Nieruchomość niezabudowana w Szklarskiej Porębie przy ul. Demokratów w granicach działek gruntu nr 219/8 i nr 238/4, o powierzchni 3648 m2

  • Odsłon: 525
  • Odsłon: 497
  • Odsłon: 573
  • Odsłon: 586
  • Odsłon: 515

Rodzaj nieruchomości: nieruchomość niezabudowana

Oznaczenie w ewidencji gruntów i budynków: działki nr 219/8 i nr 238/4 obr. 0005

Powierzchnia działki: 219/8 o pow. 1468 m2 oraz nr 238/4 o pow. 2180 m2

Lokalizacja: w strefie centralnej skrajnej części miasta przy ul. Demokratów

Sytuacja prawna: własność Gminy Szklarska Poręba

Księga wieczysta: JG1J/00093844/4 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze. Po sprzedaży dla nieruchomości zostanie założona nowa księga wieczysta.

Sposób udostępnienia nieruchomości: sprzedaż

Tryb nabycia: przetarg ustny nieograniczony

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: nieruchomość znajduje się na terenie objętym ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obszarze ulic Franciszkańskiej, Demokratów, Konopnickiej, Sikorskiego i Żeromskiego w Szklarskiej Porębie (uchwała nr LVIII/639/18 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z 29 czerwca 2018 r.), w którym działka nr 238/4 obręb 0005 oznaczona jest symbolem 4.Z tereny zieleni nieurządzonej, natomiast działka nr 219/8 obręb 0005 oznaczona jest na rysunku planu symbolem 1.ZP,U – tereny zieleni nieurządzonej; tereny zabudowy usługowej, o której mowa w §3 pkt 6 lit. b,e,f tj. gastronomii; kultury i sztuki, rozrywki; sportu i rekreacji.

Termin zagospodarowania nieruchomości: brak określenia

Istniejące uzbrojenie: nieruchomość z dostępem do pełnego uzbrojenia, z przebiegiem kolektora sanitarnego przez południową jej część.

Opis nieruchomości: nieruchomość o nieregularnym kształcie, niezagospodarowana,  zakrzaczona z pojedynczymi drzewami na obrzeżach, o przeciętnym nasłonecznieniu, położona na zapleczu budynków nr 12, 14 ,16 i 18, pomiędzy drogą gruntową nieurządzoną (ewidencyjną) a potokiem Bieleń. W ewidencji gruntów działka nr 219/8 obr. 0005 o powierzchni 1468 m2 oznaczona jest symbolem: Bz (tereny rekreacyjno-wypoczynkowe), natomiast działka nr 238/4 obr. 0005 o powierzchni 2180 m2 oznaczona jest symbolem: Bz (tereny rekreacyjno-wypoczynkowe) i w małej części symbolem W (grunty pod rowami).

Informacja o terenach przyległych: działka nieogrodzona, nieregularna, w sąsiedztwie budynków mieszkalnych, pensjonatowych, potoku i lasu.

Cena wywoławcza nieruchomości: 250.000,- zł netto
(do wylicytowanej ceny doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%).

Dokumenty:

Szklarska Poręba, 24 listopada 2020 r.