Siódmy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Burmistrz Szklarskiej Poręby ogłosił 15 lipca 2019 r. o godz. 1300 w sali nr 2 Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie przy ul. Granitowej 2

Ogłoszenie przetargu (~1,3 MB, PDF)

Nieruchomość niezabudowana, położonej przy ul. Waryńskiego w Szklarskiej Porębie w granicach działek gruntu nr 249/1, nr 249/3 i nr 249/5 obr. 0003 o łącznej powierzchni 3068 m2

Nieruchomość o nieregularnym kształcie, położona na północnym skłonie, niezagospodarowana, z dobrym dojazdem oraz z dostępem do uzbrojenia w energię elektryczną, wodę, kanalizację i telefon. Przez jej część przebiega napowietrzna linia telefoniczna ze słupami. W sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkalna, łąki oraz tory kolejowe. W ewidencji gruntów działki nr 249/1 i nr 249/5 oznaczone są symbolami: PsV (pastwiska), Lzr–PsV (grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych), natomiast działka nr 249/3 oznaczona jest symbolem PsV (pastwiska). Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze dla działek nr 249/1, 249/3, 249/5 obr. 0003 oraz dla innych gminnych działek prowadzi księgę wieczystą nr JG1J/00093229/7. W chwili sprzedaży dla nieruchomości zostanie założona nowa księga wieczysta.
Pierwszy przetarg odbył się 5 lutego 2018 r., drugi — 9 kwietnia 2018 r., trzeci — 21 czerwca 2018 r., czwarty — 26 listopada 2018 r. oraz piąty — 4 lutego 2019 r.

  • Odsłon: 60
  • Odsłon: 62
  • Odsłon: 55

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania
Nieruchomość znajduje się na terenie objętym ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (uchwała nr XXX/342/16 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z 24 sierpnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obszarze ulic Piastowskiej, Waryńskiego, Matejki i Jeleniogórskiej w Szklarskiej Porębie) i oznaczona jest na rysunku planu symbolem MN2, z podstawowym przeznaczeniem terenu jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i tereny istniejącej zabudowy wielorodzinnej oraz z przeznaczeniem uzupełniającym:
– usługi turystyczne, zajmujące do 49% powierzchni użytkowej zabudowy,
– infrastruktura techniczna,
– drogi wewnętrzne i parkingi.
Obiekty infrastruktury technicznej lokalizowane na wydzielonych działkach nie mogą zajmować więcej niż 10% powierzchni terenu.
Termin zagospodarowania nieruchomości: brak określenia.

Szczegółowych informacji udziela
Referat Rozwoju, Planowania Przestrzennego i Nieruchomości Urzędu Miejskiego
— pokój nr 11, tel.: 757 547 710 lub 757 547 715.

Dokumenty:

Oferta (~250 KB, PDF)

Zaświadczenie - plan zagospodarowania przestrzennego (~290 KB, PDF)