PDF - 763.99 KB]
  Umowa [Adobe Acrobat PDF - 44.5 KB]

  Czytaj więcej: Dzierżawa nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Turystycznej (446/2 obr. 6)


Oferty w przygotowaniu