Nieruchomość niezabudowana położona przy ul. Armii Krajowej w Szklarskiej Porębie, w granicach działki gruntu nr 349 obr. 0001 o powierzchni 2164 m2, pod zabudowę mieszkalno-pensjonatową

Nieruchomość niezabudowana (ul. Armii Krajowej; 349 obr. 0001)Działka o regularnym kształcie, niezagospodarowana, położona na stoku o spadku w kierunku wschodnim, poniżej drogi oraz w sąsiedztwie zabudowy mieszkalnej, terenów zielonych i linii kolejowej. Na działce znajdują się cztery odpływy kanalizacji deszczowej z drogi. Przyszły inwestor na etapie projektowania powinien rozwiązać gospodarkę wodami opadowymi na terenie działki nr 349 obr. 0001 zarówno z dachu, jak i z terenu. W ewidencji gruntów działka oznaczona jest symbolem: PsV (pastwiska).

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze dla tej działki oraz dla innych działek prowadzi księgę wieczystą KW NR  JG1J/00092510/1. W chwili sprzedaży dla nieruchomości zostanie założona nowa księga wieczysta. Pierwszy przetarg odbył się 16 października 2017 r., drugi — 5 lutego 2018 r., trzeci — 9 kwietnia 2018 r., czwarty 21 czerwca 2018 r., piąty 26 listopada 2018 r., szósty — 4 lutego 2019 r.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania
Nieruchomość znajduje się na terenie objętym ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w sąsiedztwie ulic: Armii Krajowej, Oficerskiej,  11 Listopada i Górnej w Szklarskiej Porębie (uchwała nr VIII/80/2011 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 11 maja 2011 r. zmieniona uchwałą nr LVII/701/2014 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 12 listopada 2014 r.). Oznaczona jest symbolem MP35, z podstawowym przeznaczeniem terenu jako tereny zabudowy mieszkaniowo-pensjonatowej oraz z przeznaczeniem dopuszczalnym:

 • zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
 • usługi,
 • obiekty i urządzenia sportowe,
 • zieleń urządzona i użytkowa,
 • parkingi,
 • obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej,
 • ciągi komunikacyjne.

Termin zagospodarowania nieruchomości: brak określenia.

 • Odsłon: 17219
 • Odsłon: 482
 • Odsłon: 461
 • Odsłon: 320

Szczegółowych informacji udziela Referat Rozwoju, Planowania Przestrzennego i Nieruchomości Urzędu Miasta — pokój nr 11, tel. 757 547 710 lub 757 547 715.

Oferta [PDF, ~241 KB]

Szklarska Poręba, dnia 10 kwietnia 2019 r.