Nieruchomość niezabudowana położona przy ul. Armii Krajowej w Szklarskiej Porębie, w granicach działki gruntu nr 349 obr. 1 o powierzchni 2164 m2

Armii Krajowej dz. 349
Działka o regularnym kształcie, niezagospodarowana, położona na stoku o spadku w kierunku wschodnim, poniżej drogi oraz w sąsiedztwie zabudowy mieszkalnej, terenów zielonych i linii kolejowej. Na działce znajdują się cztery odpływy kanalizacji deszczowej z drogi. Przyszły inwestor na etapie projektowania powinien rozwiązać gospodarkę wodami opadowymi na terenie działki nr 349 obr. 1 zarówno z dachu, jak i z terenu. W ewidencji gruntów działka oznaczona jest symbolem PsV (pastwiska).

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze dla tej działki oraz dla innych działek prowadzi księgę wieczystą KW NR  JG1J/00092510/1. W chwili sprzedaży dla nieruchomości zostanie założona nowa księga wieczysta.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania
Nieruchomość znajduje się na terenie objętym ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w sąsiedztwie ulic: Armii Krajowej, Oficerskiej,  11 Listopada i Górnej w Szklarskiej Porębie (uchwała nr VIII/80/2011 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z 11 maja 2011 r. zmieniona uchwałą nr LVII/701/2014 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z 12 listopada 2014 r.). Oznaczona jest symbolem MP35, z podstawowym przeznaczeniem terenu jako tereny zabudowy mieszkaniowo-pensjonatowej oraz z przeznaczeniem dopuszczalnym:

 • zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
 • usługi,
 • obiekty i urządzenia sportowe,
 • zieleń urządzona i użytkowa,
 • parkingi,
 • obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej,
 • ciągi komunikacyjne.

Termin zagospodarowania nieruchomości: brak określenia.

 • Odsłon: 22909
 • Odsłon: 758
 • Odsłon: 712
 • Odsłon: 200
 • Odsłon: 191

Cena wywoławcza nieruchomości: 330.000,- zł netto.
Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie podatek VAT o wysokości 23%.

Szczegółowych informacji udziela Referat Rozwoju, Planowania Przestrzennego i Nieruchomości Urzędu Miasta — pokój nr 11, tel. 757 547 710 lub 757 547 715.

Dokumenty do pobrania:

Szklarska Poręba, 15 października 2020 r.