Cena wywoławcza nieruchomości: 170.000,- złotych.

Wadium: 10% ceny wywoławczej.
Minimalne postąpienie: w wysokości nie mniejszej niż 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Wylicytowana cena zostanie powiększona o podatek VAT w wysokości 23%.

Kontakt dla zainteresowanych kupnem: Referat Rozwoju, Planowania Przestrzennego i Nieruchomości Urzędu Miasta Szklarskiej Poręby, pokój nr 11 lub telefonicznie pod nr.: 75 75 47 710 lub 75 75 47 715.

Ogłoszenie [Adobe Acrobat PDF - 840 kB]
Oferta [Adobe Acrobat PDF - 409,76 kB]

Teren pod zabudowę usługową z zielenią towarzyszącą

Nieruchomość niezabudowana (ul. Piastowska; 343 obr. 3) Działka o nieregularnym kształcie i zróżnicowanym ukształtowaniu terenu, położona na zboczu, nieogrodzona i w części porośnięta drzewami. Przez działkę przebiega napowietrzna lina elektroenergetyczna 20kV oraz linia średniego napięcia. Działka z dostępem do infrastruktury technicznej i z utrudnionym dojazdem. W sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkalna i pensjonatowa.

W ewidencji gruntów działka oznaczona jest symbolem: Bp (zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy). Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze dla tej działki oraz dla innych działek prowadzi księgę wieczystą KW NR JG1J/00093229/7. W chwili sprzedaży dla nieruchomości założona zostanie nowa księga wieczysta. Pierwszy przetarg odbył się w dniu 7.4.2017 r., drugi w dniu 9.6.2017 r., trzeci w dniu 11.8.2017 r., czwarty w dniu 16.10.2017 r., piąty w dniu 5.2.2018 r., szósty w dniu 9.4.2018 r. i siódmy w dniu 21.6.2018 r.

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości:
działka znajduje się na terenie objętym ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (uchwała nr XXX/342/16 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obszarze ulic Piastowskiej, Waryńskiego, Matejki i Jeleniogórskiej w Szklarskiej Porębie) i oznaczona jest na rysunku planu symbolem: Uz.3 z podstawowym przeznaczeniem terenu jako tereny zabudowy usługowej z zielenią towarzyszącą oraz z przeznaczeniem uzupełniającym:

  • infrastruktura techniczna,
  • lokale mieszkalne (na działkach przeznaczonych pod nowoprojektowaną zabudowę na ternie Uz.3 – zajmujące do 20% powierzchni użytkowej zabudowy)
  • drogi wewnętrzne i parkingi.

Termin zagospodarowania nieruchomości: brak określenia.

  • Odsłon: 19454
  • Odsłon: 402
  • Odsłon: 242
  • Odsłon: 289
  • Odsłon: 387
  • Odsłon: 12398

Ogólne warunki przetargu:

I. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie w pieniądzu (w złotych) wadium na konto Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie w Santander Bank Polska S.A. 1 Oddział w Szklarskiej Porębie nr konta: 03 1090 1984 0000 0001 0081 0039 w terminie do dnia 23.11.2018 r. W przypadku regulowania wadium za pośrednictwem poczty lub banków wpłatę należy dokonać z takim wyprzedzeniem, aby kwota wadium wpłynęła na konto Urzędu Miejskiego w określonym w ogłoszeniu terminie. Wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt IV niniejszego ogłoszenia Burmistrz Szklarskiej Poręby może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

II. Przed otwarciem przetargu komisji przetargowej należy przedłożyć:
- dokument tożsamości,
- dowód wniesienia wadium,
- w przypadku osób fizycznych zamierzaj
ących nabyć nieruchomość w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą – aktualne zaświadczenie o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP,
- w przypadku osób prawnych oraz innych podmiotów nie posiadaj
ących osobowości prawnej a podlegających rejestracji – aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego bądź aktualną informację z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz właściwe pełnomocnictwa osób reprezentujących podmiot,
- notarialne pełnomocnictwo w przypadku występowania w przetargu przez pełnomocnika,
- oświadczenie uczestnika o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia, ze stanem prawnym i technicznym nieruchomości oraz warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
-
małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pisemną zgodę drugiego małżonka na zakup nieruchomości z własnoręcznym podpisem tego małżonka, poświadczonym przez notariusza (lub pracownika właściwego urzędu).

III. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

IV. O miejscu i terminie zawarcia umowy nabycia nieruchomości w formie aktu notarialnego osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiona pisemnie, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

V. Korzystanie z wszelkich urządzeń infrastruktury komunalnej i technicznej wymaga uzgodnienia z dysponentami sieci i obciąża całkowicie nabywcę nieruchomości. Istniejące na nieruchomości urządzenia infrastruktury technicznej i komunalnej mogą być wykorzystywane przez nabywcę tylko i wyłącznie na warunkach określonych przez dysponenta tych urządzeń. W przypadku, gdy przebiegające sieci i urządzenia występujące na nieruchomości kolidują z realizacją zamierzonej inwestycji nabywca zobowiązany jest do ich przełożenia własnym kosztem i staraniem w uzgodnieniu z jednostkami branżowymi i właścicielami sieci.

VI. Decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Jeleniej Górze z dnia 26 lutego 1980 r., nr A/1815/611/3 miasto Szklarska Poręba zostało wpisane do rejestrów zabytków jako obszar urbanistyczny.

VII. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

VIII. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą nieruchomości.

XI. Koszty aktu notarialnego, opłatę sądową i wznowienia granic przedmiotowej nieruchomości ponosi nabywca.

X. Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed podpisaniem umowy notarialnej uzyskać zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadkach, gdy zezwolenie to jest wymagane.

XI. Burmistrz Szklarskiej Poręby może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów.

Przetarg odbędzie się w dniu 26 listopada 2018 r. o godz. 1300 w sali

nr 2 Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie przy ul. Granitowej 2

Szczegółowych informacji udziela Referat Rozwoju, Planowania Przestrzennego i Nieruchomości Urzędu Miasta, pokój nr 11 lub telefonicznie 75 75 47 710 lub 75 75 47 715. Dodatkowe informacje o nieruchomościach będących przedmiotem przetargów dostępne są również w internecie pod adresem: www.szklarskaporeba.pl

Szklarska Poręba, dnia 23 października 2018 r.