Nieruchomość o powierzchni 1494 m2 położona w pośredniej części miasta przy ul. Zdrojowej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną lub pensjonatową

Rodzaj nieruchomości: nieruchomość niezabudowana.

Oznaczenie w ew. gruntów i budynków: działka nr 147 obr. 0005.

Powierzchnia działki: 1494 m2.

Lokalizacja: w strefie pośredniej miasta przy ul. Zdrojowej.

Sytuacja prawna: własność Gminy Szklarska Poręba.

Nr księgi wieczystej: Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze dla tej działki i dla innych działek prowadzi księgę wieczystą KW NR JG1J/00093844/4. W chwili sprzedaży dla nieruchomości zostanie założona nowa księga wieczysta.

Sposób udostępnienia nieruchomości: sprzedaż.

Tryb nabycia: przetarg ustny nieograniczony.

Zdrojowa 147

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: działka znajduje się na terenie objętym ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obszarze ulic Franciszkańskiej, Demokratów, Konopnickiej, Sikorskiego i Żeromskiego w Szklarskiej Porębie (uchwała Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie nr LVIII/639/18 z 29 czerwca 2018 r.) i oznaczona jest na rysunku planu symbolem 1.M,MP z przeznaczeniem podstawowym:
a) tereny zabudowy mieszkaniowej jedno- i wielorodzinnej, z zastrzeżeniem ustaleń zawartych w pkt 1 lit. c;
b) tereny zabudowy pensjonatowej;
c) w granicach terenów oznaczonych symbolami 1.M,MP do 5.M,MP ustala się ograniczenie zabudowy wielorodzinnej do obiektów istniejących.
Przeznaczenie uzupełniające to tereny zabudowy usługowej, infrastruktura techniczna oraz drogi wewnętrzne i parkingi, przy czym obiekty infrastruktury technicznej lokalizowane na wydzielonych działkach nie mogą zajmować więcej niż 10% powierzchni terenu. Linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania określa rysunek planu.

Zdrojowa 147

Termin zagospodarowania nieruchomości: brak określenia.

Istniejące uzbrojenie: działka położona jest w zasięgu mediów: energii  elektrycznej, wodociągowej i kanalizacji (z przebiegiem sieci przez działkę, wzdłuż jej wschodniej granicy).

Opis nieruchomości: nieruchomość o nieregularnym  kształcie, niezagospodarowana. Teren z lekkim spadkiem w kierunku północnym, z dojazdem drogą gruntową (przy czym droga dojazdowa bezpośrednio przy działce jest nieurządzona), w części porośnięty drzewami.

Informacja o terenach przyległych: działka położona w sąsiedztwie zabudowy mieszkalnej i terenów zielonych.

Zdrojowa 147

Cena wywoławcza nieruchomości: 170.000,- zł netto (do wylicytowanej ceny doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%).

Dokumenty:

Szklarska Poręba, 24 listopada 2020 r.