Cena wywoławcza nieruchomości:  265.000,- zł netto.

Wadium: 10% ceny wywoławczej nieruchomości.
Minimalne postąpienie: w wysokości nie mniejszej niż 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Wylicytowana cena zostanie powiększona o podatek VAT w wysokości 23%.

Kontakt dla osób zainteresowanych kupnem: Urząd Miejski w Szklarskiej Porębie przy ul. Granitowej 2, tel. 75 75 47 710.

Ogłoszenie [Adobe Acrobat PDF - 849 kB]
Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
[Adobe Acrobat PDF - 1,23 MB]

 

Nieruchomość pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

Nieruchomość pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, ul. Oficerska (228/4 obr. 0001)Działka przeznaczona jest pod budowę domu mieszkalnego jednorodzinnego, z możliwą zabudową pensjonatową o skali zbliżonej do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Nieruchomość położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkalnej i terenów zielonych. Działka o nieregularnym kształcie, położona na południowym stoku, z dwoma skarpami.

Rodzaj nieruchomości: nieruchomość zabudowana.

Na działce zlokalizowany jest budynek garażu o powierzchni zabudowy 21 m2, który po pożarze jest w złym stanie technicznym. Nieruchomość z dostępem do energii elektrycznej, gazu, wodociągu, kanalizacji i telefonu oraz przebiega przez nią w południowej jej części przyłącze gazowe oraz kanalizacyjne.

Oznaczenie w ewidencji gruntów i budynków:  działka nr 228/4 obr. 0001.

Powierzchnia działki: 964 m2.

Lokalizacja: w strefie centralnej pośredniej przy ul. Oficerskiej.

Sytuacja prawna: własność Gminy Szklarska Poręba.

W ewidencji gruntów oznaczona jest symbolem B (tereny mieszkaniowe).

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze dla tej działki oraz dla innych działek gminnych prowadzi księgę wieczystą nr JG1J/00092493/1. W chwili sprzedaży dla nieruchomości zostanie założona nowa księga wieczysta.

Tryb nabycia: przetarg ustny nieograniczony.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: nieruchomość znajduje się na terenie objętym ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów obszarze ul. Armii Krajowej, ul. Oficerskiej, ul. 11 Listopada i ul. Górnej w Szklarskiej Porębie (uchwała Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie nr VIII/80/2011 z dnia 11 maja 2011 r., zmieniona uchwałą Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie nr LVII/701/2014 z dnia 12 listopada 2014 r.).

Działka oznaczona jest na rysunku planu symbolem MN1- z przeznaczeniem podstawowym jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz z przeznaczeniem dopuszczalnym:

  • zabudowa pensjonatowa o skali zbliżonej do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
  • usługi wbudowane, w tym pokoje gościnne, zajmujące do 50% powierzchni użytkowej budynków,
  • zieleń urządzona i użytkowa,
  • parkingi,
  • obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej,
  • ciągi komunikacyjne.

Termin zagospodarowania nieruchomości: brak określenia.

 

  • Odsłon: 4090
  • Odsłon: 186
  • Odsłon: 162
  • Odsłon: 142

Ogólne warunki przetargu:

I. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie w pieniądzu (w złotych) wadium na konto Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie w Santander Bank Polska S.A. 1 Oddział w Szklarskiej Porębie nr konta: 03 1090 1984 0000 0001 0081 0039 w terminie do dnia 23.11.2018 r. W przypadku regulowania wadium za pośrednictwem poczty lub banków wpłatę należy dokonać z takim wyprzedzeniem, aby kwota wadium wpłynęła na konto Urzędu Miejskiego w określonym w ogłoszeniu terminie. Wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt IV niniejszego ogłoszenia Burmistrz Szklarskiej Poręby może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

II. Przed otwarciem przetargu komisji przetargowej należy przedłożyć:
- dokument tożsamości,
- dowód wniesienia wadium,
- w przypadku osób fizycznych zamierzaj
ących nabyć nieruchomość w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą – aktualne zaświadczenie o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP,
- w przypadku osób prawnych oraz innych podmiotów nie posiadaj
ących osobowości prawnej a podlegających rejestracji – aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego bądź aktualną informację z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz właściwe pełnomocnictwa osób reprezentujących podmiot,
- notarialne pełnomocnictwo w przypadku występowania w przetargu przez pełnomocnika,
- oświadczenie uczestnika o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia, ze stanem prawnym i technicznym nieruchomości oraz warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
-
małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pisemną zgodę drugiego małżonka na zakup nieruchomości z własnoręcznym podpisem tego małżonka, poświadczonym przez notariusza (lub pracownika właściwego urzędu).

III. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

IV. O miejscu i terminie zawarcia umowy nabycia nieruchomości w formie aktu notarialnego osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiona pisemnie, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

V. Korzystanie z wszelkich urządzeń infrastruktury komunalnej i technicznej wymaga uzgodnienia z dysponentami sieci i obciąża całkowicie nabywcę nieruchomości. Istniejące na nieruchomości urządzenia infrastruktury technicznej i komunalnej mogą być wykorzystywane przez nabywcę tylko i wyłącznie na warunkach określonych przez dysponenta tych urządzeń. W przypadku, gdy przebiegające sieci i urządzenia występujące na nieruchomości kolidują z realizacją zamierzonej inwestycji nabywca zobowiązany jest do ich przełożenia własnym kosztem i staraniem w uzgodnieniu z jednostkami branżowymi i właścicielami sieci.

VI. Decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Jeleniej Górze z dnia 26 lutego 1980 r., nr A/1815/611/3 miasto Szklarska Poręba zostało wpisane do rejestrów zabytków jako obszar urbanistyczny.

VII. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

VIII. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą nieruchomości.

XI. Koszty aktu notarialnego, opłatę sądową i wznowienia granic przedmiotowej nieruchomości ponosi nabywca.

X. Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed podpisaniem umowy notarialnej uzyskać zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadkach, gdy zezwolenie to jest wymagane.

XI. Burmistrz Szklarskiej Poręby może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów.

Przetarg odbędzie się w dniu 26 listopada 2018 r. o godz. 1300 w sali

nr 2 Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie przy ul. Granitowej 2

Szczegółowych informacji udziela Referat Rozwoju, Planowania Przestrzennego i Nieruchomości Urzędu Miasta, pokój nr 11 lub telefonicznie 75 75 47 710 lub 75 75 47 715. Dodatkowe informacje o nieruchomościach będących przedmiotem przetargów dostępne są również w internecie pod adresem: www.szklarskaporeba.pl

Szklarska Poręba, dnia 23 października 2018 r.